UCHWAŁA Nr XVII/216/08
Rady Miejskiej W Kartuzach
z dnia 27 lutego 2008 r.
w sprawie szczegółowych warunków postępowania z bezdomnymi zwierzętami
(Gdańsk, dnia 9 czerwca 2008 r.)
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 i art. 40, ust. 1 ustawy z dnia 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. t.j. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) art. 3, ust. 2 pkt 5, 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 zm. Nr 180 poz. 1459, z 2006 r. Nr 144 poz. 1042) art. 11, ust. 1, 3 oraz art. 33 ust. 1 pkt 2-4 w związku z ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z 2004 r. Nr 69 poz. 625, Nr 92 poz. 880, Nr 96 poz. 959, z 2005 r. 33 poz. 289, Nr 175 poz. 1462, z 2006 r. Nr 249, poz. 1830)) oraz § 2-8 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753) Rada Miejska w Kartuzach na wniosek Burmistrza Gminy Kartuzy po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Kartuzach oraz zasięgnięciu opinii Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt OTOZ "ANIMALS" z siedzibą w Bydgoszczy uchwala, co następuje:
ROZDZIAŁ I 
Postanowienia ogólne
§ 1. Ilekroć w szczegółowych warunkach mowa jest o:
1. "zwierzętach bezdomnych" - rozumie się przez to zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały.
2. "zwierzętach domowych" - rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza.
3. "zwierzętach gospodarskich" - rozumie się przez to zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.
4. "Gminie" - rozumie się przez to Gminę Kartuzy.
5. "lekarzu weterynarii"- rozumie się przez to osobę posiadającą prawo wykonywania zawodu w rozumieniu przepisów ustawy z 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 187, poz. 1567 z późn.zm.)
ROZDZIAŁ II 
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt i dalsze z nimi postępowanie.
§ 2. 1. W celu zapewnienia porządku publicznego na terenie Gminy Kartuzy, ochrony zdrowia i życia jej mieszkańców oraz zagwarantowania należytej opieki nad zwierzętami zarządza się wyłapywanie bezdomnych zwierząt w sposób stały.
2. Wyłapywaniu podlegają zwierzęta, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka i nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub osoby, pod której opieką zwierzę pozostawiono.
3. Wyłapywanie odbywać się będzie na podstawie umowy zawartej przez Gminę z podmiotem prowadzącym schronisko lub podmiotem będącym przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095).
4. Co najmniej na 21 dni przed planowanym terminem wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kartuzy, Burmistrz w drodze ogłoszenia podaje do publicznej wiadomości:
1) termin ich wyłapywania,
2) granice terenu, na którym będą wyłapywane,
3) adres schroniska, z którym uzgodniono umieszczenie zwierząt po wyłapaniu,
4) podmiot wykonujący wyłapywanie.
5. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 4 podaje się do publicznej wiadomości przez opublikowanie w prasie lokalnej i umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kartuzy.
§ 3. 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt o charakterze doraźnym, uzasadnione ochroną zdrowia i życia ludzi lub niesieniem pomocy zwierzętom, może być prowadzone w każdym czasie i miejscu bez konieczności zachowania trybu określonego w § 2 na podstawie polecenia Burmistrza Gminy Kartuzy.
2. Schwytane zwierzęta będą przewożone do schroniska dla zwierząt, z którym Gmina podpisała umowę.
3. Zwierzęta przybywające do schroniska zostają zapisane do rejestru zawierającego:
1) informacje dotyczące daty przyjęcia,
2) ewentualne miejsce znalezienia,
3) ogólny stan zwierzęcia,
4) płeć.
4. Zwierzęta trafiające do schroniska przechodzą kwarantannę i są poddawane zabiegom weterynaryjnym określonym przez lekarza weterynarii.
5. Zwierzęta pochwycone w akcji doraźnej, które pokąsały ludzi lub podejrzane o chorobę zakaźną będą przekazywane na obserwację przeprowadzoną pod nadzorem lekarza weterynarii.
ROZDZIAŁ III 
Opieka medyczna nad zwierzętami i zasady adopcyjne bezdomnych zwierząt
§ 4. 1. Wyłapanym zwierzętom wymagającym opieki lekarsko-weterynaryjnej udzielana będzie pomoc medyczna.
2. Zwierzęta bezdomne wymagające specjalistycznej opieki lekarsko-weterynaryjnej przekazywane będą do zakładu weterynarii.
§ 5. 1. Zwierzęta nie odebrane ze schroniska pozostają w posiadaniu Gminy do czasu przekazania właścicielowi lub innej osobie na podstawie umowy adopcyjnej.
2. Właściciele zabłąkanych lub zaginionych zwierząt będą je mogli odebrać ze schroniska po opłaceniu kosztów związanych z prowadzoną akcją oraz kosztów leczenia i pobytu w schronisku określonych w umowie zawartej przez schronisko z Gminą.
3. Każdy przyszły właściciel musi wypełnić formularz poświadczony własnoręcznym podpisem, zaświadczając, że podejmuje się opieki nad zwierzęciem i zapewni mu odpowiednie warunki.
ROZDZIAŁ IV 
Uśmiercanie zwierząt i usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt
§ 6. 1. W schronisku dokonuje się eutanazji na:
1) zwierzętach cierpiących i nie dających nadziei na powrót do normalnej egzystencji,
2) zwierzętach agresywnych, które stanowią zagrożenie dla człowieka lub życia ludzkiego,
3) zwierzętach wobec których lekarz weterynarii podjął decyzję o uśmierceniu wskutek konieczności sanitarnej.
2. Decyzję o uśmierceniu bezdomnego zwierzęcia przebywającego w schronisku podejmuje lekarz weterynarii
3. Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części odbywa się na podstawie zlecenia przez Gminę przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w tym zakresie.
ROZDZIAŁ V 
Transport wyłapywanych zwierząt
§ 7. 1. Transport zwierząt odbywa się niezwłocznie po ich wyłapaniu na warunkach określonych w art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. O ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003.r. Nr 1006, poz. 1002, zm: z 2004 r. Nr 69 poz. 625, Nr 92 poz. 880, Nr 96 poz. 959, z 2005 r. Nr 33 poz. 289, Nr 175 poz. 1462, z 2006 r. Nr 249, poz. 1830)
2. Używane przy wyłapywaniu zwierząt bezdomnych urządzenia i środki nie mogą stwarzać zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani zadawać im cierpienia.
ROZDZIAŁ VI 
Postanowienia końcowe
§ 8. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kartuzy.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.