Zacho.06.7.112
UCHWAŁA Nr XXVI/164/05
Rady Miejskiej w Drawnie
z dnia 29 listopada 2005 r.
w sprawie obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych oraz wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Drawno.
(Szczecin, dnia 23 stycznia 2006 r.)
Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 106 z 2003 r. poz. 1002; z 2004 r. Nr 69, poz. 625; Nr 92, poz. 880; Nr 96, poz. 959; z 2005 r. Nr 33, poz. 289), w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753) oraz art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622; z 1997 Nr 121, poz. 770, Nr 60, poz. 369; z 2000 r. Nr 22, poz. 272; z 2001 r. Nr 100, poz. 1085; Nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Nr 113, poz. 984 z 2003 r. Nr 7, poz. 78; z 2004 r. Nr 96, poz. 959; Nr 173, poz. 1808; z 2005 r. Nr 85, poz. 729) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Posiadaczy psów i innych zwierząt domowych zobowiązuje się do:
1) sprawowania opieki nad nimi w sposób wykluczający zagrożenie bezpieczeństwa lub uciążliwość dla ludzi i innych zwierząt;
2) zachowania środków ostrożności przy ich wyprowadzaniu i przewożeniu środkami komunikacji zbiorowej;
3) natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez psa w, budynkach i na ciągach dla pieszych (w tym i znajdujących się na miejskich terenach zielonych), placach, publicznych, gier i zabaw oraz na ogólnodostępnych trawnikach i rabatach, znajdujących się przy budynkach oraz ciągach dla pieszych;
4) posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Szczepień psów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt.
2. Posiadacz psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na spacer wyłącznie na smyczy, a w zakresie prawem przewidzianym w stosunku do psów tzw. ras groźnych, także w kagańcu. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w której pies prowadzony jest lub przebywa w klatkach schodowych, na tarasach i innych pomieszczeniach ogólnie dostępnych w budynkach.
3. Zwolnienie psa ze smyczy jest dopuszczanie jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko w przypadku, gdy osoba, której pies towarzyszy ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem. Zwolnienie psa ze smyczy nie może nastąpić w miejscach przeznaczonych do zabaw dzieci (ogródki jordanowskie, wydzielone części parków, piaskownice, boiska itp.).
4. Postanowienia ust. 2 i 3 dotyczą też innych zwierząt mogących stanowić zagrożenie dla ludzi i innych zwierząt. Postanowienia ust. 1 pkt 3 dotyczą wszystkich zwierząt i ich posiadaczy.
§ 2. 1. Zabrania się: wypuszczania psów i innych zwierząt domowych bez dozoru:
1) pozostawiania psów i innych zwierząt domowych bez dozoru, jeżeli zwierzę nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym, w sposób uniemożliwiający wydostanie się zwierzęcia na zewnątrz;
2) wprowadzania psów i innych zwierząt domowych do piaskownic na placach zabaw dla dzieci;
3) wprowadzania psów i innych zwierząt domowych do pomieszczeń i obiektów, których właściciele czy też podmioty zarządzające lub prowadzące wprowadziły ten zakaz;
4) wprowadzania zwierząt domowych do sklepów, zakładów produkcji spożywczej, zakładów usługowych, lokali gastronomicznych, aptek, przychodni, obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów, których administracje wprowadziły taki zakaz.
2. W budynkach wielorodzinnych zabrania się utrzymywania zwierząt domowych w mieszkaniach w sposób stwarzający znaczne uciążliwości dla zamieszkujących w nich ludzi w szczególności prowadzenia hodowli psów lub kotów.
3. W komunalnych budynkach wielorodzinnych zabrania się utrzymywania i posiadania więcej niż dwóch psów w samodzielnym lokalu mieszkalnym lub socjalnym.
4. Przepis ust. 3 nie dotyczy:
1) sytuacji przejściowych związanych z oszczenieniem się posiadanych psów;
2) osób, które są posiadaczami więcej niż dwóch psów, w chwili wejścia w życie uchwały, do czasu gdy w sposób naturalny ich ilość będzie zgodna z treścią ust. 3.
§ 3. 1. Zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało, zwane dalej "zwierzętami bezdomnymi" będą wyłapywane w sposób:
1) stały - w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń o błąkających się bez opieki zwierzętach, w szczególności chorych lub powodujących zagrożenie bezpieczeństwa;
2) okresowy - w zależności od zapotrzebowania.
2. Wyłapywanie bezdomnych psów i innych zwierząt prowadzone będzie w sposób humanitarny, nie stwarzający zagrożenia dla zdrowia i życia zwierząt oraz nie zadający im cierpienia.
3. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone za pomocą specjalistycznego sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia wyłapywanych zwierząt oraz nie będzie zadawać im cierpienia.
4. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie przeprowadzane przez podmiot prowadzący schronisko lub przedsiębiorcę posiadającego stosowne zezwolenie bądź przeszkolone osoby w zakresie wyłapywania psów i innych zwierząt.
5. Termin okresowego wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz granice terenu, na którym będą one wyłapywane, będzie każdorazowo podany z 21-dniowym wyprzedzeniem do publicznej wiadomości.
6. W przypadku ustalenia posiadacza zwierzęcia, które zostało schwytane w trakcie przeprowadzonego wyłapywania bezdomnych zwierząt, koszty jego pobytu w schronisku, pogotowiu lub podczas 14 dniowego okresu przetrzymania oraz zapewnienia mu w tym czasie opieki weterynaryjnej ponosi jego posiadacz, niezależnie od sankcji przewidzianych prawem z tytułu pozostawienia zwierzęcia bez właściwego dozoru.
7. Zwierzęta umieszczone w schronisku lub podczas 14 dniowego okresu przetrzymywania, w wyniku ich schwytania podczas akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt, będą zwracane ich posiadaczom na podstawie posiadanej ewidencji lub na podstawie udokumentowania praw do zwierzęcia.
8. Opłaty, o których mowa w ust. 6, pobierane będą od ich posiadaczy w wysokości wynikającej z cennika usług obowiązującego na dany rok.
9. Wyłapane bezdomne zwierzęta, dla których nie istnieje możliwość ustalenia właściciela po okresie 3 tygodni przechodzą na własność schroniska, w którym się znajdują.
§ 4. 1. Gmina obowiązana jest do ustalenia właściciela i jednocześnie poszukiwania osoby chętnej do adopcji psa. Po upływie 14 dni od złapania psa i nie ustalenia jego właściciela można przekazać psa osobie chętnej do adopcji.
2. Po okresie 21 dni w przypadku nie ustalenia właściciela lub braku adopcji zwierzęta będą oddawane do schroniska.
§ 5. W przypadku wystąpienia u zwierzęcia bezdomnego objawów chorobowych mogących nasunąć podejrzenie choroby zakaźnej (wścieklizny) bądź, gdy nastąpiło pogryzienie człowieka przez bezdomne zwierzę, zostanie ono umieszczone w lecznicy dla zwierząt.
§ 6. Zwierzęta padłe, psy i koty na terenie gminy usuwa przedsiębiorca mający w zakresie świadczenia swojej działalności utylizację zwierząt.
§ 7. Traci moc uchwała Nr XXVI/158/97 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 24 kwietnia 1997 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Utrzymania Czystości, Porządku i Gospodarki Odpadami Komunalnymi w mieście i gminie Drawno.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drawna.
§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych, a także przez ogłoszenie w lokalnych mediach.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.