UCHWAŁA Nr V/29/2007
Rady Gminy Potęgowo
z dnia 26 stycznia 2007 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Potęgowo oraz dalszego postępowania z nimi
(Gdańsk, dnia 11 maja 2007 r.)
Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 roku Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 214, poz. 1806; Nr 153, poz. 1271; Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 roku Nr 102, poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203; Dz. U. z 2005 roku Nr 172, poz. 1441; Dz. U. z 2006 roku Nr 17, poz. 128) oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zmianami: Dz. U. z 2004 roku Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959; Dz. U. z 2005 roku Nr 33, poz. 289 i Nr 175, poz. 1462) po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Słupsku oraz po zasięgnięciu opinii Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Oddział w Słupsk, Rada Gminy Potęgowo uchwala co następuje:
§ 1. 1. Zasady wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz dalsze postępowanie z tymi zwierzętami na terenie Gminy Potęgowo określa niniejsza uchwała.
2. Przez zwierzęta bezdomne rozumie się zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały.
§ 2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt ma charakter stały.
§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Potęgowo do zawierania corocznych umów na przeprowadzanie wyłapywania zwierząt bezdomnych z podmiotami prowadzącymi schroniska dla zwierząt lub prowadzącymi działalność gospodarczą w tym zakresie.
§ 4. Podmiot, z którym zostanie zawarta umowa, o której mowa w § 3 powinien zapewnić umieszczanie wyłapywanych zwierząt w schroniskach dla zwierząt gwarantujących poddanie zwierząt następującym czynnościom:
1) oględzinom i pomocy weterynaryjnej,
2) kwarantannie,
3) uśpieniu, w przypadku, gdy zachodzą przesłanki określone w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt.
§ 5. Osoby, pod opieką których pozostawały wyłapane zwierzęta, mogą je odebrać z miejsca ich przetrzymywania w terminie 14 dni od dnia wyłapania po okazaniu dowodu przeprowadzenia obowiązkowych szczepień zwierzęcia i zaświadczenia o rejestracji, jeżeli zwierzę podlega rejestracji oraz po uiszczeniu kosztów związanych z ich:
1) wyłapaniem i transportem,
2) utrzymaniem,
3) leczeniem i innymi zabiegami, które okazały się niezbędne.
§ 6. Podmiot, z którym zawarto umowę o wyłapywanie zwierząt jest uprawniony do sprzedaży wyłapanych zwierząt bądź nieodpłatnego oddania pod opiekę zainteresowanych osób, po upływie 14 dni od dnia wyłapania.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Potęgowo.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.