Zacho.03.47.789
UCHWAŁA Nr IX/59/03
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 19 maja 2003 r.
w sprawie zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Stare Czarnowo.
(Szczecin, dnia 9 czerwca 2003 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806), art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111, poz. 724; z 1998 r. Nr 106, poz. 668) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:
§ 1. Na terenie Gminy Stare Czarnowo wyłapywanie bezdomnych zwierząt ma charakter stały.
§ 2. Za bezdomne uważa się zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub osoby, pod której opieką dotąd pozostawały.
§ 3. 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt może odbywać się akcyjnie.
2. O przystąpieniu do wyłapywania bezdomnych zwierząt Urząd Gminy będzie informował społeczność gminy poprzez ogłoszenie na tablicach informacyjnych co najmniej 21 dni przed jego rozpoczęciem.
3. W ogłoszeniach określony zostanie:
- termin wyłapywania,
- granice terenu wyłapywania bezdomnych zwierząt,
- podmiot wykonujący wyłapywanie,
- adres schroniska, z którym uzgodniono umieszczanie zwierząt po wyłapaniu.
§ 4. 1. Używane przy wyłapywaniu zwierząt bezdomnych urządzenia i środki nie mogą stwarzać zagrożenia dla ich życia, ani zadawać im cierpienia.
2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie gminy mogą prowadzić schroniska lub inne uprawnione podmioty, po zawarciu umowy z Gminą Stare Czarnowo.
§ 5. 1. Bezdomne zwierzęta po wyłapaniu będą niezwłocznie umieszczone w schronisku dla zwierząt. Zwierzęta chore lub okaleczone będą poddawane tam leczeniu.
2. Po okresie 14 dni pobytu zwierzęcia w schronisku, w przypadku braku właściciela, zwierzę staje się własnością schroniska.
§ 6. W przypadku pogryzienia, podrapania przez bezdomne zwierzę człowieka, zostanie ono poddane obserwacji w lecznicy dla zwierząt w celu wykluczenia wścieklizny.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.