Zacho.05.81.1698
UCHWAŁA Nr XXX/145/05
Rady Gminy Rąbino
z dnia 26 sierpnia 2005 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt domowych.
(Szczecin, dnia 19 października 2005 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002; z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959), w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w spawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998 r., Nr 116, poz. 753), po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Świdwinie oraz po zasięgnięciu opinii Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w Polsce, Zarządu Okręgu w Szczecinie Oddział w Koszalinie, uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Wyłapywaniu podlegać będą zwierzęta bezdomne oraz wałęsające się, tj. przebywające w miejscach publicznych bez opieki i kontroli człowieka.
2. Czynności związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt będą podejmowane po zgłoszeniu interwencji do Urzędu Gminy w Rąbinie lub do Komisariatu Policji w Połczynie-Zdroju w okresach nasilenia pojawiania się bezdomnych i wałęsających się zwierząt.
§ 2. 1. Wójt wydaje zarządzenie o okresowym wyłapywaniu bezdomnych i wałęsających się zwierząt oraz rozstrzyganiu o dalszym postępowemu z nimi, w którym określa:
a) termin i czas prowadzenia wyłapywania,
b) granice terenu, na którym będzie prowadzone wyłapywanie,
c) adres schroniska, z którym uzgodniono umieszczenie zwierząt po wyłapaniu,
d) podmiot dokonujący wyłapywania,
e) informację o możliwości odebrania wyłapanego zwierzęcia przez właściciela w czasie trwania akcji wyłapywania,
f) określenie dalszego postępowania z wyłapanymi zwierzętami.
2. Zarządzenie, o którym mowa ust. 1 podawane jest do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i u sołtysów na 21 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia wyłapywania bezdomnych zwierząt.
3. W uzasadnionych wypadkach Wójt może zlecić odłowienie i umieszczenie w schronisku pojedynczych bezdomnych zwierząt poza wyłapywaniem okresowym, o którym mowa w ust. 1.
§ 3. Wyłapywanie bezdomnych i wałęsających się zwierząt będzie prowadzone za pomocą specjalistycznego sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia wyłapywanych zwierząt oraz nie będzie zadawać im cierpienia.
§ 4. 1. W przypadku, gdy u bezdomnego lub wałęsającego się zwierzęcia podejrzewa się wściekliznę lub występują inne niepokojące objawy, a szczególnie gdy zwierzę to wykazuje agresję, pogryzie lub w inny sposób zaatakuje człowieka, następuje jego natychmiastowe odizolowanie i obserwacja w kierunku wścieklizny.
2. Fakt pogryzienia lub jakiegokolwiek zranienia człowieka przez bezdomne lub wałęsające się zwierzę powinien być niezwłocznie zgłoszony lekarzowi pierwszego kontaktu, który powiadamia o zdarzeniu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Obserwację zwierzęcia i związane z nią niezbędne badania wykonuje na koszt Budżetu Państwa lekarz weterynarii, wyznaczony przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.
§ 5. 1. Wyłapywanie odbywa się na podstawie umowy zawartej przez Wójta z podmiotem prowadzącym schronisko lub przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807).
2. Przedsiębiorca lub podmiot, o którym mowa w ust. 1 zostanie wyłoniony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 117 z późn. zm.).
§ 6. 1. Wyłapane zwierzęta podlegają przewiezieniu do schroniska dla bezdomnych zwierząt, które prowadzi podmiot dokonujący wyłapywania lub, z którym zawarł on umowę na utrzymywanie wyłapanych przez siebie zwierząt.
2. Zwierzę w schronisku musi być utrzymywane przez minimum 14 dni, w tym czasie właścicielowi przysługuje prawo ubieganie się o jego wydanie, po przedłożeniu dowodów potwierdzających prawo własności do danego zwierzęcia.
§ 7. Schronisko i środek transportu dla wyłapywania zwierząt muszą być zarejestrowane u właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii i mieć nadany weterynaryjny numer identyfikacyjny, a środek transportu orzeczoną decyzję właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii o dopuszczeniu do przewozu zwierząt.
§ 8. 1. W przypadku ustalenia właściciela złapanego bezdomnego lub wałęsającego się zwierzęcia, zwraca on poniesione przez Gminę koszty:
a) wyłapania zwierzęcia,
b) transportu - od miejsca wyłapania do miejsca przetrzymywania zwierzęcia,
c) utrzymania zwierzęcia w schronisku, o którym mowa w § 6,
d) zaszczepienia zwierzęcia przeciw wściekliźnie - jeżeli nie okaże aktualnego świadectwa szczepienia.
2. Koszty, o których mowa w ust. 1 ponosi właściciel niezależnie od tego czy odbierze zwierzę z miejsca, w którym zostało umieszczone po złapaniu.
3. Koszty, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu wpłacane są na rzecz Gminy Rąbino, a do ich windykacji mają zastosowanie przepisy o egzekucji w administracji.
§ 9. Zwierzę, które nie zostanie odebrane przez swojego właściciela w terminie określonym w § 6 ust. 2, może być sprzedane lub przekazane do adopcji.
§ 10. Właściciel chcący odebrać swoje zwierzę ze schroniska, w którym zostało ono umieszczone po zakończeniu akcji wyłapywania, zobowiązany jest:
1) udokumentować fakt posiadania zwierzęcia, poprzez przedłożenie:
a) dowodu wpłaty podatku od posiadania psów,
b) potwierdzenia zwrotu kosztów poniesionych przez gminę, w związku z odłowieniem, transportem i utrzymaniem zwierzęcia, o wydanie którego zwraca się;
2) wpłacić na rzecz schroniska kwotę stanowiącą równowartość kosztów poniesionych a nie refundowanych przez Gminę.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rąbino.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.