Wielk.06.113.2768
UCHWAŁA Nr XLVIII/304/06
RADY MIASTA CZARNKÓW
z dnia 25 maja 2006 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Miasta Czarnków oraz o dalszym postępowaniu z nimi.
(Poznań, dnia 18 lipca 2006 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 153 poz. 1271, Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 z 2006 roku Nr 172 poz. 128) oraz na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106 poz. 1002 zm. z 2004 r. Dz. U. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880.Nr 96, poz. 959, Dz. U. z 2005 r. roku Nr 33, poz. 289 z 2005 roku, Nr 175, poz. 1462), w związku z rozporządzeniem MSWiA z dnia 26 sierpnia 1998 roku w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116 poz. 753 z 1998 roku), po uzgodnieniu z państwowym lekarzem weterynarii oraz zasięgnięciu opinii Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce - Rada Miasta Czarnków uchwala:
§ 1. 1. Bezdomne zwierzęta na terenie Gminy Miasta Czarnków podlegają stałemu wyłapywaniu.
2. Potrzebę wyłapywania bezdomnych zwierząt mieszkańcy mogą zgłosić Straży Miejskiej w Czarnkowie.
§ 2. Wyłapywaniu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotąd pozostawały.
§ 3. Wyłapywanie prowadzi, na podstawie umowy, podmiot posiadający uprawnienia w tym zakresie na zlecenie Burmistrza Miasta.
§ 4. Środki do przewozu zwierząt powinny spełniać warunki określone w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.
§ 5. Po wyłapaniu, bezpośrednio po przewiezieniu do pogotowia, zwierzęta wymagające pomocy lekarsko-weterynaryjnej będą poddane niezbędnym zabiegom ratującym życie i zdrowie.
§ 6. 1. Wydawanie wyłapanych zwierząt właścicielom następuje po załatwieniu przez nich wszelkich spraw formalnych.
2. Pozostałe zwierzęta pozostają w pogotowiu do czasu ich zbycia, lub do końca trwania ich życia.
§ 7. Uśpienie zwierząt jest dopuszczalne jedynie, gdy zachodzą przyczyny określone w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.
§ 8. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Rady Miejskiej w Czarnkowie Nr V/48/99 z dnia 26 stycznia 1999 roku w sprawie ustalenia zasad i warunków wyłapywania zwierząt.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czarnków.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.