Zacho.04.33.612
UCHWAŁA Nr XXI/172/2004
Rady Miasta Świnoujścia
z dnia 25 marca 2004 r.
w sprawie zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Świnoujścia.
(Szczecin, dnia 12 maja 2004 r.)
Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002) Rada Miasta Świnoujścia uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się obowiązek wyłapywania bezdomnych zwierząt, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało.
§ 2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt ma mieć charakter stały w przypadku, gdy swoim przebywaniem w miejscach publicznie dostępnych zwierzęta te stwarzają zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi.
§ 3. 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt może odbywać się akcyjnie.
2. O przystąpieniu do wyłapywania bezdomnych zwierząt Prezydent Miasta Świnoujścia będzie każdorazowo informował mieszkańców Świnoujścia oraz Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami działające na terenie gminy w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej 21 dni przed jego rozpoczęciem.
3. W informacjach określone zostaną:
- termin wyłapywania,
- granice terenu wyłapywania bezdomnych zwierząt,
- podmiot wykonujący wyłapywanie,
- adres schroniska, z którym uzgodniono umieszczanie zwierząt po wyłapaniu.
§ 4. 1. Używane przy wyłapywaniu zwierząt bezdomnych urządzenia i środki nie mogą stwarzać zagrożenia dla ich życia, ani zadawać cierpień.
2. Czynności wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie miasta Świnoujścia zlecane będą wyspecjalizowanym podmiotom, po zawarciu umowy.
3. W akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt może uczestniczyć jako obserwator przedstawiciel Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami działającego na terenie gminy.
§ 5. 1. Kosztem wyłapywania, transportu i utrzymania w schronisku bezdomnych zwierząt będą obciążani ich właściciele w przypadku ich ustalenia zgodnie z cennikiem usług i zasadami określonymi przez Prezydenta Miasta Świnoujścia.
2. Zwierzęta umieszczone w schronisku w wyniku ich wyłapania będą zwracane właścicielom po wykazaniu przez nich swoich praw właścicielskich do zwierzęcia oraz po uiszczeniu opłat określonych w ust. 1.
3. Po upływie 14 dni przetrzymywania zwierzęcia w schronisku, zwierzę staje się własnością schroniska, które decyduje o dalszym jego losie, np. przeznaczeniu do adopcji lub poddaniu sterylizacji albo kastracji.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świnoujścia.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.