Wielk.06.53.1423
UCHWAŁA Nr XLVI/509/2006
RADY MIASTA GNIEZNA
z dnia 3 marca 2006 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi.
(Poznań, dnia 18 kwietnia 2006 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.) Rada Miasta Gniezna uchwala, co następuje:
§ 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie miasta Gniezna ma charakter stały i podejmowane będzie w przypadkach stwarzających zagrożenie dla porządku publicznego.
§ 2. Wyłapywaniem objęte będą zwierzęta, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotąd pozostawały.
§ 3. Zwierzęta po wyłapaniu umieszczone zostaną w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Gnieźnie, przy ul. Kawiary, gdzie utrzymywane będą na koszt Miasta Gniezna.
§ 4. W przypadku ustalenia właściciela lub gdy po odbiór zwierzęcia zgłosi się właściciel (opiekun) zwierzę może być wydane po uprzednim zwrocie kosztów związanych z wyłapaniem i utrzymaniem w schronisku.
§ 5. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych będzie zlecane wyłącznie podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenie do wykonywania tego rodzaju czynności.
§ 6. Podmiot wyłapujący bezdomne zwierzęta obowiązany jest stosować urządzenia i środki nie powodujące zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt oraz nie powodujące cierpień zwierzęcia.
§ 7. W przypadku podejrzenia wścieklizny u bezdomnych zwierząt, a szczególności u takich, które zaatakowały i pogryzły człowieka, nastąpi natychmiastowe odłowienie i poddanie obserwacji weterynaryjnej w kierunku wścieklizny.
§ 8. W przypadku konieczności eutanazji (uśmiercenia) zwierzęcia, potrzebę taką stwierdza lekarz weterynarii.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gniezna.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.