Wielk.01.76.1361
UCHWAŁA Nr XXVIII/200/2001
RADY MIEJSKIEJ W OKONKU
z dnia 20 lutego 2001 roku
w sprawie zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie miasta i gminy Okonek
(Poznań, dnia 23 czerwca 2001 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74 z późn.zm.), oraz na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz.U. Nr 111, poz. 724 z późn.zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U. Nr 116, poz. 753 z 1998 r.) po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Złotowie Rada Miejska w Okonku uchwała, co następuje:
§ 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na zasadach określonych w niniejszej uchwale na terenie miasta i gminy Okonek ma charakter stały.
§ 2. Zasady wyłapywania bezdomnych zwierząt:
- wyłapywanie zwierząt odbywać się będzie na każdorazowe wcześniejsze zlecenie Urzędu Miasta i Gminy, przez wybrany podmiot,
- teren, na którym wykonywane będzie wyłapywanie bezdomnych zwierząt zamyka się w granicach administracyjnych miasta i gminy Okonek,
- wyłapywane zwierzęta będą umieszczane w schroniskach dla zwierząt,
- podmiot, o którym mowa wyżej, przy wyłapywaniu bezdomnych zwierząt stosował będzie metody nie powodujące cierpień tych zwierząt, używając do tego celu specjalistycznego sprzętu,
- wyłapywane zwierzęta dostarczane będą do schroniska dla zwierząt w warunkach nie powodujących niepotrzebnych stresów i cierpienia, w przygotowanych do tego celu pojazdach mechanicznych,
- zwierzęta chore, wymagające pomocy lekarsko-weterynaryjnej będą poddane po wyłapaniu niezbędnym zabiegom ratującym ich życie i zdrowie, bezpośrednio po przywiezieniu do schroniska,
- w przypadku gdy zostanie ustalony właściciel złapanego zwierzęcia, zwrócone ono będzie niezwłocznie właścicielowi, który poniesie wszelkie koszty związane z wyłapywaniem i przejęciem zwierzęcia do schroniska (czas na ustalenie właściciela nie może być krótszy niż 14 dni),
- pozostałe zwierzęta pozostają w schronisku do czasu zbycia ich, bądź do końca trwania ich życia,
- zwierzęta co do których rokowania wskazują, że jest niemożliwe ich leczenie a dalsze ich utrzymywanie wiąże się z ich nadmiernym cierpieniem, winny być sposób humanitarny usypiane przez lekarza weterynarii.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Okonku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.