Zacho.06.66.1189
UCHWAŁA Nr XXVIII/120/2006
Rady Gminy w Bierzwniku
z dnia 29 marca 2006 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Bierzwnik.
(Szczecin, dnia 15 maja 2006 r.)
Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002; z 2004 r. Nr 69, poz. 625; Nr 92, poz. 880; Nr 96, poz. 959; z 2005 r. Nr 33, poz. 289), w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753) oraz art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008) uchwala się, co następuje:
§ 1. Posiadaczy psów i innych zwierząt domowych zobowiązuje się do sprawowania opieki nad nimi w sposób wykluczający zagrożenie bezpieczeństwa lub uciążliwości dla ludzi i innych zwierząt.
§ 2. 1. Zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało, zwane dalej "zwierzętami bezdomnymi" będą wyłapywane w sposób:
1) stały - w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń o błąkających się bez opieki zwierzętach, w szczególności chorych lub powodujących zagrożenie bezpieczeństwa;
2) okresowy - w zależności od zapotrzebowania.
2. Wyłapywanie bezdomnych psów i innych zwierząt prowadzone będzie w sposób humanitarny, nie stanowiący zagrożenia dla życia zwierząt oraz nie zadający im cierpienia.
3. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie przeprowadzone przez podmiot prowadzący schronisko lub przedsiębiorcę posiadającego stosowne zezwolenie bądź przeszkolenie osoby w zakresie wyłapywania psów i innych zwierząt.
4. Termin okresowego wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz granice terenu, na którym będą one wyłapywane, będzie każdorazowo podany, z 21 - dniowym wyprzedzeniem, do publicznej wiadomości.
5. W przypadku ustalenia posiadacza zwierzęcia, które zostało schwytane w trakcie przeprowadzanego wyłapywania bezdomnych zwierząt, koszty jego pobytu w schronisku, pogotowiu lub podczas 14 dniowego okresu przetrzymywania oraz zapewnienia mu w tym czasie opieki weterynaryjnej ponosi jego posiadacz, niezależnie od sankcji przewidzianych prawem z tytułu pozostawienia zwierzęcia bez właściwego dozoru.
6. Zwierzęta umieszczone w schronisku lub podczas 14 dniowego okresu przetrzymywania, w wyniku ich schwytania podczas akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt, będą zwracane ich posiadaczom na podstawie posiadanej ewidencji lub na podstawie udokumentowania praw do zwierzęcia.
7. Opłaty, o których mowa w ust. 5 pobierane będą od ich posiadaczy w wysokości wynikającej z cennika usług obowiązującego za dany rok.
8. Wyłapywane bezdomne zwierzęta, dla których nie istnieje możliwość ustalenia właściciela po okresie 3 tygodni przechodzą na własność schroniska, w którym się znajdują.
§ 3. 1. Gmina obowiązana jest do ustalenia właściciela i jednocześnie poszukiwania osoby chętnej do adaptacji psa. Po upływie 14 dni od złapania psa i nie ustalenia jego właściciela może przekazać psa osobie chętnej do adopcji.
2. Po okresie 21 dni w przypadku nie ustalenia właściciela lub braku adopcji zwierzęta będą oddawane do schroniska.
§ 4. W przypadku wystąpienia u zwierzęcia bezdomnego objawów chorobowych mogących nasunąć podejrzenie choroby zakaźnej (wścieklizny), bądź gdy nastąpiło pogryzienie człowieka przez bezdomne zwierzę, zostanie ono umieszczone w lecznicy dla zwierząt celem obserwacji.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bierzwnik.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie w miejscach publicznych a także Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.