UCHWAŁA Nr XXXIV/360/02
Rady Miasta Ełku
z dnia 27 maja 2002 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie miasta Ełk
(Olsztyn, dnia 8 lipca 2002 r.)
Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111, poz. 724 z późn. zmianami), art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz.662 z późn. zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz.753) Rada Miasta Ełku uchwala co następuje :
§ 1. 1. Wyłapywanie bezdomnych i pozbawionych opieki zwierząt na terenie granic administracyjnym miasta Ełk ma charakter stały.
2. Za zwierzęta bezdomne uważa się zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zbłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały.
3. Za zwierzęta pozbawione opieki uważa się zwierzęta w stosunku do których właściciel nie zastosował przy ich trzymaniu środków ostrożności, określonych w uchwale Rady Miasta Ełk nr XXXV/242/97 z dnia 28 kwietnia 1997 r. w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ełk.
4. Wyłapywanie zwierząt będzie odbywać się w sposób humanitarny, nie stwarzający zagrożenia dla życia i zdrowia zwierzęcia oraz nie zadając im cierpienia.
§ 2. 1. Ilość bezdomnych i pozbawionych opieki psów odławianych z terenu administracyjnego miasta Ełk będzie limitowana możliwościami (ilością wolnych miejsc) w schronisku dla psów w Siedliskach
2. Po wyłapaniu bezpańskich zwierząt będą one umieszczane w schronisku, zlokalizowanym w Siedliskach k/Ełku.
3. Wszystkie zwierzęta agresywne, stwarzające zagrożenie dla ludzi, podlegają wyłapaniu w pierwszej kolejności.
4. Zwierzęta z objawami chorobowymi o symptomach choroby zakaźnej, lub które poraniły człowieka, kierowane będą do Lecznicy Weterynaryjnej w Ełku przy ul. Suwalskiej 46. O powyższych faktach należy bezwzględnie poinformować Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ełku.
§ 3. Upoważnionymi do wykonywania czynności ujętych w § 1 i § 2 są pracownicy schroniska dla bezdomnych zwierząt w Siedliskach, oraz przeszkolony w zakresie posługiwania się pneumatyczną bronią do chwilowego usypiania zwierząt pracownik Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Ełk.
Czynności powyższe muszą odbywać się pod nadzorem lekarza weterynarii oraz Straży Miejskiej.
§ 4. Odbiór zwierząt ze schroniska przez właścicieli lub przekazywanie ich nowym właścicielom następuje po okresie 14 dniowej kwarantannie.
§ 5. Postępowanie ze zwierzętami w schronisku określone jest w Regulaminie Schroniska oraz w umowie zawartej pomiędzy Zarządem Miasta Ełku a Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami Oddział w Ełku
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym oraz w prasie lokalnej.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.