Wielk.01.76.1369
UCHWAŁA Nr XLVIII/416/2001
RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE
z dnia 10 kwietnia 2001 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt i rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi
(Poznań, dnia 23 czerwca 2001 r.)
Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. Nr 111, poz. 724 z późniejszymi zmianami) w związku z §3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 26.8.1998 r. (Dz.U. Nr 116, poz.753) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74 z późniejszymi zmianami), po uzgodnieniu z państwowym lekarzem weterynarii oraz przedstawicielem Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Rada Gminy w Tarnowie Podgórnym uchwala co następuje:
§ 1. 1. Wprowadza się na terenie Gminy Tarnowo Podgórne stałe wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
2. Na terenie gminy wyłapywaniem bezdomnych zwierząt zajmować się będzie lekarz weterynarii na podstawie umowy zlecenia oraz Straż Gminna.
§ 2. Wyłapywanie odbywać się będzie przy zastosowaniu strzykawki pneumatycznej (UMD) i środków usypiających działających w czasie transportu zwierzęcia do tymczasowego schroniska zwierząt bezdomnych w Sierosławiu. Zwierzęta oswojone, niegroźne przewożone będą przez Straż Gminną samochodami bez użycia środków usypiających. Wyłapywane będą za pomocą chwytaka na psy i sieci weterynaryjnej.
§ 3. W schronisku w Sierosławiu ul. Kasztanowa 6 zwierzęta przebywać będą do: śmierci naturalnej, do eutanazji nieuleczalnie chorych lub odbioru przez osoby fizyczne i prawne na utrzymanie własne.
Wszystkie zwierzęta przyjęte do schroniska podlegać będą obowiązkowemu odrobaczaniu i szczepieniom ochronnym.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie w miejscach publicznych oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie 14 dni po jej ogłoszeniu.