Fundacja dla Zwierząt ARGOS | www.argos.org.pl

Miejskie schronisko dla bezdomnych zwierząt w Łodzi

Co zarzucamy łódzkim urzędnikom odpowiedzialnym za schronisko?
Aktualne dane ze schroniska w Łodzi

Schronisko miejskie w Łodzi jest przykładem tradycyjnego, budżetowego schroniska w dużym mieście, z charakterystycznymi dla tego typu schronisk cechami: dużą ilością przyjmowanych zwierząt, dużym zagęszczeniem i dużym procentem zwierząt utraconych, w tym zwłaszcza padłych i zagryzionych wskutek poniechania opieki nad nimi.

Miasto Łódź, tak jak i inne duże miasta, nie zleca "wyłapywania" bezdomnych zwierząt przez hycla jako osobnej czynności od "umieszczania" tych zwierząt w jakimś schronisku. Zamiast tego, przedmiot działania miejskiego schroniska określony jest jako "przyjmowanie" i "zbieranie" bezdomnych zwierząt osobno od "opieki" nad nimi. Znaczy to tyle, że schronisko ma za zadanie przyjmować wszystkie niepotrzebne zwierzęta, niezależnie od możliwości i sposobów zapewniania im opieki.

Opierając się na danych ewidencyjnych za 2003 i 2004 rok, oraz licznych doniesieniach o tym, co się dzieje w schronisku, w maju 2005 r. zawiadomiliśmy prokuraturę o podejrzeniu przestępstwa, polegającego na nieuzasadnionym uśmiercaniu zwierząt, utrzymywaniu ich w niewłaściwych warunkach bytowania oraz stosowaniu okrutnej metody chowu.

Zagęszczenie psów w schronisku w Łodzi
rok%
2002173
2003175
2004194
2005213
2006226
2007244
2008234
2009300

Śledztwo potwierdziło, że zagryzanie się psów w przepełnionym schronisku jest zjawiskiem nagminnym ("wyciąga się ich kilka dziennie"), a pracownicy walczą ze wzajemną agresją stłoczonych zwierząt metodą kastracji i uśmiercania (w aktach jest opis tej dzikiej „technologii”). Śledztwo zostało jednak umorzone z uzasadnieniem, że ani Prezydentowi Miasta ani Radzie Społecznej d/s Schroniska nie są znane przypadki znęcania się nad zwierzętami.

Wskutek kolejnych zażaleń prokuratura trzykrotnie umarzała postępowanie (IX 2005 – X 2006), prawidłowo wnioskując z zebranego materiału dowodowego, że to właśnie "systematyczne przeciążenie" schroniska jest powodem wysokiej śmiertelności. Jednak nie dopatrzyła się w tym niczyjego działania świadomego ani celowego, uznając to za skutek realizacji statutowych celów schroniska określonych w uchwale rady gminy.

Cele te wynikają – zdaniem prokuratury – z ustawy o ochronie zwierząt i z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nie ustosunkowała się jednak nigdy do zarzutu, że schronisko funkcjonuje bez określenia wymaganych tą ostatnią ustawą norm technologicznych i jakościowych. Ani do zarzutu, że statutowy cel działania schroniska nie może być sprzeczny z ustawowym zadaniem gminy zapewnienia bezdomnym zwierzętom opieki.

Pomimo wyraźnego obowiązku, prokuratura nie ustosunkowała się do sprzecznej z ustawami i kryminogennej uchwały rady gminy określającej cele działania schroniska.

W sierpniu 2004 r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łodzi sformułował wobec schroniska enigmatyczny nakaz, by "wszelkie działania związane z przyjmowaniem zwierząt prowadzić w taki sposób, aby populacja przebywających zwierząt w schronisku była proporcjonalna do aktualnych możliwości bytowych". Dyrektor schroniska zrozumiał to jako groźbę zakazu przyjmowania zwierząt i odwołał się od tej decyzji uzasadniając, że "prowadziło by to do nie wykonywania zadań własnych Gminy przez nie wykonywanie celów statutowych jednostki budżetowej powołanej do realizacji takich zadań, a co za tym idzie odpowiedzialność służbową i dyscyplinarną kierownictwa Schroniska".

Za konkluzję postępowania karnego w sprawie schroniska miejskiego w Łodzi należy przyjąć, że zorganizowane znęcanie się nad zwierzętami – na największą skalę w Polsce – polega na niezamierzonym i nieumyślnym realizowaniu przez pracowników tego zakładu jego statutowych celów.

dokumenty:

  • Zażalenie na postanowienie o umorzeniu śledztwa 30.12.2005 [PDF 140 KB]
  • Postanowienie o umorzeniu śledztwa 30.09.2005 [PDF 207 KB]
  • Zawiadomienie o przestępstwie 16.05.2005 [PDF 173 KB]

patrz także:

  • Uchwała Rady Miejskiej w Łodzi o utworzeniu schroniska (30.12.1999) [PDF 106 KB]
  • Regulamin schroniska (24.02.2005) [PDF 238 KB]
  • Społeczna rada schroniska (07.10.2004) [PDF 103 KB]