UCHWAŁA Nr 60/IV/2005
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 3 czerwca 2005 r.
w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Miastko.
(Gdańsk, dnia 30 listopada 2005 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. nr 80, po. 717, Nr 153, poz. 1271, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806), art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j.: Dz. U. z 2003 r. Nr 106 poz. 1002; zmiany Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880, Nr 96 poz. 959, z 2005 r. Nr 33, poz. 289) oraz art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 1302, poz. 622; zmiany Dz. U. z 1997 r. Nr 121 poz. 770, Nr 60 poz. 369, z 2000 r. Nr 22 poz. 272, z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 7 poz. 78, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808) po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Bytowie oraz po zasięgnięciu opinii Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Oddział w Słupsku, Rada Miejska w Miastku uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Postanawia się o prowadzeniu na terenie gminy Miastko okresowego wyłapywania bezdomnych zwierząt.
2. Przez zwierzęta bezdomne rozumie się zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie można ustalić ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały.
§ 2. Na 21 dni przed planowanym przeprowadzeniem akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt, Burmistrz poda do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń informacji dotyczących:
1) terminu wyłapywania,
2) granic terenu, na którym będą wyłapywane zwierzęta,
3) adresu schroniska, z którym uzgodniono umieszczenie zwierząt po wyłapaniu,
4) nazwy podmiotu wykonującego wyłapywanie.
§ 3. 1. W przypadku ustalenia właściciela lub opiekuna zwierzęcia, które zostało wyłapane, przed umieszczeniem zwierzęcia w schronisku, właściciel lub opiekun zwierzęcia ponosi koszty wyłapania i opieki nad zwierzęciem w wysokości wydatków poniesionych przez gminę.
2. Zwierzęta umieszczone w schronisku w wyniku ich wyłapania, będą zwracane właścicielowi lub opiekunowi po wykazaniu przez nich swoich praw właścicielskich do zwierzęcia oraz uregulowaniu wydatków poniesionych przez gminę z tytułu wyłapania i czasowego pobytu wyłapanego zwierzęcia w schronisku.
3. W przypadku nie zgłoszenia się lub niemożliwości ustalenia właściciela lub opiekuna wyłapanego zwierzęcia, zwierzę może być wydane osobie chętnej do jego nabycia, po przebytym okresie kwarantanny.
§ 4. 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt wykonywał będzie podmiot prowadzący schronisko lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej(Dz. U. Nr 173, poz. 1807) na podstawie umowy zawartej z Burmistrzem Miastka.
2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie wstrzymane w przypadku wystąpienia wścieklizny na terenie gminy do czasu jej wygaszenia.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miastka.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.