Mazow.03.63.1660

UCHWAŁA Nr 59/IV/2003
RADY MIASTA CIECHANÓW

z dnia 30 stycznia 2003 r.

w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy miejskiej Ciechanów.

(Warszawa, dnia 5 marca 2003 r.)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. - o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996r.- o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 1996r. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.) i art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. - o ochronie zwierząt (Dz.U. z 1997r. Nr 111, poz. 724 z późn. zm.), Rada Miasta Ciechanów postanawia co następuje:

§ 1. 1. Zwierzęta, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka i biegają bez dozoru w miejscach publicznych na terenie gminy Miejskiej Ciechanów, traktowane będą jako bezdomne.
2. Zwierzęta te będą wychwytywane i doprowadzane do schroniska dla bezdomnych zwierząt.

§ 2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt prowadzone będzie w sposób:
1. Stały - w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń o błąkających się bez opieki zwierzętach.
2. Okresowy, nie rzadziej niż raz na pół roku - w odniesieniu do większych obszarów lub całego miasta Ciechanów.

§ 3. Działania w zakresie wyłapywania zwierząt bezdomnych, w szczególności psów będą obejmowały:
1. Przeprowadzenie wyłapywania,
2. Przewiezienie i umieszczenie zwierząt w schronisku,
przez podmiot, z którym została zawarta umowa na realizację powyższych zadań.

§ 4. Termin okresowego wyłapywania bezdomnych zwierząt, granice terenu, na którym będą one wyłapywane, adres schroniska, w którym zostaną po przewiezieniu umieszczone oraz podmiot wykonujący wyłapywanie będzie każdorazowo podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia wyłapywania bezdomnych zwierząt.

§ 5. Używane przy wyłapywaniu zwierząt bezdomnych urządzenia i środki nie mogą stwarzać zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani zadawać im cierpienia.

§ 6. W przypadku ustalenia właściciela zwierzęcia, które zostało wychwycone w trakcie przeprowadzanego wyłapywania bezdomnych zwierząt, koszty pobytu zwierzęcia w schronisku oraz zapewnienia mu w tym czasie opieki weterynaryjnej ponosi właściciel, niezależnie od sankcji przewidzianych prawem z tytułu pozostawienia zwierzęcia bez właściwego dozoru.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ciechanów.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.