Zacho.06.61.1117
UCHWAŁA Nr XXXIV/301/2006
Rady Miejskiej w Polanowie
z dnia 28 lutego 2006 r.
w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Polanów.
(Szczecin, dnia 4 maja 2006 r.)
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441) art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002; z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959; z 2005 r. Nr 33, poz. 289), § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753), po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Koszalinie oraz po zasięgnięciu opinii przedstawiciela Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce - oddział w Koszalinie - Rada Miejska w Polanowie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Postanawia się o prowadzeniu wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Polanów.
2. Przez zwierzęta bezdomne rozumie się zwierzęta domowe, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod opieką której zwierzęta dotąd pozostawały.
§ 2. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych ma charakter stały, co oznacza, iż dokonywane będzie przez cały rok w zależności od istniejących potrzeb oraz otrzymanych zgłoszeń.
§ 3. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie przeprowadzane przez przedsiębiorcę posiadającego stosowne zezwolenie lub podmiot prowadzący schronisko, z którym Burmistrz zawarł umowę.
§ 4. Organ gminy podaje do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia wyłapywania zwierząt bezdomnych:
1) termin ich wyłapywania;
2) granice terenu, na którym będą wyłapywane;
3) adres schroniska, z którym uzgodniono umieszczenia zwierząt po wyłapaniu;
4) podmiot wykonujący wyłapywanie.
§ 5. Bezdomne zwierzęta po wyłapaniu zostaną przewiezione do:
1) wskazanego miejsca przetrzymywania wyłapanych zwierząt, przed przewiezieniem do schroniska;
2) schroniska dla zwierząt.
§ 6. W przypadku ustalenia opiekuna zwierzęcia, które zostało wyłapane, koszt jego utrzymania oraz zapewnienia mu opieki weterynaryjnej ponosi właściciel zwierzęcia, w wysokości wydatków poniesionych przez gminę.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polanowa.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.