Zacho.06.47.850
UCHWAŁA Nr XLII/243/2006
Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim
z dnia 25 stycznia 2006 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kalisz Pomorski oraz zapewnienia tym zwierzętom dalszej opieki.
(Szczecin, dnia 7 kwietnia 2006 r.)
Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002; z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959; z 2005 r. Nr 33, poz. 289 Nr 175, poz. 1482) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753) po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii i Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwała reguluje zasady i warunki wyłapywania zwierząt domowych lub gospodarskich, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało, zwanych dalej "zwierzętami bezdomnymi".
§ 2. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych z terenu gminy Kalisz Pomorski będzie miało charakter stały i wymagać będzie humanitarnego traktowania zwierząt.
§ 3. 1. Co najmniej na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wyłapywania zwierząt bezdomnych Burmistrz Miasta i Gminy Kalisz Pomorski poda do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty:
1) termin i teren wyłapywania zwierząt bezdomnych;
2) podmiot wykonujący wyłapywanie;
3) nazwę i adres schroniska dla zwierząt bezdomnych.
2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, nie obowiązuje w przypadku doraźnego wyłapywania zwierząt bezdomnych w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz zwierząt rannych lub chorych.
§ 4. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych zostanie powierzone na mocy zawartej przez Gminę Kalisz Pomorski umowy podmiotowi prowadzącemu schronisko dla bezdomnych zwierząt lub przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą w tym zakresie.
§ 5. Zawarta umowa winna zawierać w szczególności:
1) wskazanie urządzeń i środków, przy których pomocy zwierzęta będą wyłapywane;
2) określenie środków transportu do przewozu zwierząt;
3) zapewnienie w razie potrzeby, pomocy weterynaryjnej;
4) określenie dokładnych zasad i warunków humanitarnego postępowania przez podmiot gospodarczy ze zwierzętami w czasie wyłapywania, przewozu i przechowywania;
5) ustalenia dot. odpłatności za pobyt bezdomnych zwierząt obciążających, pragnących odzyskać zwierzę właścicieli;
6) zasady odpłatności za wyłapywanie zwierząt i ich przechowywanie.
§ 6. Bezdomne zwierzęta będą przetrzymywane w schronisku przez minimum 14 dni.
§ 7. Właściciele zwierząt, w terminie, o którym mowa w § 6 mają prawo do ich odebrania ze schroniska po uiszczeniu stosownych opłat za przechowanie zwierząt.
§ 8. 1. Na podstawie orzeczenia lekarza weterynarii dopuszczalne jest przeprowadzanie zabiegów eutanazji bez odwożenia do schroniska na zwierzętach niebezpiecznych dla otoczenia oraz nieuleczalnie chorych.
2. Zabiegi eutanazji wykonywane będą w sposób humanitarny jedynie przez lekarzy weterynarii zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kalisz Pomorski.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.