Zacho.05.78.1653
UCHWAŁA Nr XXIII/235/2005
Rady Gminy Malechowo
z dnia 11 sierpnia 2005 r.
w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz zasad ich wyłapywania na terenie Gminy Malechowo.
(Szczecin, dnia 10 października 2005 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), w związku z art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002; z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753) Rada Gminy Malechowo uchwala, co następuje:
§ 1. Podjąć działania o charakterze stałym na terenie gminy Malechowo w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania, zgodnie z postanowieniami zawartymi w załączniku nr 1, stanowiącymi integralną część niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwałę podjęto po uprzednim uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Sławnie oraz po zaopiniowaniu przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Koszalinie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Malechowo.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
ZAŁĄCZNIK Nr 1
Szczegółowe zasady zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz warunki ich wyłapywania na terenie Gminy Malechowo
§ 1. Wyłapywaniu podlegać będą zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotychczas przebywały.
§ 2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Malechowo ma charakter stały i odbywać się będzie każdego roku w miarę potrzeb.
§ 3. 1. Wójt Gminy Malechowo na co najmniej 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia wyłapywania bezdomnych zwierząt, poda do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicach ogłoszeń w sołectwach, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, Internecie, a także w inny zwyczajowo przyjęty sposób:
a) termin wyłapywania zwierząt,
b) granice terenu, na którym będą wyłapywane,
d) adres schroniska, z którym uzgodniono umieszczenie zwierząt po wyłapywaniu,
e) dane dotyczące podmiotu wykonującego wyłapywanie.
2. W przypadkach:
a) pojedynczych zwierząt,
b) podejrzenia o wściekliznę,
c) zagrożenia lub szczególnej uciążliwości dla ludzi,
d) pogryzienia człowieka
wyłapywanie zwierząt bezdomnych następuje niezwłocznie na wezwanie osoby uprawnionej. W tych przypadkach zapisu w § 3 ust. 1 nie stosuje się.
3. Osobami uprawnionymi do wezwania podmiotu wyłapującego zwierzęta bezdomne są: Wójt lub osoby przez niego upoważnione oraz policja.
§ 4. W przypadku, gdy zachodzi podejrzenie, iż zwierzę jest chore, albo gdy zachowuje się agresywnie, mogą być podjęte pod nadzorem lekarza weterynarii środki szczególne, z zachowaniem zasad określonych w ustawie o ochronie zwierząt.
§ 5. 1. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych finansowane jest z budżetu Gminy Malechowo z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku zgłoszenia się właściciela zwierzęcia, wyłapanego podczas przeprowadzanych czynności, koszty związane z transportem, utrzymaniem i koniecznym leczeniem w schronisku ponosi jego właściciel.
3. (rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 13 września 2005 r., znak: PN.2.MN.0911/149/05 Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził nieważność § 5 ust. 3 załącznika nr 1 do uchwały)
§ 6. Przed zawarciem umowy, podmiot wyłapujący zobowiązany jest w szczególności do:
1) wskazania urządzeń i środków, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane;
2) określenia środków do przewozu zwierząt;
3) zapewnienia w razie potrzeby pomocy lekarsko-weterynaryjnej;
4) wskazania miejsca przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem do schroniska.
§ 7. 1. Przy przeprowadzaniu wyłapywania, podmiot wyłapujący może korzystać z pomocy służb weterynaryjnych oraz innych instytucji zajmujących się z mocy prawa zapewnieniem porządku i bezpieczeństwa publicznego.
2. W trakcie wyłapywania, transportu i przetrzymywania zwierzęta będą traktowane zgodnie z zasadami określonymi w ustawie ochronie zwierząt.
§ 8. Wyłapane bezdomne zwierzęta powinny zostać niezwłocznie przewiezione do schroniska dla zwierząt.
§ 9. Transport zwierząt będzie się odbywać środkami przystosowanymi do tego celu oraz w odpowiednich warunkach, a mianowicie:
1) zwierzęta bezdomne muszą być prawidłowo ulokowane, a używane uwięzi nie mogą krępować leżenia i wstawania podczas transportu;
2) podłogi pojazdów używanych do transportu powinny mieć odpowiednią nawierzchnię zapewniającą przyczepność kończyn oraz umożliwiającą utrzymanie higieny;
3) środki transportu zwierząt powinny spełniać warunki utrzymania odpowiedniej temperatury, wentylacji, przestrzeni oraz naturalnej pozycji ciała;
4) środki używane do transportu zwierząt bezdomnych muszą spełniać pozostałe warunki przewidziane w odpowiednich przepisach powszechnie obowiązujących, dotyczących transportu zwierząt;
5) w trakcie dłuższego transportu zwierzęta muszą mieć zapewnioną czystą wodę, karmę oraz odpoczynek;
6) zwierzętom chorym lub rannym zapewnia się niezwłocznie pomoc weterynaryjną.
§ 10. 1. Przetrzymywanie zwierząt w schronisku powinno odbywać się z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie zwierząt.
2. W razie potrzeby podmiot prowadzący schronisko ma obowiązek zapewnienia opieki lekarsko-weterynaryjnej.
§ 11. 1. Podmiot prowadzący schronisko niezwłocznie po wyłapaniu bezdomnych zwierząt podejmuje czynności zmierzające do ustalenia osoby uprawnionej do odbioru zwierzęcia, a w szczególności sporządza ogłoszenie o wyłapanych zwierzętach.
2. Natomiast Wójt rozpropagowuje niniejsze ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy. W ogłoszeniu podaje się termin, po upływie którego zwierzęta mogą być oddane do adopcji.
§ 13. 1. Podmiot prowadzący schronisko informuje organ Gminy o podjętych działaniach w ciągu 1 miesiąca od przeprowadzenia wyłapywań oraz składa roczne informacje.
2. Roczne informacje składa się w terminie do 15 stycznia z roku, za który powstał obowiązek sporządzenia sprawozdania.