Zacho.04.17.313
UCHWAŁA Nr XVI/119/04
Rady Gminy Białogard
z dnia 18 lutego 2004 r.
w sprawie zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Białogard oraz dalszego postępowania z nimi.
(Szczecin, dnia 18 marca 2004 r.)
Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002) Rada Gminy w Białogardzie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Białogard ma charakter stały.
2. Przez zwierzęta bezdomne rozumie się zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka i nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzęta dotąd pozostawały.
§ 2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie przeprowadzane przez przedsiębiorcę posiadającego stosowne zezwolenie lub przez podmiot prowadzący schronisko albo miejsce przetrzymywania wyłapanych zwierząt, z którym Wójt Gminy zawarł umowę.
§ 3. Bezdomne zwierzęta po wyłapaniu zostaną przewiezione do schroniska lub miejsca przetrzymywania wyłapanych zwierząt na minimum 15 dni celem zbadania przez lekarza weterynarii, przeprowadzenia obserwacji i zaszczepienia przeciw wściekliźnie.
§ 4. Zwierzęta, u których lekarz weterynarii stwierdzi chorobę lub kalectwo powodujące cierpienie albo nadmierną agresywność, powodującą zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego - mogą być poddane eutanazji.
§ 5. 1. W okresie 15 dni od dnia umieszczenia w schronisku lub miejscu przetrzymywania wyłapanych zwierząt zwierzęta mogą być odebrane z miejsca przetrzymywania po uiszczeniu kosztów określonych w ust. 2.
2. W przypadku ustalenia opiekuna zwierzęcia, które zostało wyłapane koszty: wyłapania, utrzymania, zapewnienia zwierzęciu opieki weterynaryjnej ponosi właściciel, w wysokości wydatków poniesionych przez schronisko lub miejsce przetrzymywania wyłapanych zwierząt, niezależnie od nałożonej kary grzywny.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.