Zacho.06.67.1211
2006.09.07 zm. Zacho.06.92.1709 § 1
UCHWAŁA Nr XXXV/336/06
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 30 marca 2006 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt i dalszego z nimi postępowania.
(Szczecin, dnia 17 maja 2006 r.)
Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 Nr 106, poz. 1002; z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959; z 2005 r. Nr 33, poz. 289, Nr 175, poz. 1462.) Rada Miejska w Kamieniu Pomorskim uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Kamień Pomorski obowiązek wyłapywania bezdomnych zwierząt.
§ 2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt domowych na terenie, Gminy Kamień Pomorski ma charakter stały i odbywać się będzie na zgłoszenie interwencyjne.
§ 3. Wyłapywane bezdomnych zwierząt wykonuje podmiot prowadzący działalność gospodarczą w tym zakresie i dysponujący odpowiednimi środkami do wykonania usług, z zapewnieniem warunków określonych w odpowiednich przepisach, posiadający stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności ochronnej nad bezdomnymi zwierzętami, z którym gmina zawrze umowę.
§ 4. Wyłapywane z terenu Gminy Kamień Pomorski zwierzęta będą bezzwłocznie umieszczane w schronisku dla zwierząt, z wyjątkiem zwierząt, które pokąsały ludzi lub ich zachowanie wskazuje na zarażenie wścieklizną.
§ 5. Decyzję o dalszym postępowaniu ze zwierzętami, które pokąsały ludzi lub ich zachowanie wskazuje na zarażenie wścieklizną podejmuje Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kamieniu Pomorskim. Po zakończeniu czynności nakazanych decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii zwierzęta te zostaną umieszczone w schronisku dla zwierząt.
§ 6. Kosztami wyłapania, transportu i utrzymania zwierząt w schronisku będą obciążani właściciele zwierząt w przypadku ich ustalenia, w wysokości wydatków poniesionych przez gminę i schronisko.
§ 7. Zwierzęta umieszczone w schronisku będą zwracane właścicielowi po wykazaniu przez niego swoich praw właścicielskich.
§ 8. (1) W przypadku nieustalenia właściciela lub w przypadku nie zgłoszenia się właściciela po odbiór zwierzęcia, po upływie 14 dni od przyjęcia zwierzęcia do schroniska, może ono być:
1) sterylizowane lub kastrowane przez lekarza weterynarii;
2) oddane lub sprzedane nowym właścicielom;
3) usypiane przez lekarza weterynarii w przypadku miotów ślepych, zwierząt agresywnych, chorych, cierpiących jak również nie rokujących nadziei na wyleczenie.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.