Zacho.04.59.1052
UCHWAŁA Nr XX/136/2003
Rady Miejskiej w Dębnie
z dnia 30 grudnia 2003 r.
w sprawie rozstrzygania o dalszym postępowaniu z wyłapanymi bezdomnymi zwierzętami z terenu miasta i gminy Dębno.
(Szczecin, dnia 10 sierpnia 2004 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568), w związku art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U z 2003 r. Nr 106, poz. 1002) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie miasta i gminy Dębno ma charakter stały z częstotliwością dostosowaną do potrzeb i posiadanych środków.
§ 2. Wyłapane bezdomne zwierzęta zostaną przekazane do schroniska.
§ 3. Zwierzęta wyłapane jako bezdomne będą zwrócone po identyfikacji ustalonym właścicielom w terminie do 14 dni. Po tym terminie zwierzę przechodzi na własność schroniska.
W przypadku ustalenia opiekuna zwierzęcia, które zostało wyłapane, koszt jego utrzymania oraz zapewnienie mu opieki weterynaryjnej ponosi właściciel zwierzęcia w wysokości wydatków poniesionych przez gminę.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dębno.
§ 5. Traci moc uchwała Nr X/73/03 z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.