Zacho.03.118.2107
UCHWAŁA Nr XIII/91/2003
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 30 października 2003 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Drawsko Pomorskie.
(Szczecin, dnia 16 grudnia 2003 r.)
Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002) Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie gminy Drawsko Pomorskie ma charakter stały.
2. Przez zwierzęta bezdomne rozumie się zwierzęta domowe, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzęta dotąd pozostawały.
§ 2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie przeprowadzane przez przedsiębiorcę posiadającego stosowne zezwolenie lub podmiot prowadzący schronisko, z którym Burmistrz Miasta i Gminy zawarł umowę.
§ 3. Bezdomne zwierzęta po wyłapaniu zostaną przewiezione do:
1) wskazanego miejsca przetrzymywania wyłapanych zwierząt, przed przewiezieniem do schroniska;
2) schroniska dla zwierząt.
§ 4. W przypadku ustalenia opiekuna zwierzęcia, które zostało wyłapane, koszt jego utrzymania oraz zapewnienia mu opieki weterynaryjnej ponosi właściciel zwierzęcia, w wysokości wydatków poniesionych przez gminę.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.