Zacho.05.98.1979
UCHWAŁA Nr XXXVI/272/05
Rady Miejskiej w Łobzie
z dnia 26 października 2005 r.
w sprawie ustalenia zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami.
(Szczecin, dnia 14 grudnia 2005 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 144 i Nr 175, poz. 1475) oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002; z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 33, poz. 289) - po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Łobzie i po zasięgnięciu opinii Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Białogardzie, Rada Miejska w Łobzie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt, na zasadach określonych w niniejszej uchwale, na terenie gminy Łobez ma charakter okresowy.
2. Burmistrz Łobza podaje do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łobzie oraz u sołtysów, co najmniej na 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia wyłapywania zwierząt bezdomnych następujące informacje:
1) termin ich wyłapywania;
2) granice terenu, na którym będą wyłapywane;
3) adres schroniska, z którym uzgodniono umieszczenie zwierząt po wyłapaniu;
4) podmiot wykonujący wyłapywanie;
5) informację o możliwości odebrania wyłapanego zwierzęcia przez właściciela w terminie 14 dni od wyłapania.
§ 2. 1. Zasady i warunki wyłapywania bezdomnych zwierząt:
1) wyłapywanie zwierząt na każdorazowe wcześniejsze zlecenie Burmistrza Łobza wykonywać będzie podmiot prowadzący działalność w tym zakresie;
2) podmiotem tym jest: prowadzący schronisko lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807);
3) teren, na którym wykonywane będzie wyłapywanie bezdomnych zwierząt zamyka się w granicach administracyjnych gminy Łobez. Wyłapane zwierzęta umieszczone będą w schronisku dla zwierząt, o którym mowa w pkt 2;
4) podmiot, o którym mowa w pkt 2, przy wyłapywaniu bezdomnych zwierząt stosował będzie metody nie powodujące cierpień tych zwierząt, używając do tego celu specjalistycznego sprzętu;
5) wyłapywane zwierzęta dowożone będą do schroniska dla zwierząt bezdomnych, w warunkach nie powodujących niepotrzebnych stresów, cierpienia, w przygotowanych do tego celu pojazdach mechanicznych;
6) przed przywiezieniem, wyłapane zwierzęta przez krótki czas mogą być przetrzymywane w przystosowanym do ich przewiezienia pojeździe;
7) w przypadku zgłoszenia się właściciela zwierzęcia do podmiotu wykonującego wyłapywanie, zwierzę będzie zwracane niezwłocznie właścicielowi, który poniesie wszelkie koszty związane z wyłapaniem i przyjęciem zwierzęcia do schroniska (lub pogotowia weterynaryjnego). Czas na ustalenie właściciela zwierzęcia nie może być krótszy niż 14 dni;
8) pozostałe zwierzęta pozostają w schronisku do czasu znalezienia opiekuna, bądź do końca ich życia;
9) zwierzęta, co do których rokowania wskazują, że leczenie jest niemożliwe, a dalsze ich utrzymanie wiąże się z nadmiernym cierpieniem, winny być w sposób humanitarny usypiane przez lekarza weterynarii.
2. W indywidualnych przypadkach, zwierzęta chore, stwarzające zagrożenie lub wymagające pomocy lekarsko-weterynaryjnej po wyłapaniu mogą być poddane niezbędnym zabiegom ratującym życie i zdrowie, po przewiezieniu ich do pogotowia weterynaryjnego. W przypadkach tych nie ma zastosowania § 1 ust. 2 niniejszej uchwały.
§ 3. 1. W celu wykonania niniejszej uchwały gmina Łobez zawrze z podmiotem prowadzącym schronisko stosowną umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
2. Umowa powinna zawierać w szczególności:
1) wskazanie urządzeń i środków, przy których pomocy zwierzęta będą wyłapywane, określenie środków do przewozu zwierząt;
2) zapewnienie, w razie potrzeby, pomocy lekarsko - weterynaryjnej;
3) wskazanie miejsca przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem do schroniska.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobza.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.