Zacho.07.1.7
UCHWAŁA Nr XXXIII/415/2006
Rady Gminy Darłowo
z dnia 27 października 2006 r.
w sprawie zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt i postępowania z nimi.
(Szczecin, dnia 12 stycznia 2007 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002; z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880, Nr.96, poz. 959; z 2005 r. Nr 33, poz. 289; Nr 175, poz. 1462), po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Sławnie oraz po zasięgnięciu opinii Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Rada Gminy Darłowo uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt domowych na terenie Gminy Darłowo ma charakter stały i odbywać się będzie na zgłoszenie interwencyjne, bądź z inicjatywy Gminy Darłowo, w przypadku wystąpienia zagrożenia ze strony zwierząt.
2. Wyłapywaniem objęte będą zwierzęta bezdomne oraz wałęsające się, w szczególności psy, które uciekły, zbłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby pod opieką której dotąd pozostawały.
§ 2. Wyłapywanie bezdomnych i wałęsających się zwierząt będzie prowadzone przez podmioty posiadające odpowiednie uprawnienia w tym zakresie, z którymi Gmina Darłowo podpisze stosowną umowę.
§ 3. Wójt Gminy Darłowo, co najmniej 21 dni przed planowanym terminem wyłapywania zwierząt bezdomnych i wałęsających się, poda do publicznej wiadomości przez wywieszenie komunikatów na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Darłowo oraz w Sołectwach Gminy Darłowo informację o:
1) terminie wyłapywania zwierząt;
2) granicach terenu, w którym będą wyłapywane;
3) adresie schroniska, w którym zostaną umieszczone po wyłapaniu;
4) podmiocie dokonującym wyłapywanie.
§ 4. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych i wałęsających się może nastąpić jedynie za pomocą specjalistycznego sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia wyłapywanych zwierząt oraz nie będzie zadawać im cierpienia.
§ 5. Wyłapywane zwierzęta należy poddać oględzinom weterynaryjnym celem ustalenia stanu ich zdrowia, a zwierzęta chore lub okaleczone poddać leczeniu.
§ 6. Bezdomne zwierzęta po wyłapaniu zostaną umieszczone niezwłocznie w schronisku dla zwierząt.
§ 7. Wójt Gminy Darłowo prowadzi rejestr wyłapanych bezdomnych zwierząt.
§ 8. 1. Kosztem wyłapywania, transportu i utrzymania w schronisku bezdomnych zwierząt, będą obciążani właściciele zwierząt w przypadku ich ustalenia, w wysokości wydatków poniesionych przez Gminę i schronisko.
2. Zwierzęta umieszczone w schronisku będą zwracane właścicielom po wykazaniu przez nich swoich praw właścicielskich i pokryciu kosztów, o których mowa w ustępie 1.
3. Po upływie 14 dni przetrzymywania zwierzęcia w schronisku, schronisko decyduje o jego dalszym losie.
4. O wydaniu zwierzęcia schronisko powiadamia pisemnie Wójta Gminy Darłowo, podając imię i nazwisko oraz adres nowego opiekuna.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Darłowo.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.