UCHWAŁA Nr XLIX/434/06
Rady Miasta Ełku
z dnia 26 września 2006 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Miasta Ełk i dalszego z nimi postępowania.
(Olsztyn, dnia 9 listopada 2006 r.)
Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Ełku oraz po zasięgnięciu opinii Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Oddział w Ełku, Rada Miasta Ełku uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Miasta Ełk ma charakter stały i odbywać się będzie (po zgłoszeniu interwencji do Urzędu Miasta Ełk lub na Komisariat Policji) stosownie do napływających od mieszkańców informacji o bezdomnych zwierzętach - przez cały rok.
2. Wyłapywaniem objęte będą zwierzęta bezdomne, a w szczególności psy, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało.
§ 2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt, a w szczególności psów, może być prowadzone przez:
1) pracowników Urzędu Miasta Ełk przeszkolonych w zakresie posługiwania się pneumatyczną bronią do chwilowego usypiania zwierząt pod nadzorem lekarza weterynarii,
2) pracowników schroniska dla bezdomnych zwierząt w Siedliskach,
3) przedsiębiorcę posiadającego stosowne zezwolenie lub podmiot prowadzący schronisko, z którym Prezydent Miasta Ełk podpisze umowę.
§ 3. 1. Bezdomne zwierzęta po wyłapaniu zostaną przewiezione do:
1) schroniska dla zwierząt w Siedliskach,
2) w miejsce określone w umowie z przedsiębiorcą, o którym mowa w § 2 pkt 3.
2. Zwierzęta, które pokąsały ludzi lub ich zachowanie wskazuje na zagrożenie wścieklizną przed przewiezieniem do schroniska wymagają bezzwłocznego umieszczenia w punkcie obserwacji wyznaczonym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.
§ 4. 1. Odbiór zwierząt ze schroniska przez właścicieli lub przekazanie ich nowym właścicielom nastąpi po okresie 14 dniowej kwarantanny.
2. Właściciele zwierząt mają prawo do odbioru swoich zwierząt, które znalazły się w schronisku po opłaceniu kosztów związanych z wyłapywaniem i pobytem w schronisku, zgodnie z obowiązującymi cenami i opłatami za usługi świadczone przez schronisko.
3. W przypadku nie ustalenia właściciela lub nie zgłoszenia się przez niego do schroniska w ciągu 14 dni od dnia umieszczenia zwierzęcia, zwierzę może być przeznaczone do adopcji lub wykupu.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełk.
§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXXIV/360/02 Rady Miasta Ełku z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie miasta Ełk.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.