UCHWAŁA Nr LIV/575/2006
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 26 października 2006 r.
w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania
(Gdańsk, dnia 15 grudnia 2006 r.)
Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 106 poz. 1002, zm.: z 2004 r nr 69, poz. 625, nr 92 poz. 880, nr 96, poz. 959, z 2005 r. nr 33 poz. 48 i nr 175, poz. 1492) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 16 poz. 128), Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1. Rada Miejska wyraża zgodę na korzystanie przez gminę Rumia ze schroniska dla zwierząt w Małoszycach gm. Nowa Wieś Lęborska dla zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom.
§ 2. Ustala się, że zwierzęta bezdomne z terenu Gminy Rumia będą odławiane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Rumia a przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na taką działalność.
§ 3. Traci moc uchwała nr VI/46/99 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 stycznia 1999 r. w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania zmieniona uchwałą nr XLVIII/694/2002 z dnia 29 maja 2002 roku, uchwałą nr L/711/2002 z dnia 29 sierpnia 2002 roku oraz uchwałą nr XXIV/271/2004 z dnia 24 czerwca 2004 roku.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.