Fundacja dla Zwierząt ARGOS | www.argos.org.pl

"Pensjonat dla psów" przy gabinecie Kowalczyków, rodziny lekarzy weterynarii z Wągrodna (30.11.2013) finansowane przez gminy powiatu grójeckiego i piaseczyńskiego (boz.org.pl/mz/wagrodno/)

 

Odpowiedź Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
 PDF

05.02.2018

Lekarz weterynarii hyclem?

Poniżej publikujemy treść wystąpienia Biura Ochrony Zwierząt Fundacji dla Zwierząt "Argos" do samorządu lekarzy weterynarii. Wskazaliśmy 24 przykłady postępującego w Polsce upodabniania się działania lekarzy weterynarii do hycli.

21.01.2018
Do Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
Wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie szczególnych działań zakładów leczniczych dla zwierząt

Fundacja dla Zwierząt "Argos" od lat monitoruje działania organów państwa w zakresie problemu bezdomnych zwierząt i w tym celu prowadzi bazę informacji o aktywności gmin i schronisk, rejestrując wszystkie transakcje gmin z wykonawcami ich zadań przewidzianych w ustawie o ochronie zwierząt (adres bazy: boz.org.pl/monitor). Corocznie pytamy gminy (1) z kim zawierały umowy o wyłapywanie bezdomnych zwierząt, (2) z kim zawierały umowy o zapewnienie im opieki, (3) ile bezdomnych zwierząt było objętych działaniem gminy, (4) jakie były łączne koszty realizacji zadania publicznego.

Rejestrując działania gmin, mamy corocznie wgląd w setki umów gmin z zakładami leczniczymi dla zwierząt, zawieranych głównie w celu "zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt" - jak tego wymaga wprowadzony w 2011 r. przepis art. 11a ust. 9 pkt 8 ustawy o ochronie zwierząt.

Jednak zakłady lecznicze dla zwierząt często umawiają się z gminami na znacznie szerszy zakres czynności dotyczących zwierząt bezdomnych - taki, który wchodzi także w zakres ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gdzie mowa jest o "schroniskach" i "ochronie przed bezdomnymi zwierzętami". Analiza wielu takich umów i ich skutków rodzi pytanie o to, jak niektóre z tych czynności mają się do ustawowego zakresu działania zakładów leczniczych dla zwierząt oraz do zasad etyki i deontologii weterynaryjnej.

Z powodu tych wątpliwości zwracamy się do Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej o zajęcie stanowiska wobec określonych niżej praktyk. Do wniosku załączamy krótko opisane przykłady kwestionowanych działań. Pełniejsza rejestracja i dokumentacja takich działań jest możliwa do wykonania, ale wykracza poza ramy niniejszego wniosku o zajęcie stanowiska w ogólnych kwestiach prawnych.

 1. Zakłady lecznicze dla zwierząt podejmują się "wyłapywania bezdomnych zwierząt" (w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28.08.1998 w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt). O ile posiłkowy udział lekarzy weterynarii w takich działaniach może być niezbędny, to cedowanie na zakład leczniczy dla zwierząt regularnego wyłapywania licznych bezdomnych zwierząt leży poza zakresem działania zakładów leczniczych dla zwierząt.
 2. Zakłady lecznicze dla zwierząt prowadzą schroniska dla bezdomnych zwierząt. Zarówno jako działalność tylko faktyczną, jak i działalność zalegalizowaną przez zgłoszenie jej do powiatowego lekarza weterynarii oraz uzyskanie zezwolenia organu właściwej gminy. Prowadzą schroniska własne lub administrują schroniskami gminnymi. Prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt jest jednak regulowaną działalnością gospodarczą w myśl ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zatem wyraźnie odrębną od działalności zakładów leczniczych dla zwierząt.
 3. Zakłady lecznicze dla zwierząt zawierają z gminami umowy, z których wynika samodzielne dalsze dysponowanie przez te zakłady zwierzętami, które do nich trafiły, w tym przekazywanie ich innym podmiotom na własnych zasadach. Szczególnie rażące jest to wtedy, gdy umowy z gminami przewidują własne umowy zakładów leczniczych ze schroniskami dla zwierząt, a faktycznie umowy takie nie są zawierane, lub zawierane są tylko dla pozoru (nie są wykonywane) albo zawierane są z podmiotami nieuprawnionymi (np. nielegalne schroniska), a tym samym dalszy los bezdomnych zwierząt pozostaje nieznany.
 4. Zakłady lecznicze dla zwierząt zawierają z gminami umowy przewidujące rozdawanie bezdomnych zwierząt nowym właścicielom (tzw. adopcja), co jest niezgodne z prawem cywilnym, które wyklucza nabywanie prawa własności od kogoś, komu ono nie przysługuje. Niezależnie od kwestii cywilnoprawnych, rozdawanie bezdomnych zwierząt nowym właścicielom przez zakłady lecznicze dla zwierząt narusza zakaz wprowadzania zwierząt domowych do obrotu poza miejscem ich chowu lub hodowli, zawarty w art. 10a ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie zwierząt.
 5. Zakłady lecznicze dla zwierząt, do których na mocy umów z gminami trafiają bezdomne zwierzęta, stosują wobec ujawnionych po fakcie właścicieli tych zwierząt prawo zastawu (ius retentionis), by wyegzekwować od nich zapłatę, pomimo, że właściciele zwierząt nie są w tej sytuacji dłużnikami wobec zakładów leczniczych dla zwierząt.

Przykłady kwestionowanych działań zakładów leczniczych dla zwierząt

 1. Dariusz Kaźmierski, Lipsko, ul. Kościuszki 12, woj. mazowieckie

  boz.org.pl/monitor/240

  Umowa z gminą Ciepielów, dotycząca 18 psów w 2016 r. zawiera określenia przedmiotu umowy: "odławianie bezdomnych zwierząt", "przekazanie bezpańskiego zwierzęcia do Ośrodka Adopcyjnego prowadzonego przez wykonawcę"( 1500 zł/szt.), "wydawanie zwierząt dla osób chętnych do ich adopcji".
  Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt bez zezwolenia organu właściwej gminy, zaniechanie zgłoszenia schroniska do powiatowego lekarza weterynarii (PLW) oraz wyłapywanie zwierząt bez zapewniania im miejsca w schronisku - to czyny zabronione ustawami.
  Gmina Ciepielów miała ponadto umowę legalnie z działającym schroniskiem w Chrcynnie, jak to wynika z raportu powiatowego lekarza weterynarii (PLW) z tego schroniska, ale nie przekazywała tam zwierząt w 2016 r. (boz.org.pl/dokumenty/sch_pdf/2016/147.pdf).

  Podobnie umowy Dariusza Kaźmierskiego z innymi gminami w 2016 r., np.:

  Rzeczniów, 18 psów

  Iłża, 28 psów

  Tarłów, 20 psów

  Solec nad Wisłą, 33 psy

 2. Dariusz Różycki, ul. Długa 8, Konstancin-Jeziorna, woj. mazowieckie

  boz.org.pl/monitor/434

  Umowa z gminą Chynów, dotycząca 56 psów i 46 kotów w 2016 zawiera określenia przedmiotu umowy; "przewożenie wyłapanych zwierząt do miejsca wskazanego przez wykonawcę".
  Dariusz Różycki legitymuje się umową z Wiesławą Rykowską (F.U.H. CANIS) prowadzącą schronisko w Kruszewie (boz.org.pl/dokumenty/2016/140603_u_e0.pdf), lecz nie odstawił tam w 2016 r. ani jednego zwierzęcia z tej ani innych gmin. Schronisko w Kruszewie, rejestrowane prze PLW w Ostrołęce, działa bez zezwolenia organu właściwej gminy Goworowo.

  Umowa z gminą Konstancin-Jeziorna, dotycząca 67 psów i 104 kotów w 2016 r. zawiera określenia przedmiotu umowy: "zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt", "oddanie wyłapanego zwierzęcia do schroniska, społecznemu opiekunowi lub organizacji społecznej", "prowadzenie strony WWW z opisami zdjęciami zwierząt do adopcji","prowadzenie schroniska (lub posiadanie stałej umowy ze schroniskiem) które będzie miało (...) zezwolenie o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach".

  Umowy z gminami o wyłapywanie bezdomnych zwierząt, bez umieszczania ich w legalnie działających schroniskach, Dariusz Różycki zawierał od ponad 10 lat. W kwietniu 2017 r. Dariusz Różycki zarejestrował schronisko dla bezdomnych zwierząt w miejscowości Czaplinek, gmina Góra Kalwaria.

 3. Andrzej Małkowski, Laski, ul. 3 Maja 89, woj. mazowieckie

  boz.org.pl/monitor/511

  Umowa z gminą Stare Babice, dotycząca 105 psów i 258 kotów w 2016 zawiera określenia przedmiotu umowy: "wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia akcji adopcyjnej (...)", "wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia opieki i schronienia zwierzętom bezdomnym oraz ich humanitarnego traktowania do czasu znalezienia nowego właściciela lub domu tymczasowego".

 4. Martyna Domańska-Torbińska, Lecznica Weterynaryjna Całodobowa sp. z o.o., ul. Krechowiecka 33, Kobyłka, woj. mazowieckie

  boz.org.pl/monitor/530

  Umowa z gminą Kobyłka, dotycząca 78 psów w 2016 r. zawiera zobowiązanie wykonawcy do "przedkładania raz na miesiąc razem z fakturą zbiorczej informacji zawierającej dane o zwierzętach wyłapanych i poddanych kwarantannie, oddanych społecznemu opiekunowi lub organizacji społecznej do adopcji nowemu właścicielowi (wraz z załączeniem kopii umowy adopcyjnej), poddanych uśpieniu (z podaniem przyczyny), padłych (z podaniem przyczyny), przekazanych do schroniska lub pozostających pod opieką lecznicy weterynaryjnej". Gmina Kobyłka nie miała w 2016 r. umowy ze schroniskiem

  Umowa z gminą Zielonka, dotycząca 25 psów w 2016 r. zawierała zobowiązanie wykonawcy do "wyłapywania, bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Zielonka oraz ich transportu do lecznicy weterynaryjnej, z którą Miasto Zielonka ma podpisaną umowę lub miejsca czasowego przetrzymywania wyłapanych zwierząt przy ul. Krzywej 18 w Zielonce, przez całą dobę oraz w dni wolne od pracy i świąt" (nielegalne schronisko gminne).

  Umowa z gminą Klembów, dotycząca 50 psów w 2016 r. zawierała określenia przedmiotu umowy: "odławianie, transport i umieszczanie zwierząt bezpańskich w schronisku, kompleksowa opieka nad zwierzętami bezpańskimi oraz usługi towarzyszące, w tym:
  a) profesjonalne odławianie zwierząt bezpańskich, porzuconych i zagubionych z terenu Gminy Klembów, ich transport i umieszczanie w schronisku (pojazd przystosowany do transportu zwierząt, sprzęt do odławiania zwierząt, klatki - zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013r., poz. 856 z późn. zm.),
  b) znakowanie (chipowanie) zwierząt,
  c) dostarczanie zwierząt do schroniska dla bezdomnych zwierząt nadzorowanego przez Inspekcję Weterynaryjną, z którym Wykonawca zawarł umowę, gdzie zwierzę będzie otoczone należytą opieką, ewentualnie trafi do innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego,
  d) w przypadku niemożności dostarczenia zwierzęcia bezpośrednio po złapaniu do schroniska, wskazanie Zamawiającemu miejsca przetrzymywania zwierząt przed przewiezieniem do schroniska dla bezdomnych zwierząt,
  e) przekazywanie bezpańskich zwierząt do adopcji
  f) przewożenie do schroniska zwierząt rannych, zwłaszcza w wypadkach drogowych.
  (...)
  Wykonawca zobowiązuje się posiadać zawartą umowę ze schroniskiem, w którym będą umieszczane zwierzęta bezdomne, porzucone, zagubione i chore na czas realizacji usługi albo posiadać zezwolenie na prowadzenie schroniska, w którym będą umieszczane zwierzęta bezdomne, porzucone, zagubione i chore na czas realizacji usługi, zgodnie z ust. 1 pkt 1
  ."

 5. Gabinet wet. w Wągrodnie, ul. Słoneczna 37, gm. Prażmów, woj. mazowieckie
  (rejestrowany kolejno na: Bogusław Kowalczyk "Bomivet" sp. z o.o., Michał Kowalczyk, Krystyna Kowalczyk)

  boz.org.pl/monitor/575

  Umowa z gminą Grójec, dotycząca 155 psów w 2016 roku zawiera określenie przedmiotu umowy:
  "a) odłowienie psa i przekazanie do adopcji,
  b) odłowienie suki i przekazanie do adopcji,
  c) odłowienie psa i przekazanie do schroniska w Nasielsku,
  d) odłowienie suki i przekazanie do schroniska w Nasielsku
  ."

  Gmina Grójec zawarła także umowę ze schroniskiem w Chrcynnie k/Nasielska. Dane z innych gmin oraz z raportu PLW, dotyczącego schroniska w Chrcynnie, każą wnioskować że umowa ta była pozorna, bo żaden pies z Grójca nie trafił w 2016 r. do Chrcynna. Do schroniska tego wysyłano psy z 25 gmin, które łącznie zajęły się 477 psami. Informacje z innych gmin potwierdzają jednoznacznie wysłanie do Chrcynna 153 psów, zaś raport PLW z stwierdza przyjęcie łącznie 152 psów (boz.org.pl/monitor/147).

  W sprawie działalności zakładu w Wągrodnie toczy się od 2014 r. postępowanie karne przeciw Bogusławowi i Michałowi Kowalczykom, w którym stwierdzono liczne fałszerstwa umówy adopcyjnych. Trwa dalej postępowanie w przedmiocie znęcania się nad zwierzętami (Sąd Rejonowy w Piasecznie, sygn. akt II K 832/17).

  Umowa z gminą Mogielnica, dotycząca 21 psów w 2016 r. Wedle informacji z gminy (boz.org.pl/dokumenty/2016/140607_i_e0.pdf) psy wyłapywane przez Michała Kowalczyka miały trafiać do schroniska w Boguszycach Małych. Wedle informacji z tego schroniska, przyjęto z Mogielnicy tylko dwa psy.

  Umowa z gminą Prażmów, dotycząca 19 psów w 2016 r. zawiera określenie przedmiotu umowy: "prowadzeniu działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i skuteczne oddawanie do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym im zapewnić należyte warunki bytowania, w tym m.in. umieszczanie ogłoszeń na stronie internetowej. Zwierzęta mogą być przekazane do adopcji po okresie kwarantanny".

  Umowa z gminą Tarczyn, dotycząca 50 psów w 2016 r. zawiera określenie przedmiotu umowy: "odławianie i transport bezdomnych zwierząt (psów i kotów) z terenu Gminy Tarczyn do miejsca czasowego pobytu zwierząt, a następnie umieszczenie zwierzęcia w schronisku, z którym Wykonawca ma podpisaną umowę". Michał Kowalczyk zawarł umowę ze schroniskiem w Chrcynnie w dniu 10.01.2015 r., lecz wedle raportu PLW z tego schroniska, nie trafił tam żaden pies z Tarczyna.

  Umowa z gminą Raszyn, dotycząca 18 psów w 2016 r. zawiera określenie przedmiotu umowy: "przedmiotem umowy jest wykonanie usługi polegającej na odłowieniu bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Raszyn, ich transporcie do schroniska oraz sprawowaniu opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt (...)". Umowa zawiera też postanowienie, że "psy odłowione i przyjęte do schroniska po wygaśnięciu umowy przechodzą na rzecz schroniska" choć umowa Michała Kowalczyka ze schroniskiem w Chrcynnie nie zawiera takiego postanowienia. Raport PLW ze schroniska dla zwierząt w Chrcynnie nie potwierdza, by wyłapane psy trafiły do tego schroniska.

 6. Wojciech Kowalczyk, ul. P.O.W. 24, Grójec, woj. mazowieckie

  boz.org.pl/monitor/875

  Umowa z gminą Pniewy, dotycząca 9 psów w 2016 r. zawiera następujące określenie przedmiotu umowy:
  "Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadania związane z wyłapywaniem i utrzymywaniem pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Pniewy w tym:
  1. Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt (psy, koty) - według zapotrzebowania.
  2. Zapewnienie miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt, w tym:
  a) wykonanie wymaganych szczepień ochronnych,
  b) odpchlenie zwierząt,
  c) odrobaczenie zwierząt.
  3. Zapewnienie właściwych warunków sanitarnych i bytowych dla zwierząt przekazanych do schroniska w tym:
  a) karmienie zwierząt,
  b) opieka weterynaryjna (profilaktyka i leczenie),
  c) usypianie zwierząt w przypadku wystąpienia takiej konieczności.
  4. Wydawanie zwierząt dla osób chętnych do ich adopcji, oraz informowanie Gminy o miejscu ich przekazania.
  "

  Wojciech Kowalczyk nie zarejestrował do dzisiaj schroniska dla zwierząt i ani on ani gmina Pniewy nie zawarli żadnej umowy z żadnym schroniskiem dla bezdomnych zwierząt. Część wyłapanych psów trafiała do zakładu Kowalczyków w Wągrodnie.

 7. Sylwester Zając, ul. Łabędzia 23, Lesznowola, woj. mazowieckie

  boz.org.pl/monitor/543

  Umowa z gminą Lesznowola, dotycząca 80 psów w 2016 r. zawierała określenie przedmiotu umowy: "wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt (psów i kotów) z terenu Gminy Lesznowola do miejsca czasowego pobytu zwierząt", "w razie konieczności przekazanie zwierząt do schroniska w ramach przedstawionej przez Wykonawcę umowy".

 8. Sławomir Pniewski, Robert Pniewski, "Zoowet" sp. jaw., ul. Parkowa 8, Raciąż, woj. mazowieckie

  boz.org.pl/monitor/609

  Umowa z gminą miejską Raciąż, dotycząca 29 psów w 2016 r. zawiera określenie przedmiotu umowy: "odławianie z zapewnieniem opieki weterynaryjnej bezdomnych zwierząt stanowiących zagrożenie dla zdrowia mieszkańców na terenie Miasta Raciąż oraz ewentualne przetransportowanie ich do schroniska",
  "poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt odebranych z terenu miasta Raciąż, przekazywanie tych zwierząt do adopcji osobom zdolnym zapewnić im właściwą opiekę i należyte warunki utrzymania".
  Gmina miejska Raciąż zawarła także umowę ze schroniskiem w Radysach k/Białej Piskiej, woj. warmińsko-mazurskie, lecz umowa ta nie była wykonywana.

 9. Andrzej Fedaczyński, ul. Zamoyskiego 15, Przemyśl, woj. podkarpackie

  boz.org.pl/monitor/175

  Andrzej Fedaczyński świadczy usługi przyjmowania bezdomnych zwierząt dla ok. 10 gmin. Pod adresem zakładu prowadzi także "Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Chronionych" jako działalność rejestrowaną prze Inspekcję Weterynaryjną w kategorii "Odstępstwa dotyczące wykorzystania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego" (WNI 18139101).

  Umowa z gminą Łańcut, dotycząca w 2016 r. 14 psów zawiera określenie przedmiotu umowy:
  "Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca w ramach prowadzonego przez siebie schroniska dla bezdomnych zwierząt, zobowiązuje się do przyjęcia z terenu Gminy Miasta Łańcuta bezdomnych psów i kotów oraz zapewnienia tym zwierzętom opieki zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie schroniska".

  Umowa z gminą wiejską Jarosław, dotycząca 11 psów w 2016 r. zawiera określenie przedmiotu umowy:
  "przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie: "Wyłapywanie i utrzymywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Jarosław", "złapane zwierzęta będą przebywały w schronisku pod adresem Zamoyskiego 15 do czasu ich wykupienia przez dotychczasowych właścicieli lub oddania dla nowych".

  Umowa z gminą Markowa, dotycząca 4 psów w 2016 r. zawiera określenie przedmiotu umowy:
  "Zleceniobiorca będzie czynnie zaangażowany w czynności związane z adopcją zwierząt bezdomnych. Nieodpłatnie będzie umieszczał zdjęcia, filmy i inne materiały w ogólnodostępnych mediach elektronicznych i w miarę możliwości w prasie i telewizji."

  Co szczególne, w umowie tej literalnie zapisana jest cesja zadania publicznego na przedsiębiorcę: "Zleceniodawca z chwilą przejęcia psa przez zleceniobiorcę przestaje odpowiadać za psa i nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów".

  Umowa z gminą Dubiecko, dotycząca 7 psów w 2016 r. zawiera określenie przedmiotu umowy:
  "1. Zleceniobiorca będzie czynnie zaangażowany w czynności związane z adopcją psa lub kota. Nieodpłatnie będzie umieszczał zdjęcia, filmy i inne materiały w ogólnodostępnych mediach elektronicznych i w miarę możliwości w prasie i telewizji.
  2. Zwierzęta chore i ranne do czasu całkowitego wyleczenia będą przebywać w lecznicy.
  3. Zwierzęta zdrowe zostaną przekazane do schroniska a wszelkie koszty z tym związane (utrzymanie, wyżywienie) będą ponoszone przez zleceniobiorcę.
  "

  Umowa z gminą wiejską Przemyśl, dotycząca 39 psów w 2016 r. zawiera określenie przedmiotu umowy: "Zleceniobiorca będzie czynnie zaangażowany w czynności związane z adopcją psa lub kota. Nieodpłatnie będzie umieszczał zdjęcia, filmy i inne materiały w ogólnodostępnych mediach elektronicznych i w miarę możliwości w prasie i telewizji."

 10. Ryszard Chudzik, ul. Piłsudskiego 40, Łańcut, woj. podkarpackie

  boz.org.pl/monitor/133

  Umowa z gminą Białobrzegi, dotycząca 16 psów w 2016 r. zawiera określenie przedmiotu umowy;
  "zapewnienie bezdomnym zwierzętom - psom i kotom, miejsca oraz opieki w schronisku dla zwierząt"; "prowadzenie działań mających na celu poszukiwanie właścicieli (opiekunów) zastępczych dla zwierząt mających status zwierząt bezdomnych".

  Umowa z gminą Rakszawa, dotycząca 6 psów w 2016 r. zawiera określenie przedmiotu umowy:
  "utrzymania w kojcach w Ambulatorium zleceniobiorcy odłowionych zwierząt do czasu przyjęcia ich przez Schronisko lub adopcji oraz w czasie obserwacji po pogryzieniu ludzi."

 11. Robert Sączawa, Błonie 3a, Kamień, pow. rzeszowski, woj. podkarpackie

  boz.org.pl/monitor/497

  Umowa z gminą Czarna, dotycząca w 2016 r.12 psów zawiera określenie przedmiotu umowy: "współpraca z Firmą Usługi Techniczno - Weterynaryjne, "ARKA-vet" z siedzibą w Przemyślu, 37-700 Przemyśl, ul. Sybiraków 34, w zakresie przekazywania wyłapanych bezpańskich zwierząt na terenie Gminy Czarna w okresie obowiązywania niniejszej umowy", tj. przewiduje przekazywanie wyłapanych bezdomnych zwierząt do kolejnego przedsiębiorcy, który nie jest legalnym schroniskiem dla bezdomnych zwierząt.

 12. Magdalena Potempa, Marcin Potempa s.c., ul. Czackiego 5, Jasło, woj. podkarpackie

  boz.org.pl/monitor/403

  Umowa z gminą miejską Jasło, dotycząca 75 psów w 2015 r. zawiera określenie przedmiotu umowy: "transport rannych zwierząt o których mowa pkt 1 i 2 z miejsca zdarzenia na terenie Miasta Jasła na bazę sprzętowo-magazynową (przy zamkniętym składowisku) położoną w Jaśle przy ul. Żniwnej".

 13. Antoni Klejment, Wierzawice, ul. Jarosławska 869, woj. podkarpackie

  boz.org.pl/monitor/246

  Umowa z gminą miejską Leżajsk, dotycząca 20 psów w 2016 r. zawiera kreślenie przedmiotu umowy:
  "1) odławiania bezdomnych zwierząt na podstawie wydanego przez Burmistrza Leżajska zezwolenia,
  2) opieki weterynaryjnej nad odłowionymi zwierzętami,
  3) poszukiwania nowych właścicieli dla odłowionych bezpańskich zwierząt i dostarczenie do nich zwierzęcia,
  4) w przypadku nie znalezienia opiekuna zastępczego, dostarczenie zwierzęcia do schroniska dla zwierząt wskazanego przez Zleceniodawcę.
  "

  Umowa z gminą wiejską Leżajsk, dotyczącą 21 psów w 2016 r. zawiera określenie przedmiotu umowy:
  "a). Wyłapywanie zwierząt domowych (psa, kota) od sztuki 50,00 zł brutto
  (...),
  g) Koszt zapewnienia zwierzętom domowym (psy) opieki z wyżywieniem do chwili znalezienia właściciela zastępczego od sztuki za dobę 10,00 zł brutto,
  h) Koszt zapewnienia zwierzętom domowym (pozostałe) opieki z wyżywieniem do chwili znalezienia właściciela zastępczego od sztuki za dobę 6,00 zł brutto.
  "

 14. Agnieszka Kobos, Jodłowa 69, pow. dębicki, woj. podkarpackie

  boz.org.pl/monitor/250

  Umowa z gminą Jodłowa, dotycząca 12 psów w 2016 r. zawiera określenie przedmiotu jako wyłapywanie, przetrzymywanie i rozdawanie bezdomnych zwierząt, a ponadto zawiera zobowiązanie lekarza do korzystania z prawa zatrzymania w przypadku ujawnienia właściciela zwierzęcia:
  "zleceniobiorca zobowiązuje się do:(...) oddania zwierzęcia nowemu właścicielowi, które może nastąpić po wykonaniu zabiegów m.in. szczepienia, odrobaczania, odkleszczenia, zaczipowania, wykastrowania lub sterylizacji albo zwrotu prawowitemu właścicielowi, niezwłocznie po udokumentowaniu przez niego swoich praw właścicielskich do zwierzęcia) oraz po uiszczeniu kosztów związanych z wyłapaniem i leczeniem danego zwierzęcia i / lub wykonaniem w/w zabiegów, (do ustalenia ze Zleceniodawcą)."

  Umowa z gminą Brzyska, dotyczącą 9 psów w 2016 r. - jak wyżej.

 15. Dominik Rachwał, ul. Ks. Zwierza 4, Ropczyce, woj. podkarpackie

  boz.org.pl/monitor/417

  Zakład prowadzi zarejestrowane schronisko dla bezdomnych zwierząt w Ropczycach (WNI 18153401), do którego w 2016 r. przyjmowano zwierzęta z 11 gmin.

  Umowa z gminą Janów Lubelski, dotycząca 25 psów w 2016 r., zawiera określenie przedmiotu umowy:
  "organizowanie akcji zmierzających do odnalezienia dotychczasowego właściciela zwierzęcia i akcji promujących adopcję oraz oddawanie psów do adopcji"; "zwierzęta przejęte przez Wykonawcę do schroniska na podstawie niniejszej umowy i nie odebrane przez byłych właścicieli w terminie 14 dni od dnia umieszczenia w schronisku, mogą być wydane zainteresowanym osobom trzecim, zgodnie z regulaminem schroniska"; "organizowania akcji zmierzających do odnalezienia dotychczasowego właściciela zwierzęcia i akcji promujących adopcję oraz oddawanie psów."

  Analogiczne umowy z gminami Czermin, Iwierzyce, Krasne, Frysztak zawierały ponadto postanowienia o prawie zatrzymania zwierzęcia:
  "wydanie zwierzęcia dotychczasowym właścicielom uwarunkowane jest udokumentowaniem praw właścicielskich oraz uiszczeniem opłat poniesionych przez Gminę (...) z tytułu przetrzymania zwierzęcia."

 16. Karol Kusal, Piłsudskiego 48, Lesko, woj. podkarpackie

  boz.org.pl/monitor/299

  Zakład prowadzi zarejestrowane schronisko dla bezdomnych zwierząt w Lesku przy ul. Sanowej, działka 62 (WNI: 18213401). Zakład zawiera rocznie z ok. 30 gminami umowy o wyłapywanie bezdomnych zwierząt i przyjmowanie ich do własnego schroniska dla zwierząt.

  W umowach zawieranych w 2016 r. z gminami Haczów, Rosielnica, Nozdrzec, Czarna, Kołaczyce, Dukla, Miejsce Piastowe, Rymanów, Rudnik nad Sanem, Orły, Sanok (gmina wiejska), Cisna, Solina, Krosno, zakład zobowiązany był do stosowania prawa zatrzymania:
  "wydanie zwierzęcia właścicielom uwarunkowane jest udokumentowaniem praw, właścicielskich oraz uiszczeniem opłat poniesionych przez Gminę (...) z tytułu wyłapania i przetrzymywania zwierzęcia".

 17. Sulikowski Jerzy, ul. B. Prusa 24, Nowa Sarzyna, woj. podkarpackie

  boz.org.pl/monitor/477

  Zakład prowadzi zarejestrowane schronisko dla bezdomnych zwierząt w miejscowości Sigiełki 59, Krzeszów (WNI: 18153401).

  Umowy zawarte z gminami: Potok Górny, Kuryłówka, Jeżowe, Sieniawa przewidywały prawo zatrzymania zwierząt.

 18. Piotr Gajek, Wadowice Dolne 166, Wadowice Górne, woj. podkarpackie

  boz.org.pl/monitor/568

  Zakład prowadzi zarejestrowane schronisko dla bezdomnych zwierząt w miejscowości Wadowice Dolne 166 (WNI: 18113403).

  Umowy zawarte na 2016 r. z gminami Radogoszcz, Wadowice Górne i Osiek przewidywały prawo zatrzymania zwierząt.

 19. Jerzy Zieliński, ul. Olkuska 5, Wolbrom, woj. małopolskie

  boz.org.pl/monitor/816

  Umowa z gminą Wolbrom, dotycząca 41 psów w 2015 r. zawiera określenie przedmiotu umowy:
  "a) wyłapywanie bezpańskich psów z terenu Miasta i Gminy Wolbrom,
  b) przyjmowanie bezdomnych zwierząt,
  c) zajmowanie się bezdomnymi i rannymi zwierzętami z terenu Miasta i Gminy Wolbrom,
  d) lokowanie bezdomnych zwierząt u mieszkańców chętnych do przejęcia celem dalszego ich utrzymania.
  "

 20. Górecki Zbigniew, Górecki Gerard, Ciecierzyn 80A, gm. Niemce, woj. lubelskie

  boz.org.pl/monitor/209

  Umowa z gminą Niemce dotycząca 47 psów w 2015 r. zawiera określenie przedmiotu umowy:
  "a) wyłapywania i zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom znajdującym się na terenie Gminy Niemce oraz na własny koszt umieszczania ich w schronisku, z którym przyjmujący zlecenie posiada stosowną umowę,
  (...)
  d) zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierząt bezdomnych oraz zwierząt dzikich lub ich części znajdujących się na terenie Gminy Niemce."
  (...)
  "Przyjmujący zlecenie zobowiązuje się:(...) do przewiezienia i docelowego umieszczenia bezdomnych zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt na koszt Przyjmującego zleceni.
  ",

 21. Marek Szendzielorz, ul. Kraszewskiego 2, Żory, woj. śląskie

  boz.org.pl/monitor/732

  Umowa z gminą miejską Żory, dotycząca 128 psów w 2016 r. zawiera określenia przedmiotu umowy: "zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonywania usługę w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie punktu zatrzymań dla zwierząt bezdomnych i wolno żyjących z terenu miasta Żory przy ul. Wodociągowej 7 obejmującą:
  a) organizację i prowadzenie punktu zatrzymań dla odłowionych i bezdomnych zwierząt przy ul. Wodociągowej 7,
  b) zawarcie umowy dzierżawy,
  c) dbanie o estetykę miejsca, zieleń wokół budynku,
  d) zawarcie umowy ze schroniskiem dla zwierząt będącym pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej, posiadającym wymagane prawem zezwolenia na działalność w tym zakresie, obejmującą okres od 01.01.2016r.- 31.12.2016 r.
  e) niezwłoczne przekazywanie zwierząt do schroniska, z którym Wykonawca ma podpisaną umowę,
  f) niezwłoczne, całodobowe wyłapywanie bezdomnych zwierząt przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia na zgłoszenie Policji lub upoważnionego pracownika Urzędu Miasta Żory 7 dni w tygodniu i dostarczanie zwierząt do punktu (...
  "

  W wykonaniu umowy z gminą Żory, Marek Szendzielorz zawarł z zarejestrowanym schroniskiem w Jastrzębiu Zdroju umowę najmu kojców w tym schronisku. Umowa ta przewiduje, że "opiekę nad psami przebywającymi w kojcach w trakcie obowiązywania niniejszej umowy i po jej zakończeniu sprawuje Wynajmujący (...)."

 22. Marcin Komorowicz, ul. Berberysowa 34, Kielce, woj. świętokrzyskie

  boz.org.pl/monitor/354

  Zakład prowadzi zarejestrowane schronisko dla bezdomnych zwierząt w miejscowości Nowiny, ul. Przemysłowa 89 (WNI 26043402), świadcząc w 2016 r. usługi dla 37 gmin.

  Umowa z gminą Morawica, dotycząca 124 psów w 2016 r. zawiera określenia przedmiotu umowy: "Wykonawca z chwilą zatwierdzenia przez Zamawiającego protokołu wyłapania i przejęcia psa przejmuje od Zamawiającego wszelkie obowiązki związane z utrzymywaniem i zapewnieniem opieki i z tego tytułu nie może dochodzić żadnych roszczeń od Zamawiającego poza wynagrodzeniem wynikającym z umowy."

  Umowa z gminą Busko Zdrój, dotycząca 91 psów w 2016 r. zawiera określenie przedmiotu umowy:
  "1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania:
  a) wyłapywanie w sposób humanitarny bezdomnych zwierząt z terenu Gminy i przewożenie ich do schroniska, a w przypadkach koniecznych do gabinetu weterynaryjnego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26.08.1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym;
  b) dozór i utrzymanie wyłapanych z terenu Gminy zwierząt,
  c) prowadzenie nowo przyjętych psów w okresie kwarantanny;
  d) kompleksowa opiekę weterynaryjną na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt,
  e) identyfikacja zwierząt przyjmowanych do schroniska,
  f ) prowadzenie ewidencji przyjmowanych i wydawanych zwierząt,
  g) prowadzenie działań mających na celu przekazywanie zwierząt nowym właścicielom;
  Wykonawca w momencie wyłapania/przejęcia przejmuje od Gminy wszelkie obowiązki związane z utrzymaniem bezdomnych zwierząt oraz zapewnieniem im opieki i z. tego tytułu nic może dochodzić żadnych roszczeń od Zamawiającego, oprócz wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy.
  "

 23. Maria Czech, ul. ppor. Sokoła 58/1, Skalbmierz, woj. świętokrzyskie

  boz.org.pl/monitor/688

  Umowa z gminą Skalbmierz, dotycząca 31 psów w 2016 r. zawiera określenie przedmiotu umowy:
  "a) wyłapywanie na terenie gminy Skalbmierz przez Wykonawcę bezdomnych zwierząt i przetrzymywanie ich w prowadzonym przez siebie schronisku, transport do innego schroniska z którym Wykonawca ma zawartą ważną umowę lub przekazanie ich do adopcji,
  b) pokrycie kosztów ich przyjęcia i bezterminowe utrzymanie w miejscach wykazanych w pkt a.
  "

 24. Agnieszka Szulc, ul. Rynek 1, Sobótka, woj. dolnośląskie

  boz.org.pl/monitor/770

  Umowa z gminą Sobótka, dotycząca 52 psów w 2016 r. dotyczy, oprócz wyłapywania i usług weterynaryjnych także "transport bezdomnych zwierząt do schroniska", jednak zwierzęta nie trafią do legalnego schroniska, gdyż "Wykonawca oświadcza, że czynności
  - wyłapywania, transportu i tymczasowego przetrzymywania zwierząt zleci firmie Hotel dla Zwierząt "Kubuś", cmentarz dla zwierząt "Tęczowy Most",
  - utylizacji zwierząt i odbiór odpadów weterynaryjnych zleci jednej z firm: (...)
  "