Wielk.05.115.3087
UCHWAŁA Nr XXIII/136/2005
RADY GMINY KACZORY
z dnia 31 marca 2005 r.
w sprawie ustalenia zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzyganie o dalszym postępowaniu z nimi
(Poznań, dnia 29 lipca 2005 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) i art. 11 ust 1 i 3 ustawy, z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880 i Nr 96, poz. 959) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się następujące zasady i warunki wyłapywania zwierząt bezdomnych:
1. Wyłapywanie zwierząt nastąpi na każdorazowe zlecenie Wójta Gminy i realizowane będzie przez podmiot prowadzący Schronisko dla zwierząt w Jędrzejewie.
2. Podmiot dokonujący wyłapywania bezdomnych zwierząt obowiązany jest stosować urządzenia i środki, które nie powodują cierpień zwierząt i nie stanowią zagrożenia dla ich życia i zdrowia.
3. Bezdomne zwierzęta po ich wyłapaniu należy niezwłocznie przewieźć do Schroniska o którym mowa w ust. 1. Przewóz zwierząt powinien odbywać się w przystosowanych do tego celu pojazdach mechanicznych i nie może zagrażać życiu lub zdrowiu zwierzęcia.
4. Zwierzęta chore bądź wymagające pomocy lekarsko - weterynaryjnej powinny być po ich wyłapaniu i przewiezieniu do Schroniska, poddane zabiegom ratującym ich życie i zdrowie.
5. Zwierzęta w stosunku do których lekarz ustali, że nie jest możliwe ich wyleczenie a dalsze ich utrzymanie wiąże się z ich nadmiernym cierpieniem powinny być w sposób humanitarny usypiane przez lekarza weterynarii.
§ 2. 1. W razie ustalenia właściciela, zwierzę powinno być niezwłocznie zwrócone właścicielowi.
2. Właściciel ponosi koszty związane z wyłapywaniem zwierzęcia oraz koszty przyjęcia i pobytu zwierzęcia w Schronisku.
3. W przypadku gdy właściciel zwierzęcia nie został ustalony zwierzę pozostanie w Schronisku do czasu znalezienia opiekuna bądź do końca życia.
§ 3. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Kaczory ma charakter stały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.