Zacho.04.6.127
UCHWAŁA Nr XII/85/03
Rady Miejskiej w Tucznie
z dnia 30 grudnia 2003 r.
w sprawie ustalenia zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzyganie o dalszym postępowaniu z nimi.
(Szczecin, dnia 23 stycznia 2004 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U z 2003 r. Nr 106, poz. 1002) Rada Miejska w Tucznie uchwala, co następuje:
§ 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na zasadach określonych w niniejszej uchwale na terenie Gminy Tuczno ma charakter stały.
§ 2. Zasady i warunki wyłapywania bezdomnych zwierząt:
1) wyłapywanie zwierząt na każdorazowe wcześniejsze zlecenie Burmistrza Tuczna wykonywać będzie podmiot prowadzący schronisko w Jędrzejewie;
2) teren, na którym wykonywane będzie wyłapywanie bezdomnych zwierząt zamyka się w granicach administracyjnych Gminy Tuczno (obejmujący teren wsi i miasta). Wyłapywane zwierzęta umieszczone będą w "Schronisku dla zwierząt w Jędrzejewie";
3) podmiot, o którym mowa wyżej, przy wyłapywaniu bezdomnych zwierząt stosował będzie metody nie powodujące cierpień tych zwierząt, używając do tego celu specjalistycznego sprzętu;
4) wyłapywane zwierzęta dowożone będą do pogotowia dla zwierząt bezdomnych w warunkach nie powodujących niepotrzebnych stresów, cierpienia, w przygotowanych do tego celu pojazdach mechanicznych;
5) zwierzęta chore bądź wymagające pomocy lekarsko-weterynaryjnej będą poddane po wyłapaniu niezbędnym zabiegom ratującym ich życie i zdrowie, bezpośrednio po przewiezieniu do pogotowia;
6) przed przywiezieniem, wyłapane zwierzęta przez krótki czas mogą być przetrzymywane w przystosowanym do ich przewiezienia pojeździe;
7) w przypadku ustalenia właściciela zwierzęcia, zwracane będą niezwłocznie ich właścicielowi, który poniesie wszelkie koszty związane z wyłapaniem i przyjęciem zwierzęcia do pogotowia / czas na ustalenie właściciela nie może być krótszy niż 14 dni;
8) pozostałe zwierzęta pozostają w pogotowiu do czasu znalezienia opiekuna, bądź do końca ich życia;
9) zwierzęta, co do których rokowania wskazują, że jest niemożliwe ich leczenie a dalsze ich utrzymanie wiąże się z ich nadmiernym cierpieniem, winny być w sposób humanitarny usypiane przez lekarza weterynarii.
§ 3. W celu wykonania niniejszej uchwały Gmina Tuczno zawrze z podmiotem prowadzącym schronisko w Jędrzejewie w terminie do 31 stycznia 2004 r. stosowną umowę na stałe wyłapywanie bezdomnych zwierząt. W umowie niniejszej należy określić w szczególności warunki zgłoszenia, wyłapywania, przewożenia i utrzymania wyłapanych zwierząt.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuczna.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.