Fundacja dla Zwierząt ARGOS | www.argos.org.pl

Główny Lekarz Weterynarii o schroniskach na Mazowszu

Reprodukujemy dokument, stanowiący wystąpienie pokontrolne Głównego Lekarza Weterynarii (GLW) do Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii (MWLW) z dnia 16.08.2010 w rezultacie przeprowadzonej w kwietniu 2010 r. kontroli "prawidłowości koordynowania i kontrolowania przez MWLW podległych powiatowych lekarzy weterynarii w zakresie sprawowania przez nich nadzoru nad prowadzeniem schronisk dla bezdomnych zwierząt za okres 2008-2009 r. w aspekcie zapewnienia warunków weterynaryjnych gwarantujących dobrostan zwierząt".

Ten obszerny (56 stron), wewnętrzny dokument Inspekcji Weterynaryjnej dotyczy zasadniczo spraw organizacyjnych i formalnych funkcjonowania Inspekcji, ale poparty jest także wynikami własnych kontroli Głównego Inspektoratu Weterynarii w sześciu schroniskach.

By uczynić go czytelnym pod względem tego, co nas interesuje najbardziej — czyli co i dlaczego dzieje się ze zwierzętami w schroniskach — pozwalamy sobie przedstawić poniżej własny, bardzo arbitralny, wybór fragmentów dokumentu.

Patrz także:
• słowniczek: Nadzór rzadowy nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierzat
Schroniska dla zwierząt na Mazowszu skontrolowane – komunikat prasowy Rzecznika Wojewody Mazowieckieg z dnia 18.03.2010.
Schronisko w Chrcynnie k/Nasielska
Klamczyński, Golański, Biedrzycka (schronisko w Wołominie)
schronisko w Celestynowie

 

[ f r a g m e n t y   w y s t ą p i e n i a — o d p i s ]


[ str. 3 ]

Ad. 1 - organizacja WIW w zakresie objętym kontrolą.

(...)

Zapisy w regulaminie organizacyjnym WIW pochodzącym z dnia 25 września 2009 r. dotyczące merytorycznej działalności Inspektoratu (§ 4 regulaminu), zadań zespołu zdrowia i ochrony zwierząt (§ 15) oraz zasad dokonywania kontroli (§ 53-59) są istotnym przykładem niewłaściwego rozumienia zapisów przytoczonej ustawy.

(...)

Przedłożone do kontroli plany pracy WIW z siedzibą w Siedlcach nie nawiązują do zadań, jakie powinien realizować zespół zdrowia i ochrony zwierząt inspektoratu wojewódzkiego.

Materiał dowodowy z przeprowadzonej przez GIW kontroli, oprócz nieprawidłowości regulaminu organizacyjnego, wykazał istotne nieprawidłowości z zakresu zagadnień organizacyjnych WIW związanych z realizacją zadań ustawowych. Ponieważ nieprawidłowości te są ze sobą wzajemnie powiązane, w związku z tym bezpośrednio wpływają na jakość i efektywność realizacji zadań ustawowych przez WIW w Siedlcach.

(...)

Szczególnym przypadkiem nieprawidłowego przydzielania obowiązków służbowych jest zakres czynności starszego specjalisty - Ewy Korzeniewskiej. Z zakresu obowiązków Pani Ewy Korzeniewskiej wynika, że zatrudniona jest na stanowisku starszego specjalisty w zespole zdrowia i ochrony zwierząt, a w tabeli IV, część VIII do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania Wynagrodzeń oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (Dz. U. 2009 r., Nr 211 poz. 1630) brak jest wykazanego takiego stanowiska merytorycznego. Ponadto Pani Ewa Korzeniewska ma powierzone obowiązki niezgodne z posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi. Osoby nie posiadające wykształcenia wyższego weterynaryjnego lub innego wyższego z zakresu właściwości Inspekcji mogą być zatrudnione jedynie na stanowiskach wspomagających (...).

(...)

Należy również podjąć kwestię właściwego doboru osób do wykonywania zadań związanych z dokonywaniem kontroli z zakresu ochrony zwierząt w schroniskach nadzorowanych na terenie województwa mazowieckiego przez powiatowych lekarzy weterynarii. Kontroli tych nie powinny dokonywać z ramienia MWLW inspektorzy weterynaryjni - Anna Błaszczyk i Urszula Kaczmarek - z racji posiadanego wykształcenia, gdyż nie są urzędowymi lekarzami weterynarii.

(...)

Tzw. kontrole kompleksowe realizacji zadań ustawowych przez powiatowych lekarzy weterynarii nie posiadają określonego w planie kontroli konkretnego i możliwego do zweryfikowania celu oraz tematyki kontroli. Jako cel kontroli wpisuje się we wszystkich przypadkach - uzyskanie informacji i wyjaśnień odnośnie sprawowanego nadzoru przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w ... . Skutkiem takiego zapisu jest pełna uznaniowość w zakresie doboru materiału dowodowego oraz tematyki zagadnień kontrolnych przez osoby dokonujące takich kontroli.

(...)

Jak wskazuje dokumentacja z kontroli GIW oraz stan zastany w nadzorowanych obiektach, kontrole takie nie wpływają w zauważalny sposób na poprawę efektywności sprawowanego przez powiatowych lekarzy weterynarii nadzoru nad schroniskami (podmiotami). Ponadto z ustaleń kontroli wynika, że żaden z powiatowych lekarzy weterynarii objętych weryfikacją GIW nie prowadził w prawidłowy sposób postępowania administracyjnego w stosunku do nadzorowanych schronisk, nie stwierdzono poprawnie sporządzonej decyzji administracyjnej przez organ pierwszej instancji. Zatem kontrole kompleksowe dokonywane są tylko dla celów statystyki kontrolnej, bez głębszego wnikania w ich skuteczność. W WIW z siedzibą w Siedlcach nie opracowano kryteriów do oceny skuteczności przeprowadzanych kontroli.

(...)

W protokołach z kontroli stwierdza się niezgodność faktów związanych z dokonywanymi kontrolami. W protokole z kontroli dokonanej 13 V 08 r., w związku ze skargą złożoną przez posła Mariusza Błaszczaka, brak jest zapisu, że dokonano kontroli doraźnej. We wstępie protokołu napisano, że kontrolę przeprowadzono w PIW w Nowym Dworze Maz., podczas gdy dokonano jej tylko w schronisku w Chrcynnem.

W protokołach z kontroli kompleksowych, w punkcie 3 ustaleń ogólnych dotyczących liczby osób w PIW zajmujących się tematyką objętą zakresem kontroli wykazywane są osoby na stanowisku głównego księgowego, inspektora ds. administracyjnych, 1/2 sprzątaczki (Pruszków).

(...)

W protokołach z kontroli przeprowadzanych przez osoby kontrolujące z WIW, zwłaszcza z kontroli podmiotów nadzorowanych przez PLW, często spotykane są zapisy o treści - zgodnie z oświadczeniem .... Przy żadnym z protokołów nie stwierdzono obecności załączonego oświadczenia osoby je składającej. W protokole nr 3/2008 z kontroli schroniska w Chrcynnem zwrotów takich użyto pięciokrotnie, bez załączenia oświadczeń osób udzielających informacji przytaczanych w protokole. Oświadczenia osób kontrolowanych odnoszące się do ustaleń faktów pociągających za sobą skutki prawne powinny być dokumentowane pisemnie i być zgodne z kodeksem cywilnym, a osoba je składająca powinna być pouczona o odpowiedzialności karnej (art. 233 kk) za fałszywe składanie zeznań. Należy zatem rozróżnić czym jest ustna informacja, a czym jest oświadczenie. Ustne oświadczenia są tzw. słabym materiałem dowodowym odnośnie dokonywania ustaleń podczas kontroli i powinny być przytaczane sporadycznie. Pięciokrotne ustalenie faktów w protokole z jednej kontroli w oparciu o - zgodnie z oświadczeniem ... nie może być uznane za sporadyczne.

(...)

Postępowanie pokontrolne po przeprowadzonych kontrolach najczęściej jest schematyczne, nie prowadzi do trwałego i radykalnego eliminowania nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli. Dokumentacja z kontroli GIW wskazuje, że najczęściej działania pokontrolne ze strony MWLW sprowadzają się do asekuracyjnego gromadzenia dokumentów polecających podjęcie działań w przedmiotowej sprawie, co ma dokumentować, że organ szczebla wojewódzkiego zadziałał w danej sprawie.

Protokół z kontroli GIW zawiera wiele dowodów potwierdzających ten sposób działania, nie przekładający się na większą efektywność i skuteczność działań PLW oraz dalsze istnienie stwierdzonych podczas kontroli WIW nieprawidłowości, potwierdzone ustaleniami kontroli GIW. Dobitnym przykładem na powyższe jest postępowanie MWLW związane ze skargą wniesioną przez posła Mariusza Błaszczaka do GLW dotyczącą nieprawidłowości w schronisku w Chrcynnem. Działania ze strony MWLW w powyższej sprawie ograniczyły się jedynie do wymiany korespondencji z GLW i PLW w Nowym Dworze Maz., problem podniesiony w skardze posła Mariusza Błaszczaka z kwietnia 2008 roku nie został wyjaśniony, a kontrola GIW potwierdziła aktualność problemów zawartych w skardze. Ponadto z ustaleń kontroli GIW wynika, że schronisko w Chrcynnem jest jedynym z pośród kontrolowanych schronisk, gdzie problem zagryzień i wysokiej śmiertelności, w tym z powodu eutanazji, jest szczególnie nasilony. Pod wpływem skargi wniesionej przez posła Mariusza Błaszczaka organ szczebla powiatowego i wojewódzkiego nie wyciągnął żadnych praktycznych wniosków, gdyż żaden z organów nie ustalił przyczyn tego stanu, a korespondencja w tej sprawie między MWLW, a PLW w Nowym Dworze Maz. była pozbawiona konkretów. Z udzielonej GLW odpowiedzi z dnia 16 V 08 r. przez MWLW wynika, że - wydane zostały Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Nowym Dworze Mazowieckim zalecenia pokontrolne z poleceniem podjęcia działań mających na celu usunięcie tychże uchybień. Ponadto mając na względzie, iż wysoki procent upadków w przedmiotowym schronisku został stwierdzony podczas poprzedniej kontroli przeprowadzonej w ubiegłym roku oraz, iż w wydanych po tej kontroli zaleceniach (...) polecono Powiatowemu Lekarzowi w Nowym Dworze Mazowieckim wzmożenie nadzoru weterynaryjnego oraz podjęcie stosownych działań w celu zminimalizowania liczby zgonów w przedmiotowym schronisku (...).

Pismo MWLW do PLW w Nowym Dworze Maz. z dnia 14 V 08 r. nie zawiera wyszczególnionych żadnych zaleceń pokontrolnych dla PLW w Nowym Dworze Maz., o których MWLW informował GLW, a jedynie polecenie o następującej treści - w związku z powyższym polecam podjęcie działań oraz powiadomienie na piśmie odnośnie przebiegu czynności wykonanych w celu usunięcia w/w nieprawidłowości w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego pisma. Zgodnie z treścią art. 14 ust. 1, pkt 2 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej - WLW może wydawać powiatowym lekarzom weterynarii polecenia dotyczące podjęcia określonych czynności.... MWLW nie skonkretyzował zatem, podjęcia jakich czynności oczekuje od PLW w Nowym Dworze Maz. Zapisu, zawartego w piśmie do GLW o wydanym poleceniu wzmożenia nadzoru weterynaryjnego nad schroniskiem, brak jest w piśmie MWLW z 14 V 08 r. do PLW w Nowym Dworze Maz. Ponadto MWLW nie określił, jak wyobraża sobie owe wzmożenie nadzoru weterynaryjnego nad schroniskiem. Nieprawidłowość postępowania MWLW potwierdza również notatka służbowa sporządzona 10 IX 08 r. ze spotkania MWLW z PLW w Nowym Dworze Maz., którego tematem były sprawy związane ze schroniskiem w Chrcynnie oraz postępowanie w zakresie zwalczania wścieklizny. Z treści notatki wynika, że na spotkaniu MWLW nie ustosunkował się do nieprawidłowości stwierdzonych podczas ostatniej kontroli WIW w dniu 9 IX 08 r., związanych z brakiem realizacji zaleceń po uprzedniej kontroli WIW, a dotyczących schroniska w Chrcynnem.

(...)

  ANALIZA POSTĘPOWANIA SKARGOWEGO W WIW

[ Chrcynno ]

1. Skarga wniesiona przez posła Mariusza Błaszczaka z dnia 28 IV 08 r. do Głównego Lekarza Weterynarii i przesłana do rozpatrzenia przez MWLW nie została poprawnie rozpatrzona. W trakcie postępowania nie wyjaśniono istoty wszystkich zagadnień poruszonych przez skarżącego, nie poinformowano o dokonanych ustaleniach Urzędu Gminy w Nasielsku, co polecił GLW. Problemy zawarte w powyższej skardze są aktualne do chwili obecnej, gdyż nieprawidłowości wyszczególnione przez posła Mariusza Błaszczaka potwierdzone zostały w trakcie kontroli GIW w schronisku w Chrcynnem, pomimo, że MWLW:

 • wydał polecenie podjęcia działań mających na celu usunięcie tychże uchybień;
 • polecono Powiatowemu Lekarzowi w Nowym Dworze Mazowieckim wzmożenie nadzoru weterynaryjnego i podjęcie stosownych działań w celu wyeliminowania liczby zgonów w przedmiotowym schronisku.

Działania ze strony PLW w Nowym Dworze Maz. dotyczące nieprawidłowości w schronisku w Chrcynnem, a w szczególności zagryzień, nie były konkretne i ukierunkowane na eliminację nieprawidłowości, a jedynie ograniczały się do pisemnych, ogólnikowych wywodów ze strony PLW w Nowym Dworze Maz. minimalizujących i po części usprawiedliwiających istniejący stań faktyczny. MWLW nie uznał za stosowne dokładne zbadanie problemu dużej śmiertelności, zagryzień i częstych eutanazji, zwłaszcza w dniu przejęcia psów do schroniska. Poruszony w skardze wątek dotyczący niewłaściwego żywienia psów został zbagatelizowany przez MWLW i niestety potwierdzony podczas kontroli GIW. W dniu kontroli GIW, do żywienia przebywających w schronisku psów, była do dyspozycji jedynie karmą w puszkach dla kotów oraz skwarki. Zagadnienie używania skwarek do karmienia psów nie wzbudziło ze strony PLW ż w Nowym Dworze Maż. i u MWLW żadnych zastrzeżeń. Z całą stanowczością należy stwierdzić, że używanie skwarek narusza dobrostan psów, ze względu na znikomą wartość odżywczą i biologiczną skwarek po wytopie tłuszczu. Organ, pomimo posiadanej wiedzy weterynaryjnej, nie kwestionował tej nieprawidłowości, mającej na celu zwiększenie dochodowości z prowadzonej działalności wskutek oszczędności na zakupie karmy dla psów. Częste eutanazje psów, w tym dokonywane w dniu przyjęcia psów do schroniska nie spotkały się że szczególnie wnikliwym zainteresowaniem kontrolujących z PIW i WIW - problemu jakby nie było. Eutanazje w dniu przyjęcia psa do schroniska dokonywane są pod pretekstem agresywności do otoczenia (co to znaczy ?!). Powody eutanazji i rola lekarza Zygmunta Wasilewskiego w tym procederze nie były przedmiotem dokładnego postępowania wyjaśniającego za wyjątkiem dokonywanych zestawień liczbowych.

[ Wołomin ]

2. W celu rozpatrzenia przez WIW skargi złożonej przez Biuro Ochrony Zwierząt Fundacji dla Zwierząt "Argos" z dnia 8 IX 08 r. (data wpływu) dokonano, w 3 rożnych terminach kontroli doraźnych - w PIW w Warszawie (19 IX 2008 r.), w schronisku (24 IX 2008 r.) oraz lecznicy prowadzonej przez lek. wet. Marka Klamaczyńskiego (03 X 2008 r.). Z kontroli w PIW i w schronisku sporządzono sprawozdania, podpisane tylko przez osoby kontrolujące. Z treści sprawozdania nr 2/2008 z dnia 19 IX 2008 r. nie wynika gdzie dokonano kontroli i kto udzielał informacji kontrolującym. Brak podpisów osób kontrolowanych na sprawozdaniach z kontroli może wskazywać na fikcyjność kontroli i świadczyć o ignorowaniu kontrolowanych i nierzetelności kontrolujących oraz osób aprobujących takie procedury kontrolne. Powyższy sposób dokumentowania kontroli przez pracowników WIW łamie zasady postępowania kontrolnego. Sposób załatwienia skargi przez MWLW należy uznać za prawidłowy, za wyjątkiem sposobu wdrożenia procedur administracyjnych na skutek stwierdzonych nieprawidłowości, np. prowadzenia działalności przez pana Marka Klamczyńskiego. W związku z potwierdzonym podczas kontroli WIW zarzutem strony skarżącej - prowadzenia działalności przez Pana Marka Klamczyńskiego wykraczającej poza ustawowo określony zakres usług weterynaryjnych, MWLW wdrożył postępowanie polegające na przesłaniu do Prezesa Warszawskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej skargi Fundacji ARGOS i informacji o dokonanych podczas kontroli WIW ustaleniach. Z treści pisma nie jest wiadomo w jakim celu MWLW przesłał powyższą skargę do Prezesa WILW. Załączona do skargi informacja o ustaleniach kontroli WIW dokonanych w zakładzie leczniczym prowadzonym przez Marka Klamczyńskiego zawierała ogólnikowy materiał dowodowy, jak np. analiza zapisów w dokumentacji lekarsko weterynaryjnej ze świadczonych usług na rzecz zwierząt poszczególnych posiadaczy wykazała uchybienia w jej prowadzeniu, a w szczególności co do ilości i dawkowania zastosowanego i zaleconego do kontynuacji leczenia produktu leczniczego weterynaryjnego. Powyższą ogólnikowość należy zakwalifikować jako nieprawidłowość. Inną nieprawidłowością ze strony MWLW jest brak wniesienia zażalenia na postanowienie z dnia 23 II 2009 r. Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej umarzające postępowanie przeciwko lek. wet. Markowi Klamczyńskiemu.

(...)


[ str. 13 ] Kontrole z ramienia WIW dokonane w schroniskach dla zwierząt w roku 2009

Analiza treści protokołów z kontroli dokonanych przez WIW w roku 2008 i 2009 wskazuje, że podczas tych kontroli identyfikowane były nieprawidłowości, choć nic wszystkie. Nie identyfikowano niektórych nieprawidłowości wpływających bezpośrednio na dobrostan zwierząt w schroniskach. Ustalenia faktów nie są w sposób jednoznaczny opisywane, kontrole w tych samych podmiotach, a przeprowadzane w różnym czasie zawierają sprzeczne ustalenia.

(...)


[ str. 18 ]

Ad. 4 - współpraca MWLW z innymi organami i organizacjami w zakresie bezdomnych zwierząt domowych.

(...)

3. podczas kontroli GIW nie stwierdzono współpracy wynikającej z treści art. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt - z samorządem lekarsko-weterynaryjnym i organizacjami społecznymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt. Kontrolującym przedłożono dokumentację świadczącą o współpracy z organizacjami, których statutowym celem, jest ochrona zwierząt, ale współpraca ta wynikała z istniejących już problemów dotyczących funkcjonowania różnych schronisk. Nie stwierdzono zatem współpracy wynikającej z inicjatywy WIW względem takich organizacji.

(...)


[ str. 21 ]

[ Celestynów ]

Nadzór PLW nad Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie

Okazana dokumentacja z nadzoru PLW w Otwocku nad schroniskiem w Celestynowie ukazuje znikomą znajomość przez PLW praktycznego zastosowania Kpa w działaniu organu. Dokładna znajomość Kpa przez organ jest wręcz niezbędna do wiarygodnego i skutecznego sprawowania takiej funkcji. Skutkiem powyższego kontrole PIW w schronisku w Celestynowie należy określić jako nieefektywne, a wynikające z nich postępowania administracyjne, jako nieskuteczne. Brak znajomości Kpa, umiejętności prawidłowego sporządzania treści i decyzji oraz prowadzenia postępowania administracyjnego uzasadniają następujące fakty:

 • PLW nadając dla schroniska w Celestynowie numer 14173401 posłużył się nieprawidłowymi podstawami prawnymi. Jednocześnie w rozstrzygnięciu decyzji postanowił zezwolić na używanie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego .... Rozstrzygnięcia decyzji, nie powinny zawierać wyrazu postanawiam, gdyż jest on właściwy do użycia jedynie w postanowieniach wydawanych przez organ. Dokumentacją z niniejszej kontroli zawiera więcej tego typu przykładów, które nie były kwestionowane podczas kontroli WIW;
 • decyzje nakazujące usunięcie uchybień wydawane są na niewłaściwych podstawach prawnych. Ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej nie zawiera podstaw do wydania decyzji nakazującej eliminację uchybień. PLW w Otwocku np. wydał decyzję ż dnia 28 I 09 r., znak PIWet. Ot. 180/09, na podstawie art. 3 pkt 5a ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz załączników II, V, VII i VIII rozporządzenia (WE) 1774/2002;
 • PLW w Otwocku wydaje kolejne decyzje, nie egzekwując wykonania zawartych w nich nakazów. Kontrola dokonana przez PLW 19 III 08 r. wykazała brak wykonania wszystkich nakazów decyzji 200/07. W treści uzasadnienia kolejnej decyzji (53/08) PLW zawarł m. in. zapis o niewykonaniu punktu 2 i 3 decyzji nr 200/07, określając jednocześnie kolejny termin usunięcia uchybień do 4 VI 08 r. Podczas kontroli sprawdzającej 11 VI 08 r. stwierdzono brak wykonania nakazów z decyzji 53/08. W trakcie kontroli 4 XII 08 r., stwierdzono uchybienia zidentyfikowane podczas poprzednich kontroli oraz brak realizacji nakazów z decyzji 53/09. W kolejnej wydanej decyzji 165/08, z 15 XII 08 r., PLW w Otwocku postanowił
  1. Wstrzymać działalność polegającą na przyjmowaniu psów do Społecznego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie do czasu usunięcia uchybień;
  2. Nakazał usunięcie uchybień (wyszczególnił 7 nakazów).
  Kontrola sprawdzająca z dnia 29 XII 08 r. wykazała brak wykonania nakazu zawartego w punkcie 1 powyższej decyzji. Dokumentacja z kontroli uwidoczniła również nieprzestrzeganie przez PLW terminów między uprawomocnieniem się decyzji i dokonywaniem kontroli sprawdzających
 • PLW wydał również decyzję 126/08 z dnia. 10 IX 08 r. nakazującą zaszczepienie wszystkich psów i kotów przeciw wściekliźnie, w wieku powyżej 3 mies., przebywających w schronisku oraz dokonywanie takich szczepień nie rzadziej niż co 12 miesięcy. Z przedłożonej dokumentacji nie wynika żeby dokonano kontroli nakazu zawartego w decyzji. Kontrola przeprowadzona 4 XII 08 r. nie odniosła się do tego zagadnienia. Stwierdzono brak realizacji nakazów z decyzji 53/08 i 135/07. Brak jest również dowodów potwierdzających dokonanie szczepienia psów - przeciw wściekliźnie w roku 2009;
 • dopiero w roku 2009 PLW dwukrotnie postanowił o nałożeniu grzywny i tytuł wykonawczy wskutek braku wykonania nakazów decyzji ze strony schroniska. Dwie grzywny po 500 zł. nie mogą być jednak uznane za środek dyscyplinujący podmiot prowadzący schronisko i dyscyplinujący na przyszłość, czego dowodem jest stan zastany w schronisku podczas kontroli GIW.

Dokumentacją dotycząca współpracy z samorządami gmin obejmuje jedynie wymianę korespondencji, z której wynika, czy dana gmina podjęła uchwałę odnośnie wyłapywania bezdomnych zwierząt.

Schronisko dla zwierząt w Celestynowie, pomimo, że działa w ramach Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami nie posiada statutu regulującego działalność.

Podczas wizytacji schroniska przez kontrolujących z GIW stwierdzono, że część psów przebywa poza ogrodzeniem schroniska, gdyż stan ogrodzenia pozwala na niekontrolowane wydostawanie się psów poza teren obiektu. Na terenie schroniska psy przebywają we wszelkich dostępnych im pomieszczeniach - m. in. w kuchni do przygotowywania posiłków, pomieszczeniach gabinetu lekarskiego. Zwierzęta przyjmowane do schroniska nie posiadają wiarygodnej identyfikacji pozwalającej na ich rozróżnianie. Dokonuje się jedynie subiektywnego opisu umaszczenia co nie zapewnia wiarygodnej ich identyfikacji. Dokumentacja prowadzona przez schronisko zawiera liczne wpisy o wątpliwej wiarygodności lub brak jest wpisów dokumentujących dokonanie określonych czynności. Dotyczy to przyjęcia psów do schroniska, odbycia kwarantanny, leczenia, śmierci i eutanazji psów, czipowania i identyfikacji, szczepienia psów przeciw wściekliźnie, dezynfekcji. Wpisy dotyczące dezynfekcji nie posiadają przełożenia na wyposażenie, instrukcje niezbędne do jej wykonywania. Brak wiarygodności prowadzonej dokumentacji wynika m. in. z treści dokonywanych wpisów, braku spójności zapisów dotyczących tego samego zwierzęcia, a dokonywanego w różnych dokumentach, braku chronologii zapisów. Na terenie schroniska panował nieporządek, widoczne były różne liczne śmieci, z których dużą ilość spalano w trakcie wizytacji GIW na usypanej pryzmie. Brak jest prowadzenia deratyzacji, a przy ogrodzeniu schroniska widoczne były nory szczurów oraz różne kości. Jako pomieszczenie adopcyjne służy przyczepa kempingowa, która nie jest jednak użytkowana do tego celu. Do kwarantanny schronisko posiada dwa boksy usytuowane pomiędzy innymi boksami, w których przebywają psy. Psy umieszczone w tych boksach mają bezpośredni kontakt przez siatkę z psami z sąsiednich boksów. Do boksów kwarantanny mają swobodny dostęp psy biegające luzem na terenie schroniska, brak jest odizolowania boksów kwarantanny od ogólnie dostępnej części schroniska. Istota kwarantanny wskutek tego jest nierozumiana przez miejscowy organ nadzoru oraz kontrolujący go WIW. Z prowadzonej dokumentacji wynika również, że "kwarantanna" dokonywana jest również na zewnątrz, w lecznicy. lek. wet. Tomasza Baczyńskiego. Fakt ten nie był kwestionowany przez organ nadzoru.

Dokumentacja lekarska prowadzona przez lek. wet. Cezarego Wawrykę jest niespójna z zapisami zawartymi w dokumentacji schroniska i niewiarygodna. Brak jest udokumentowanych zapisów psów chorych, a następnie poddanych eutanazji, potwierdzających ich leczenie przed eutanazją. Jest to dowodem na nieprzestrzeganie dobrostanu zwierząt (stan zdrowia zwierząt) przez obsługę schroniska i tolerowanie tego faktu przez organ miejscowego nadzoru oraz kontrolujący go WIW. Potwierdzają to m. in. następujące zapisy w dokumentacji schroniska:

 • dla psa o numerze czipu 985161000499870 dokonano: zapisu, że pies padł 15 XI 09 r. Natomiast z "książki" eutanazji i podłych zwierząt (pozycja 141/09) wynika, że 15 XI 09 r. dokonano eutanazji psa podając 15 ml Morbitalu. Wpisano również dopisek - porażenie zadu. Z dokumentacji nie jest wiadomo od kiedy u psa występowało porażenie zadu. Pies z porażeniem zadu powinien być leczony. Stan taki przysparza psu zbędnych, bóli i cierpienia. Dokumentacja schroniska i lekarska nie zawiera dowodów potwierdzających leczenie psa. Kontrole PIW i WIW nie stwierdziły w związku z powyższym nieprzestrzegania dobrostanu;
 • pies, którego przyjęcie do schroniska odnotowano w pozycji 237/09 z 20 XI 09 - r. (czarno-brązowy, biały szalik i pręga) posiada wpis o zgonie w dniu 21 III 2010 r. Jako przyczynę śmierci wpisano w książce eutanazji i padnięć, (poz. 33) - nowotwór, Morbital 10 ml. Natomiast w książce leczenia zwierząt dnia 21 III 2010 r. dokonano wpisu o dwóch psach poddanych eutanazji - (1) czarno brązowy, guz tarczycy; (2) guz prostnicy - Morbital 10 ml. Ponieważ lekarz Cezary Wawryka nie dokonuje w schronisku sekcji padłych zwierząt, niemożliwe było stwierdzenie wiarygodnej przyczyny śmierci poprzez dokonanie zapisu - guz tarczycy, czy guz prostnicy. Ponadto zwłoki wkładane są do zamrażarki, co uniemożliwia palpację zwłok oraz dokonanie sekcji. Ponadto, gdyby wpisy były wiarygodne, to stan kliniczny psa z guzem tarczycy lub prostnicy wymagałby uprzedniego leczenia;
 • brak jest danych uwiarygodniających leczenie psów, które w momencie dostarczenia ich do schroniska były chore, np. psy z pozycji 3/09 z 12 I 09 r. oraz z poz. 16/09 z 30 I 09 r.;
 • brak jest wiarygodnych danych odnośnie zaszczepienia przeciw wściekliźnie w 2009 r. 701 psów wpisanych do rejestru jako zaszczepione. Obowiązkiem lekarza jest przekazanie zaświadczenia potwierdzającego zaszczepienie psów. Kontrolującym nie przełożono zaświadczeń;
 • książka leczenia zwierząt nie zawiera wszystkich wpisów wymaganych z treści rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia ewidencji leczenia zwierząt i dokumentacji lekarsko weterynaryjnej (Dz. U. Nr 100 poz. 1022). Brak jest m. in. danych z badania klinicznego, wywiadu. Wpisy nie są dokonywane chronologicznie, dokumentowane są kilkoma charakterami pisma, z których część, jest taka samą, co i wpisy w dokumentacji prowadzonej przez schronisko;
 • leki i preparaty weterynaryjne nie są przechowywane w sposób zgodny z zaleceniami producentów, a ponadto są dostępne dla personelu schroniska. Poziom higieny w pomieszczeniach użytkowanych przez lekarza weterynarii nie zapewnią warunków do aseptycznego wykonywania zabiegów. PLW w Otwocku nie podejmował działań związanych ze stanem higieny gabinetu weterynaryjnego w schronisku, a którą to możliwość posiada na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tekst jednolity Dz. U. 2004 r. Nr 69 ; poz. 625 wraz z późn. zm.) - wstrzymanie działalności w drodze decyzji i nakazanie niezwłocznego usunięcia uchybień z jednoczesnym zawiadomieniem Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

[ str. 26 ]

[ Wołomin ]

Z przeglądu dokumentacji PIW dotyczącej działalności Schroniska dla Zwierząt przy Lecznicy 05-200 Wołomin, Sikorskiego 97, prowadzonego przez lekarza weterynarii Marka Klamczyńskiego, wynika, że :

 • w okresie 2004-2005 PLW w Warszawie wielokrotnie dokonywał kontroli w schronisku prowadzonym przez Marka Kalmczyńskiego pomimo, że formalnie schronisko nie było pod nadzorem PLW w Warszawie. Lek. wet. Marek Klamczyński w 2005 r. zawarł umowy na wyłapywanie psów z terenu 10 gmin;
 • w postępowaniu administracyjnym prowadzonym w 2006 r. przez PLW w Warszawie w stosunku do schroniska Marka Klamczyńskiego zawartych jest wiele błędów formalnych, takich, jak przytaczanie nieprawidłowych podstaw prawnych wydanych decyzji, niewłaściwe wskazanie adresata decyzji, nieprawidłowo formułowane nakazy decyzji, brak uzasadnień faktycznych i prawnych decyzji. PLW nie był konsekwentny w egzekwowaniu wydanych przez siebie decyzji;
 • pomimo wydania przez PLW w Warszawie decyzji 167/2006 o skreśleniu schroniska z rejestru podmiotów, Marek Klamczyński prowadził działalność jako Azyl dla bezdomnych psów, którą PLW zalegalizował decyzją zadnia 31 VIII 07 r. nadając numer weterynaryjny, a następną decyzją - z 8 X 07 nakazał wstrzymanie działalności do czasu usunięcia uchybień, nie wskazując terminu ich usunięcia. Podczas kontroli dnia 27 XI 07 r. sprawdzającej realizację nakazów decyzji nie odniesiono się do ich wykonania przez stronę zobowiązaną. Kontroli takiej dokonano dopiero 14 VIII 08 r., stwierdzając brak wykonania nakazów decyzji. Wskutek niewykonania nakazów decyzji PLW zakazał kolejną decyzją (138/2008) z 23 IX 08 r. prowadzenia działalności i skreślił podmiot ż rejestru. Decyzja zawierała uchybienia formalne. Treść dostępnej dokumentacji uwidacznia, że kontrole PIW obejmowały zapisy dotyczące książki ewidencji schroniska, książki zabiegów weterynaryjnych, książki eutanazji - bez przytaczania danych do protokołu z tej dokumentacji i ich analizy. Nie dokonywano kontroli wiarygodności i celu "przekazywania" psów do innych schronisk na terenie województwa mazowieckiego, pomimo skarg, że nieznany jest los pewnej ilości psów ze schroniska prowadzonego przez Marka Klamczyńskiego;
 • W trakcie prowadzenia przez Marka Klamczyńskiego schroniska dla zwierząt, do biura PLW, od 2006 r., wpływały skargi informujące o niezgodnym z prawem prowadzeniu działalności, ale informacji z nich przez długi czas nie wykorzystywano do pogłębienia ustaleń podczas kontroli PIW, ani do zweryfikowania zasadności skarg. PLW w Warszawie nie dokumentując wielu aspektów prowadzonej przez Marka Klamczyńskiego działalności nie dysponował właściwym materiałem dowodowym dla organów ścigania składając zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Marka Klamczyńskiego;
 • prawidłowość sprawowania przez PLW nadzoru nad schroniskiem dla zwierząt, w okresie 2004-2008, prowadzonym przez Marka Klamczyńskiego nie była powodem dociekań kontrolnych WIW, do momentu złożenia przez Biuro Ochrony Zwierząt Fundacji dla Zwierząt Argos skargi z dnia 3 IX 08 r. do MWLW na działalność PLW w Warszawie.

(...)


[ str. 36 ]

Kontrola PLW w Nowym Dworze Maz.

(...)

Mgr Anna Dębek inspektor ds. ochrony zwierząt z wyższym wykształceniem zootechnicznym posiada nieprawidłowo sporządzony zakres obowiązków. Wszystkie zapisy zawarte w zakresie czynności tej osoby można zawrzeć w jednym zdaniu - prowadzenie czynności kontrolnych związanych z ochroną zdrowia i dobrostanu zwierząt na terenie powiatów nowodworskiego i legionowskiego.

(...)

Osoba ta, nie będąc urzędowym lekarzem weterynarii, nie może dokonywać kontroli schronisk dla zwierząt, kontrola w takim podmiocie, powinna być udokumentowana wpisem urzędowego lekarza weterynarii do książki kontroli nadzorowanego podmiotu. Osoba o wykształceniu zootechnicznym nie jest urzędowym lekarzem weterynarii.

(...)

W schronisku w Chrcynnem zaplanowano 5 kontroli w roku. Jednak ilość dokonanych kontroli nie ma żadnego przełożenia na ich jakość i identyfikację nieprawidłowości w schronisku. Dokumentacja z nadzoru dokonywanego przez PIW w Nowym Dworze Maz. prowadzona i przechowywana jest w sposób nie zapewniający szybkiego, jej Odszukania, co było istotnym czynnikiem opóźniającym postępowanie kontrolne GIW.

Współpraca z innymi organami, organizacjami za kontrolowany okres sprowadzała się interwencyjnych kontroli schronisk, interwencyjnych kontroli na posesjach właścicieli posiadających psy oraz kontroli adopcji. Nie przedłożono kontrolujących dokumentacji ze współpracy z gminami odnośnie zapobiegania bezdomności zwierząt.

 

Postępowanie skargowe

Analizowaną podczas kontroli dokumentacja WIW i PIW w, Nowym Dworze Maz. wykazała zwłokę w udzielaniu przez PLW informacji, o które występowały organizacje zajmujące się ochroną zwierząt, a udzielane w tym względzie informacje nie zawsze były pełne. Skutkiem powyższego do MWLW wpływały skargi na działalność PLW w Nowym Dworze Maz.

MWLW otrzymał m.in. skargę na działalność PLW w Nowym Dworze Maz. złożoną przez Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. Na podstawie złożonej skargi, MWLW pismem z 26 II 08 r., polecił PLW w Nowym Dworze Maz. przesłanie czterech dokumentów związanych ze skargą dotyczącą schroniska w Krzyczkach. W oparciu o przesłaną do WIW dokumentację MWLW skargę uznał za zasadną i jednocześnie wskazał na brak w PIW w Nowym Dworze Maz. udokumentowanego potwierdzenia przesłania odpowiedzi na pytania od TOZ w Krakowie. Podczas kontroli GIW w PIW W Nowym Dworze Maz. kontrolującym nie przedłożono pełnej dokumentacji z powyższego postępowania związanego z pismem TOZ w Krakowie. Przesłana do MWLW odpowiedź związana z powyższą skargą została podpisana przez inspektora weterynaryjnego ds. higieny pasz Marię Pająk, z ręcznym dopiskiem z up. Pow. Lek. Wet. pomimo braku upoważnienia do podpisywania takich pism.

Skarga wniesiona do PIW w Nowym Dworze Maz. 20 V 09. r. przez Wiesławę Irzycką została załatwiona nieprawidłowo. Sprawa dotycząca przetrzymywania psów na wskazanej w skardze posesji skończyła się sporządzeniem przez Annę Dębek notatki z rozmowy telefonicznej, z nie wyszczególnionym z nazwiska i stanowiska, pracownikiem urzędu Gminy w Pomiechówku i oczekiwaniem ha odpowiedz odnośnie terminu wspólnej kontroli. Po rozmowie telefonicznej do sprawy nie powrócono, brak jest pisemnych dowodów z postępowania poza wspomnianą notatką.

 

Nadzór PIW nad Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Józefowie

Dokumentacja z nadzoru nad schroniskiem w Jozefowie uwidacznia, że podczas kontroli nie są identyfikowane wszystkie nieprawidłowości. Po ewentualnym stwierdzeniu nieprawidłowości brak jest wdrażania działań, w celu ich eliminacji. Skuteczność wydawanych decyzji administracyjnych należy uznać za niską. Składają się na to m. in. następujące przyczyny:

 • termin doręczenia decyzji stronie. Decyzja PIWet. N,621d/32/2008 z 14 II 08 r. została doręczona stronie po 10 miesiącach od jej wydania;
 • niewłaściwy adresat decyzji. Decyzja z dnia 14 II 08 r. nakazywała realizację obowiązków przez osobę nie będącą stroną postępowania, co było powodem do uchylenia jej z urzędu przez MWLW 19 VI 08 r. Przez ponad rok jednak PLW w Nowym Dworze Maz. nie wyegzekwował nałożonych nią obowiązków;
 • przytaczanie w podstawach prawnych wydawanych decyzji niewłaściwych i zbędnych podstaw prawnych. Np. w decyzji nr 131/2009 z dnia 29 VII 09 r. znak PIWetN.621d/131/09 nakazującej usunięcie stwierdzonych, podczas kontroli uchybień PLW przywołał w art. 1 ust. 1 lit. j. ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Dopiero na dalszym miejscu przywołany został art. 8 ust. 1 pkt 1 z tej ustawy dający podstawę do wydania decyzji.

W decyzji z dnia 14 II 08 r., do uzasadnienia stanu faktycznego zastanego podczas kontroli organ użył, w kilku przypadkach, niewłaściwych form językowych, co spowodowało, że nie jest wiadomo na czym stwierdzone uchybienia polegały. Żaden z artykułów ustawy o ochronie zwierząt ani rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla pro nie mogą służyć za podstawę do wydania decyzji w celu usunięcia uchybień. Posługiwanie się, w celu uzasadnienia stanu faktycznego zapisami o treści - niewłaściwy stan pomieszczeń przeznaczonych do przeprowadzania zabiegów leczniczych i chirurgicznych, niewłaściwy stan pomieszczeń da przechowywania produktów leczniczych weterynaryjnych i wyrobów medycznych, zły stan boksów przeznaczonych na kwarantannę, niewłaściwie prowadzony wykaz zwierząt przebywających w schronisku wskazuje, że organ nie wie na czym ma polegać, w jaki sposób ma być dokonane i czemu ma służyć uzasadnienie stanu faktycznego zastanego podczas kontroli. Zapis - niewłaściwy stan nie odzwierciedla zastanych nieprawidłowości i skali ich występowania. Jest jedynie nieświadomym/świadomym zapisem do uchylenia decyzji w postępowaniu odwoławczym przez organ II instancji. PLW nie przedłożył dokumentacji, że strona decyzji zastosowała się do nakazu wydanej decyzji 32/2008 nakazującej wstrzymanie działalności.

Po przeprowadzonych kontrolach w dniach 12 XII 08 r. i 25 II 09 r., pomimo stwierdzenia licznych nieprawidłowości, nie podjęto żadnych działań ze strony organu nadzoru, w celu ich eliminacji. Po kontroli w dniu 25 II 09 r. pismem z dnia 3 III 09 r. PLW poinformował, że w stosunku do schroniska i podjął działania, takie jak m. in. wzmożenie częstotliwości kontroli w schronisku do 1 kontroli w miesiącu, co pozostało działaniem bez wyraźnych efektów w stosunku do istniejących nieprawidłowości, zauważalnym również podczas kontroli GIW. Dopiero po kontroli PIW w dniu 7 VII 09 r. (kontrola WIW), w trakcie której stwierdzono wiele nieprawidłowości, wszczęto postępowanie administracyjne i wysłano stronie stosowne zawiadomienie. PLW w związku ż powyższym wydał decyzję 131/2009 nakazującą usunięcie różnych uchybień. Po złożonym przez stronę wniosku PLW zmienił termin wykonania obowiązków decyzji z 15 listopada 2009 na 30 kwietnia 2010 r.

Dnia 7 VII 09 r. dokonywano ustaleń kontrolnych w schronisku w Józefowie przez osoby kontrolujące z WIW jak i PIW. Z treści sporządzonych protokołów wynika, że ustalenia kontrolne były różne w stosunku do tych samych zagadnień, nawet w takich kwestiach jak odległość schroniska od innych zabudowań będących siedzibami ludzi, utwardzenie terenu schroniska, zagadnienia kwarantanny, wybiegi dla psów.

Wizytacja GIW w schronisku wykazała, że nie wszystkie nieprawidłowości są identyfikowane podczas kontroli dokonywanych przez PIW i weryfikujących je kontroli WIW. Podczas tych kontroli nie odnoszono się do zagrożeń wynikających ze śladów bytowania na terenie schroniska szczurów, odkrytych kanałów ściekowych będących miejscem pobierania picia przez szkodniki. Nie kwestionowano zadaszeń nad kojcami wykonanych z blachy, które podczas upalanej pogody są źródłem intensywnej emisji ciepła. Boksy do kwarantanny są zlokalizowane obok innych boksów, co jest sprzeczne z istotą kwarantanny i nigdy nie było wskazywane jako uchybienie przez żadnych z kontrolujących. Boks dla psów agresywnych usytuowano tuż obok boksów kwarantanny. Boksy dla psów agresywnych powinny być lokalizowane w takich miejscach, aby będące w nich psy nie doznawały zbędnych pobudzeń emocjonalnych. Podobnie, boksy do kwarantanny powinny zapewniać bezpieczeństwo epizootyczne psom będącym już na kwarantannie od nosicieli (psów dorosłych) zwłaszcza chorób wirusowych. Wydzielenie pomieszczeń do adopcji oraz pomieszczenia do przyjęcia psów jest nieprawidłowe, gdyż lokalizacja ich wymusza przemieszczanie się osób postronnych w głąb schroniska.

Pomieszczenia lekarskie dalekie są od spełniania standardów higieny i warunków do przechowywania w nich leków i preparatów leczniczych, a leki dostępne są dla osób postronnych. PLW w Nowym Dworze Maz., nie podejmował działań związanych ze stanem higieny pomieszczeń, w których są świadczone usługi weterynaryjne w schronisku, biorąc pod uwagę art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004. r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tekst jednolity Dz. U. 2004 r. nr 69 poz. 625 wraz z późn. zm.) - wstrzymanie działalność w drodze decyzji i nakazanie niezwłocznego usunięcia uchybień z jednoczesnym zawiadomieniem Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

Wykonywane przez lekarzy weterynarii czynności nie są dokumentowane na formularzach o obowiązujących wzorach i w sposób niezgodny z obowiązującym w tym względzie prawem. Wpisy nie są dokonywane w sposób chronologiczny do zaistniałych zdarzeń. Brak jest danych z wywiadu, badania klinicznego psa, podpisu i pieczątki lekarza. Brak jest również zgodności zapisów o ilości dokonanych szczepień przeciw wściekliźnie za rok 2010. Dokumentowanie przeprowadzonych eutanazji nie zawiera podania konkretnej przyczyny dokonania tej czynności. Brak danych odnośnie ewentualnego leczenia psów poddawanych eutanazji uzasadnia możliwość jej dokonywania na życzenie osób prowadzących schronisko, jako sposób na pozbywanie się niewygodnych psów. Zapisy lekarzy weterynarii o treści eutanazja, agresja, z powodu choroby powypadkowej, z powodu choroby nie mogą być uznane za zasadne i nie były kwestionowane przez osoby kontrolujące z WIW i PIW.

Dokumentacja padnięć psów nie zawiera danych wskazujących na przyczynę śmierci, a jedynie formułę "z powodu choroby".

Nie jest prowadzony rejestr odpadów kat. 3 używanych do żywienia psów.


[ str. 40 ]

[ Chrcynno ]

Nadzoru nad schroniskiem w Chrcynnem

Z przeglądu dokumentacji PIW dotyczącej schroniska w Chrcynnem za rok 2008 i 2009 nie wynika, żeby schronisko w Chrcynnem przysparzało właściwemu PLW problemów z zakresu zapewnienia wymagań weterynaryjnych, oprócz utwardzenia terenu. Wątek utwardzenia terenu przewija się w dokumentacji PIW za ten okres. PLW decyzją PLW nr 31/2008 z dnia 12 II 08 r. nakazał wykonanie utwardzenia terenu między boksami do 31 X 08 r., zabezpieczenia górnej części ogrodzenia przed ewentualnymi urazami, wpisywania wieku psów, szkolenia personelu - do 28.02.2008 r. Nakazy, których termin upływał w lutym 2008 r. zrealizowano. Natomiast nakaz utwardzenia nie został zrealizowany, co potwierdziły kontrole 4 VIII i 17 IX 08 r. PLW nie wszczynał żadnych działań w związku z brakiem wykonania tego nakazu decyzji, podobnie jak i MWLW nie kwestionował nieskuteczności wydanej przez PLW w Nowym Dworze decyzji. PLW pozytywnie rozpatrzył złożony po terminie (19 dni) wniosek Fundacji "Centrum Ochrony Środowiska" Pożytku Publicznego, o przedłużenie terminu na utwardzenia terenu schroniska i decyzją 198/2008 z 19 XI 08 r. określił ostateczny termin utwardzenia terenu, na 30 V 09. Podmiot kolejny raz nie dokonał utwardzenia terenu w terminie określonym decyzją i ponownie złożył wniosek o jego zmianę, a PLW kolejny raz wskazał "ostateczny" termin utwardzenia terenu do 31 VIII 09r. Kontrola sprawdzająca z dnia 2 IX 09 r. potwierdziła dokonanie utwardzenia terenu. PLW nie wszczynał działań z urzędu, do czego jest zobowiązany jako organ nadzoru, w związku z brakiem realizacji nakazu decyzji dotyczących utwardzenia terenu.

Natomiast 27 X 09 r. PLW w Nowym. Dworze Maz. wszczął niezasadne postępowanie administracyjne dotyczące określenia liczby miejsc w schronisku dla zwierząt w Chrcynnem. W zawiadomieniu o wszczęciu postępowania zawarty jest zapis, że postępowanie administracyjnego zostało wszczęte na wniosek strony (nie okazano wniosku kontrolującym), natomiast w decyzji zawarty jest zapis, że postępowanie zostało wszczęte po kontroli PIW w schronisku dnia 27 X 09 r. W decyzji z dnia 2 XI 09 r. PLW w Nowym Dworze Maz. określił dla prowadzonej działalności nadzorowanej jaką jest prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Chrcynnie maksymalną liczbę miejsc dla bezdomnych zwierząt dla 150 psów. PLW nie miał podstaw prawnych do takich rozstrzygnięć w drodze decyzji. MWLW nie uchylił powyższej decyzji.

PLW w Nowym Dworze Maz. pozytywnie rozpatrzył wniosek z dnia 15 I 09 r. Fundacji "Centrum Ochrony Środowiska" Pożytku Publicznego o wydanie decyzji zezwalającej na karmienie zwierząt w schronisku skwarkami pochodzącymi z wytopu tkanki tłuszczowej zwierząt rzeźnych. PLW mając na względzie rozpatrzony pozytywnie powyższy wniosek, nie odniósł się do sprawy żywienia zwierząt w aspekcie ich dobrostanu, w trakcie przeprowadzanych kontroli. Skwarki z wytopu tłuszczy są produktem o bardzo niskiej wartości biologicznej. Jakość produktów używanych do żywienia psów ma nierozerwalny związek z troską o zapewnienie im dobrostanu. Żywienie zwierząt w schronisku powinno zapewniać podaż wszystkich niezbędnych biologicznie składników do prawidłowego funkcjonowania organizmu zwierzęcia. Niezasadnym jest zatem używanie tylko skwarek z wytopu tłuszczy w żywieniu psów (monodieta), jako produktu nie zawierającego podstawowych, niezbędnych składników odżywczych, w tym dla psów młodych i szczeniąt, dla których różnorodność biologiczna pokarmów jest szczególnie ważna. W kontrolowanym schronisku jest to bardzo istotne, gdyż podczas kontroli GIW oprócz skwarek podmiot dysponował jedynie zgrzewką karmy w puszkach dla kotów. W schronisku tym nie przebywają koty. Nie stwierdzono obecności karmy dla szczeniąt i suchej karmy, o których ustnie wspominał prowadzący schronisko. Niezrozumiałym jest fakt, że prowadzący schronisko nie zdecydował się na używanie do karmienia psów odpadów kategorii 3 pochodzących np. z rzeźni zlokalizowanych w gminie Nasielsk, na terenie której zlokalizowane jest również schronisko.

Problemem najważniejszym w kontrolowanym schronisku są zagadnienia zagryzień 1 eutanazji. Podczas kontroli PIW dokonanej 4 VIII 08 r. w protokole zapisano, że w miesiącu lipcu odnotowano 6 eutanazji. Jeden przypadek był spowodowany nadmierną agresywnością, dwa dotyczyły uśpień ślepych miotów, dwa zagryzień. Liczbowe dane z tej kontroli dotyczące powodów eutanazji nie są ze sobą zgodne. Z kontroli PIW dokonanej dnia 13 VIII 2008 r. wynika, że stwierdzono 8 zagryzień w czasie trzech miesięcy. Jako powód eutanazji wpisywane są - agresja i śmierć starcza.

PLW w Nowym Dworze Maz. wydał, w oparciu o złożone 15 IV 08 r. wnioski, dwie opinie. Wnioski dotyczyły ustosunkowania się PLW do możliwości użytkowania samochodów Nissan i Dodge do transportu zwierząt. We wnioskach nie wskazano do transportu jakich zwierząt mają być samochody użytkowane i na jaką okoliczność ma być dokonywany transport. PLW nie przedstawiono samochodów celu ich skontrolowania. Do wniosków załączono jedynie zdjęcia samochodów. W wydanych opiniach PLW ustosunkował się do możliwości wyłapywania psów przez Fundację Centrum Ochrony Środowiska dla potrzeb schroniska w Chrcynnem, a nie do możliwości użytkowania samochodów. W pierwszej opinii PLW uznał, że Iwona Kowalik została "wyznaczona" (przez kogo?), przeszkolona przez lekarza weterynarii "opiekującego" się schroniskiem Adama Zalewskiego do wyłapywanie psów i ich transportu. W przypadku konieczności użycia obezwładniających środków farmakologicznych, odłowienia będzie dokonywał lekarz weterynarii Jacek Bany.

W drugiej opinii, mającej również dotyczyć użytkowania samochodu, PLW stwierdził, że Krzysztof Łukaszewicz został przeszkolony przez lekarza weterynarii Adama Zalewskiego do wyłapywania psów i ich transportu, ponawiając zapis o stosowaniu środków farmakologicznych przez lekarza wet. Jacka Bany. Powyższe opinie wydane zostały w oparciu o zaświadczenia wydane przez lekarzy weterynarii wolnej praktyki. Zgodnie z art. 217 § 1 organ administracji wydaje zaświadczenia wymagające urzędowego potwierdzenia faktów, w tym dotyczące transportu zwierząt, w oparciu o znane sobie fakty. Kwestie dotyczące transportu zwierząt, uregulowane są w Rozdziale VII ustawy o ochronie zwierząt. Osoby zajmujące się transportem zwierząt winny posiadać zaświadczenia albo licencję potwierdzające kwalifikacje w zakresie, transportu lub obsługi zwierząt zgodnie z art. 24c-24g ustawy o ochronie zwierząt.

Opisane powyżej zaświadczenia wydane przez lekarzy wolnej praktyki, można uznać tylko w odniesieniu do wymogu § 8 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt. Pracownicy Fundacji Centrum Ochrony Środowiska nie posiadają przeszkolenia wymaganego art. 6 ust. 4 i 5 oraz art. 9 ust. 2. lit. a rozporządzenia 1/2005. PLW przekroczył swe kompetencje wydając opinie, których organ nie wydaje oraz nie rozpatrzył sprawy zgodnie z wnioskiem.

Kontrole WIW w schronisku w Chrcynnem

Podczas kontroli sprawdzającej 5 IX 08 r. stwierdzono, że brak jest realizacji zaleceń z poprzedniej kontroli WIW z 14 V. 08 r. brak wydzielenia pomieszczenia dla matek ze szczeniakami, nie zwiększono liczby legowisk w kojcach. Nie stwierdzono ponadto działań PLW odnośnie wysokiej liczby upadków, zagryzień i śmierci ze starości bez podania wieku zwierzęcia. Kontrolującym z WIW przedłożono jedynie pismo Krzysztofa Łukaszewicza, Prezesa Zarządu Fundacji nie zawierające istotnych faktów; odnośnie niekorzystnych zjawisk w schronisku i informacji o praktycznych sposobach działań minimalizujących dużą liczbę zagryzień, śmierci "starczych". Zarówno że strony PIW jak i WIW nie odnoszono się do problemu częstych eutanazji, w tym eutanazji z powodów "agresywności" psów. Zaangażowanie WIW w zagadnienie tzw. upadków w tym schronisku ograniczyło się do sporządzenia listy upadków, bez wnikania w wiarygodność danych zawartych w: dokumentacji. Dla przypadków określanych przez prowadzącego schronisko jako śmierć starcza brak jest odnotowania w dokumentacji wieku psów. Niektóre przypadki zgonów są dokumentowane niewiarygodnymi wpisami, np. nagła śmieć sercowa. Żeby dokonać takiego wpisu należy dokonać sekcji psa, badań histopatologicznych, co oczywiście nie miało miejsca.

Podczas kontroli inspektorów WIW dnia 6 IV 09. r. stwierdzono w schronisku spełnienie wszystkich wymogów weterynaryjnych (pozą utwardzeniem terenu). Dokonano wyszczególnienia zgonów zwierząt od ostatniej kontroli WIW w 2008 r. Wyszczególnione przyczyny zgonów, takie jak m. in. zagryzienia, wstrząs psychogeniczny, słaby wzrok (brak możliwości adopcji), śmierć starcza (bez podania wieku psa), nagła śmierć, upadek w trakcie zabiegu w lecznicy, silne odwodnienie, uraz kręgosłupa, nagła śmierć sercowa nie były, przedmiotem dociekań kontrolujących na okoliczność sprzeczności wielu z tych zapisów z elementarną wiedzą kliniczną, fizjopatologiczną i możliwościami diagnostycznymi w schronisku.

Wyszczególnione przyczyny śmierci psów wskazują na nieumiejętność postawienia rozpoznania przyczyny śmierci przez osobę (lekarz wet.) dokonującą powyższych zapisów. Jeden z zauważalnych objawów stanu klinicznego staje się podstawą do posłużenia się nim jako przyczyną śmierci. MWLW w piśmie z dnia 12 IX 08 r. skierowanym do PLW w Nowym Dworze Maz. podjął wątek upadków psów polecając m. in. dokonanie analizy przyczyn padnięć psów, biorąc pod uwagę wysoką ilość zagryzień. PLW w Nowym Dworze nic ustosunkował się do tej kwestii w swym piśmie z dnia 17 IX 08 r., o czym przypomniał MWLW w swym kolejnym piśmie z dnia 23 IX 08 r. ponawiającym polecenie - jakie czynności zostały, podjęte przez Pana w związku ze stwierdzonymi licznymi upadkami u zwierząt spowodowanymi przez zagryzienie, gdyż w Pana piśmie brak jest odniesienia do przedmiotowej kwestii. PLW pismem z dnia 25 IX 08 r. udzielił lakonicznej odpowiedzi pisząc, że w stosunku do kontroli WIW z 17 IX 08 r. zmniejszyła się ilość psów w schronisku oraz, że nakazano zwrócenie szczególnej uwagi przy doborze zwierząt przebywających w jednym boksie (...). Powyższa odpowiedź nie była kwestionowana przez MWLW, pomimo, że nie zawierała udokumentowanych działań podjętych przez PLW w Nowym Dworze Maz. i dowodów potwierdzających minimalizację problemu. W związku z powyższym sprawy dotyczące zgonów psów stały się tematem postępowań skargowych i stan ten trwa do roku 2010, a PLW w Nowym Dworze i MWLW nie dostrzegają tego problemu w aspekcie zachowania i przestrzegania dobrostanu psów w schronisku.


[ str. 43 ]

[ Chrcynno ]

USTALENIA Z WIZYTACJI W SCHRONISKU W CHRCYNNEM

Schronisko w Chrcynnem nie posiada regulaminu organizacyjnego.

Opieki weterynaryjnej ze strony lek. wet. Zygmunta Wasilewskiego nie można uznać za prawidłową, a sposób jej wykonywania jest zaprzeczeniem dobrostanu zwierząt w aspekcie zapewnienia im prawa do życia oraz zapewnienia im zdrowia. Dokumentacja z kontroli wskazuje na prawdopodobieństwo dokonywania przez tego lekarza weterynarii niezasadnych eutanazji.

Pies przyjęty do schroniska dnia 8 I 2010 r., dostarczony przez lek. wet. Stanisława Szymczyka z Płońska, oznaczony jako 4s-10, w wieku około 4-5 lat, został poddany eutanazji. Jako powód wpisano - wykazuje nadmierną agresywność w stosunku do otoczenia. W protokole eutanazji z dnia 8 I 2010 r. lek. wet. Z. Wasilewski dokonał wpisu agresywny w stosunku do ludzi. Eutanazja. Ten sam pies nie był "agresywny" dla osoby dostarczającej go do schroniska, okazał się "agresywny" dla prowadzącego schronisko. Dokumentacja nie wskazuje na czym polegała "nadmierna agresywność" i dlaczego dokonano różnych wpisów - "nadmiernie agresywny w stosunku do otoczenia" oraz "agresywny w stosunku do ludzi". Dla tzw. psów agresywnych wymagane są oddzielne kojce, które powinny być odpowiednio usytuowane. Pies opisany w dokumentacji jako nr 7m-10, [suka] wiek 8 lat, przyjęty do schroniska 11 II 2010 f. poddany został eutanazji następnego dnia, tj. 12 II 2010 r., a lek. wet. Z. Wasilewski określił przyczynę śmierci jako nieznaną.

Proceder ten dokumentują również protokoły z kontroli PIW i WIW, w których są zapiski o eutanazji z powodu agresji lub nadmiernej agresji.

Z danych zawartych w rejestrze utylizacji wynika, że od 1 I 2010 r. do dnia kontroli GIW było 8 zgryzień, 11 eutanazji, 18 zgonów nie mających zasadnego udokumentowania. Powyższe dane należy odnieść do 138 sztuk psów w dniu kontroli GIW, tj. 20 IV 2010 r. Boksy dla tzw. psów agresywnych, pomimo ich stosownego oznaczenia, są nieprawidłowo zlokalizowane oraz wykorzystywane są do przetrzymywania "normalnych" psów. Należy podkreślić, że spośród schronisk objętych kontrolą. GIW na terenie województwa mazowieckiego, schronisko w Chrcynnem, jest jedynym, niechlubnym "liderem" eutanazji, zagryzień i śmierci "starczych". Podobny problem choć w mniejszej skali istnieję w schronisku w Józefowie, nadzorowanym przez PLW w Nowym Dworze Maz. Jako poważną nieprawidłowość należy wskazać brak dokonania w WIW analizy tych niekorzystnych zjawisk. Nie dokonywano analiz uwidaczniających, jaka jest rotacja psów w schronisku w Chrcynnem w ciągu roku kalendarzowego, kolejnych lat i jaki jest w tych okresach procent zagryzień, eutanazji i śmierci wskutek innych czynników. Nie dokonano tego pomimo, że w postępowaniu skargowym kierowanym do WIW wątek eliminowania psów schronisk był zawarty. Analiza, taka jest wręcz niezbędna, gdyż jest to ciągły wątek różnych skarg. Art. 33 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie zwierząt dopuszcza możliwość dokonania eutanazji z powodu nadmiernej agresywności powodującej bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego. Ustawodawca jednak nie określił kryteriów do kwalifikacji uznania agresywności za nadmierną, nie określił również agresywności dopuszczalnej, tolerowanej. Tzw. nadmierna agresywność jest najczęściej skutkiem, nieprawidłowego postępowania człowieka w stosunku do psa. Każde zwierzę przejawia naturalne zachowania obronne w kontakcie z człowiekiem, w związku z tym takie reakcje zwierząt w tym przypadku psów, nie mogą być tendencyjnie kwalifikowane jako nadmierna agresja i być pretekstem do pozbawiania ich z tego powodu prawa do życia. Osoby dokonujące takich zapisów nie powinny wykonywać czynności polegających na kontakcie ze zwierzętami, w tym i czynności z zakresu leczenia zwierząt. Problem zagryzień w zasadzie nie występuje w hodowlach psów i w przydomowym ich utrzymywaniu. Problem ten jest również skutkiem braku rozumienia zachowań behawioralnych psów przez osoby prowadzące schroniska oraz skutkiem nadmiernej ilości psów w niektórych ze schronisk. Jednak świadome utrzymywanie psów w warunkach predysponujących do zagryzień należy traktować jako formę znęcania się nad psami, co jest zabronione art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt.

Sposób dokumentowania wykonywanych czynności przez lek. wet. Z. Wasilewskiego należy określić jako nieprawidłowy.

Książka leczenia zwierząt w schronisku, założona 2 I 2003 r., prowadzona jest w sposób niewiarygodny, a pierwszego wpisu dokonano dopiero 11 III 2003 r. Powyższy fakt utwierdza, w jaki sposób dobrostan zwierząt (aspekt ich zdrowia) jest pojmowany przez osobę prowadzącą schronisko i osoby sprawujące opiekę weterynaryjną nad schroniskiem.' Nie jest możliwym żeby przez ten okres czasu psy w schronisku nie potrzebowały pomocy lekarskiej, choćby te przyjmowane do schroniska. Brak jest wpisywania wszystkich danych do poszczególnych rubryk książki leczenia. Przykładowo w przypadku dokonywania szczepień ochronnych przeciw chorobom wirusowym psów w młodym wieku nie jest dokumentowany ich stan kliniczny. Przy stosowaniu antybiotyków w iniekcji (np. Lincospectin), których okres stosowania nie powinien być krótszy niż. 5 dni, brak jest wpisów potwierdzających dokonywanie takich iniekcji. Nic jest zatem wiadomo kto podał lek - lekarz, czy prowadzący schronisko? Dla psa przyjętego do schroniska 25 III 2010 r. z raną dartą przedramienia brak jest w książce leczenia dowodów potwierdzających jego dalsze leczenie. Szczenięta poddawane są szczepieniom ochronnym np. w ciągu trzeciego dnia kwarantanny (np. 9 IX 09 r.), podczas, gdy w tym czasie mogą być w stanie bezobjawowego zakażenia jedną z chorób wirusowych typowych dla wieku szczenięcego. Na dodatek ich stan kliniczny bezpośrednio przed zaszczepieniem nie jest dokumentowany. Powyższa praktyka, jest błędem w sztuce lekarskiej, a ponadto potwierdza brak rozumienia istoty i potrzeby kwarantanny. Schronisko nie dysponuje żadną dokumentacja kwarantanny. Boksy do kwarantanny znajdują się w środku schroniska, sąsiadując z innymi boksami. Fakt ten potwierdza brak właściwego rozumienia celu i roli kwarantanny przez organ miejscowego nadzoru oraz osoby kontrolujące z ramienia MWLW. Pomieszczenia wskazane jako pomieszczenia do wykonywania zabiegów leczniczych i chirurgicznych bez wyposażenia i oznak ich użytkowania do tego celu.

Okazane zeszyty - rejestr dezynfekcji pomieszczeń i boksów zwierząt oraz program zwalczania szkodników i gryzoni - schronisko Chrcynno ukazują jedynie fikcyjność działań w tym względzie. Brak jest m.in. dokumentów, wskazujących kiedy, gdzie i jakie pomieszczenia są dezynfekowane oraz w jaki sposób, biorąc pod uwagę zakres temperatur lato/zima, przebywanie w pomieszczenia stosowania preparatów zwierząt. W tabelach z monitoringu gryzoni dokumentowany jest ciągły brak ich występowania, pomimo nor w otoczeniu schroniska. Brak dowodów zakupu preparatów: DDD; Ponadto przy łatwo zauważalnej skłonności osoby prowadzącej schronisko do minimalizacji wszelkich kosztów okazanie kontrolującym jednej {"dyżurnej") torebki wirkonu i ecocidu jest nielogiczne, gdyż są to środki drogie w praktycznym, zgodnym z zaleceniami producenta, zastosowaniu. Dezynfekcja w schronisku okazałaby się droższa niż skromne (w przypadku tego schroniska) żywienie psów. Sposób żywienia psów w schronisku nie zapewnia dobrostanu przebywającym w nim psom, o czym wspomniano wyżej. Nie dokonywano badań wody podawanej psom do picia.

Boksy dla psów przedzielone są między sobą betonowymi płytami, podłoże w boksach, jest pokryte betonem, co biorąc pod uwagę dobrostan zwierząt nie jest korzystne dla nich, zwłaszcza w okresie zimowym. Bezpośrednio nad boksami umieszczone są daszki z blachy. W okresie letnich upałów blacha pochłania ciepło, które następnie emituje poprzez promieniowanie m. in. na psy, co jest niekorzystnym dla nich oddziaływaniem.

(...)


[ str. 48 ]

Ocena

Na podstawie opisanych powyżej nieprawidłowości należy ocenić kontrolowany zakres działalności negatywnie.


[ str. 49 ]

Podsumowanie

Biorąc pod uwagę cel dokonanej kontroli - ustalenie prawidłowości koordynowania i kontrolowania przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii podległych powiatowych lekarzy weterynarii w zakresie sprawowania przez nich nadzoru nad prowadzeniem schronisk dla bezdomnych zwierząt za okres 2008 i 2009 w aspekcie zapewnienia warunków weterynaryjnych gwarantujących dobrostan zwierząt w schroniskach dla zwierząt - należy stwierdzić, że:

1. Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii nie jest właściwie przygotowany pod względem organizacyjnym do koordynowania i kontrolowania podległych sobie powiatowych lekarzy weterynarii, w zakresie przestrzegania- warunków weterynaryjnych gwarantujących dobrostan w schroniskach dla bezdomnych zwierząt. Nieprawidłowość ta wynika ż następujących faktów stwierdzonych podczas kontroli:

(...)

1. (...)
Efektywność dokonywanych kontroli w schroniskach dla zwierząt należy określić jako niską, m. in. z powodu braku kontrolowania wszystkich aspektów składających się na warunki weterynaryjne w tych obiektach, tolerowaniu braku egzekwowania wszystkich nakazów decyli wydawanych przez PLW, przypadków wydawania przez MWLW niezrozumiałych lub niewykonalnych poleceń dla PLW, tolerowania naruszeń dobrostanu.

(...)

2. podczas kontroli dokonywanych przez WIW, weryfikujących ustalenia kontroli dokonywanych przez podległych PLW, brak jest identyfikowania poniżej wymienionych aspektów dobrostanu zwierząt przebywających w schroniskach:

 1. (...)
 2. Zapewnienie zwierzętom szybkiej, skutecznej opieki lekarskiej jest jednym z podstawowych aspektów dobrostanu zwierząt. Jednak zagadnienie to nie było w sposób właściwy kontrolowane podczas kontroli PIW i WIW. Nie wszystkie schroniska posiadają regulaminy opisujące zasady ich funkcjonowania, a w tych, które je mają, tylko w nielicznych opisane są zasady zapewnienia opieki lekarskiej nad zdrowiem zwierząt będących w schroniskach. Niezaprzeczalnym jest fakt, że każde przyjęte zwierzę do schroniska powinno być zbadane przez lekarza weterynarii, a okoliczność ta powinna być udokumentowana. Organy nadzoru zagadnień tych nie kontrolują, a tylko nieliczne schroniska to praktykują. Dokonywane kontrole ograniczają się do odruchowego stwierdzenia obecności lub braku pomieszczeń do wykonywania zabiegów leczniczych i chirurgicznych, nie analizując zastanej rzeczywistości, czy pomieszczenia te są użytkowane do tych czynności. Nie powinno być sytuacji, że pomieszczenia są nieużytkowane lub świecą pustkami, a zwierzęta ponoć (zgodnie z oświadczeniem osoby prowadzącej schronisko) są dowożone do gabinetu współpracującego ze schroniskiem lekarza. Podstawowe zabiegi i czynności lekarskie powinny być zagwarantowane w schronisku, powinno to jednoznacznie wynikać z jego regulaminu i zagadnienie to powinno być przedmiotem ustaleń kontrolnych. Kontrolujący te zagadnienia powinni znać i przestrzegać spełniania przez schroniska zasad kodeksu dobrostanu zwierząt, z których jedna sprowadza się do zapewnienia, aby zwierzęta były wolne od strachu, stresu przez eliminację czynników stresogennych. Zatem niezasadne wykonywanie różnych czynności weterynaryjnych poza schroniskiem jest zbędnym czynnikiem stresogennym.
 3. prawo do życia, dla każdego zwierzęcia jest niezaprzeczalnym i wiodącym zagadnieniem dobrostanu zwierząt. Podczas kontroli przeprowadzanych, zwłaszcza przez PIW w Nowym Dworze Maz., ale również przez WIW, nie dociekano dlaczego w schronisku w Chrcynnem stwierdza się dużą ilość eutanazji "z powodu agresywności", "śmierci starczych", zagryzień. Jednoznacznie należy stwierdzić, że prawo do eutanazji w schronisku w Chrcynnem i Józefowie jest nadużywane w stosunku do uwarunkowań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt. Zapisy w dokumentacji schroniska w Józefowie o treści "eutanazja", "agresja", "choroba powypadkowa", "z powodu choroby" są niezgodne ze sztuką lekarską, a ponadto nie są poparte danymi klinicznymi uzasadniającymi dokonanie eutanazji. Ze strony organów kontrolujących te schroniska nie zrobiono nic w tym względzie, poza wyszczególnianiem ilości takich przypadków i cytowaniem niezgodnych ze sztuką lekarską zapisów z dokumentacji. Należy ustalić czy istnieje związek między zezwoleniem na odławianie psów wydanym dla Krzysztofa Łukaszewicza, zawartymi umowami na ich odławianie, opłatami za odławianie i prowadzeniem przez tę samą. osobę schroniska i różnymi formami śmierci psów wykazanymi w dokumentacji.
 4. Zagadnienie właściwego żywienia zwierząt w schroniskach nie było przedmiotem bliższych dociekań osób kontrolujących. Nie we wszystkich schroniskach zwierzęta mają zapewnioną optymalną wartość biologiczną podawanych im pokarmów i pełne pokrycie w niezbędne składniki pokarmowe, zwłaszcza dla szczeniąt. Wizytowane przez GIW schroniska, poza jednym, nie dysponowały wynikami badań wody potwierdzającymi ich przydatność do picia przez zwierzęta.

(...)

3. wydawane przez MWLW plecenia dla podległych PLW po przeprowadzonych kontrolach, nakazujące eliminację nieprawidłowości, często są gotowymi wzorcami/szablonami poleceń, nie zawsze mającymi logiczny związek ze stwierdzonymi nieprawidłowościami. Ten sposób postępowania ma jedynie zapewnić tzw. "podkładkę" mającą uzasadnić, że MWLW "zadziałał" w sprawie. Niektóre z wydanych poleceń pozostają do swobodnej interpretacji przez PLW - wzmożenie nadzoru weterynaryjnego czy podjęcie stosownych działań. Art. 14 ust. 1, pkt 2 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej zwiera zapis - wojewódzki lekarz weterynarii może wydawać powiatowym lekarzom weterynarii polecenia dotyczące określonych czynności oraz żądać od nich informacji z zakresu ich działania. Przesyłane do MWLW informacje dotyczące sposobu wykonania zaleceń pokontrolnych od podległych PLW nie zawsze zawierają konkretne lub wiarygodne informacje odnośnie podjętych działań (np. Radom).

(...)

5. Postępowania skargowe dotyczące schronisk dla zwierząt nie we wszystkich przypadkach zostały doprowadzone do końca. Postępowanie związane ze skargą złożoną przez posła Mariusza Błaszczaka z 28 IV 08 r., przesłane przez GLW nie zostało doprowadzone do końca, a informacje zawarte w skardze są nadal aktualne (żywienie psów, wiarygodność ewidencji psów, wiarygodność prowadzonej dokumentacji). (...)

9. Biorąc pod uwagę stan zastany podczas wizytacji GIW w schroniskach dla zwierząt w Celestynowie, Józefowie trudno jest dostrzec koordynującą i kontrolującą rolę MWLW. Podobnie jeśli chodzi o zagadnienia "śmierci starczej", eutanazji i zagryzień w schronisku w Chrcynnem. Prowadzący to schronisko, dokonujący zarobkowego odławiania psów, jest zainteresowany szybą rotacją/eliminacją psów w schronisku w celu pobrania opłaty za kolejne zgłoszone do odłowienia psy, a nie ich wieloletnim utrzymywaniem w schronisku.

(...)

Przedstawiając Panu oceny i wnioski wynikające z ustaleń kontroli, w zakresie koordynowania i kontrolowania przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii podległych powiatowych lekarzy weterynarii w zakresie nadzoru nad schroniskami dla zwierząt polecam:

(...)

15. ze schroniska w Chrcynnem zebrać wiarygodne dane za okres 2008-2010 (do dnia ich sporządzenia) uwzględniające:

 • stan ilościowy zwierząt w "schronisku na początek roku 2008 i na dzień sporządzania takich danych, z wykazaniem ile zwierząt, z terenu jakich gmin, w danym roku dostarczono do schroniska, wskazaniem ile psów za ten okres ubyło ze schroniska i z jakich powodów;
 • ilość eutanazji, zagryzień i innych przypadków śmierci psów z podaniem uwidocznionego w dokumentacji schroniska oraz dokumentacji lekarskiej uzasadnienia, dat przyjęcia psów do schronisk, danych identyfikujących psy, dat śmierci i danych identyfikujących te wpisy;
 • dla wszystkich przypadków eutanazji/śmierci z powodu choroby dokonać kserokopii z książki leczenia zwierząt uzasadniających, że dany pies był przed śmiercią leczony;
 • wystąpić do gmin, z którymi ma podpisane umowy na wyłapywanie psów Krzysztof Łukaszewicz o udostępnienie danych z tych umów (lub ich kserokopie) obejmujące ich okres obowiązywania, wysokość opłaty za każdego odłowionego psa. Powyższe dane przesłać do Biura Kontroli GIW;

16. ze schroniska w Józefowie zebrać wiarygodne danie za okres 2008-2009 r.:

 • ilość przypadków psów poddawanych eutanazji z podaniem daty przyjęcia psa do schroniska, danych identyfikujących go, daty eutanazji, ilość śmierci psów wynikającej z różnych przyczyn, w tym i z powodu zagryzień z podaniem niezbędnych danych (wymienionych powyżej)
 • dla każdego w powyżej wymienionych przypadków podać przyczyny uzasadniające je, zawarte w dokumentacji schroniska i w dokumentacji lekarskiej, ż podaniem danych identyfikujących te wpisy;
 • każdorazowo odnieść się do faktu, czy przed śmiercią/eutanazją pies był leczony. W przypadkach leczenia udokumentować to kserokopią z książki leczenia. Powyższe dane przesłać do Biura Kontroli GIW.

17. zapewnić wyegzekwowanie przestrzegania warunków weterynaryjnych lub skreślenie z rejestru podmiotów nadzorowanych przez powiatowych lekarzy weterynarii schronisk dla zwierząt w Celestynowie i Józefowie, w których to schroniskach warunki weterynaryjne najbardziej odbiegają od obowiązujących wymagań;

18. zarządzić dokonanie kontroli podmiotów zajmujących się transportem wyłapanych bezdomnych zwierząt, w zakresie posiadania przez nie dokumentacji potwierdzającej wymagane kwalifikacje do wykonywania tych czynności, w związku z art. 24c-24g ustawy o ochronie zwierząt oraz art. 6 ust. 4 i 5 rozporządzenia 1/2005. W przypadku stwierdzenia naruszeń w/w przepisów wdrożyć postępowanie, o którym mowa w art. 37b. ust. l, pkt 5 ustawy o ochronie zwierząt. Jednocześnie zażądać unieważnienia wydanych 15 IV 08 r. przez PLW w Nowym Dworze Maz., w sposób niezgodny z prawem, opinii dla Iwony Kowalik i Krzysztofa Łukaszewicza na wyłapywanie psów. Informacje o wynikach kontroli przesłać do Biura Kontroli GIW.

19. w celu przybliżenia problematyki dotyczącej nadzorowania schronisk dla zwierząt na terenie województwa mazowieckiego, po zarządzeniu przewidzianych niniejszym wystąpieniem kontroli, zapoznać w udokumentowany sposób, podległych powiatowych lekarzy weterynarii nadzorujących schroniska dla zwierząt z treścią niniejszego wystąpienia.

Informację o sposobie wykorzystania wniosków i wykonania zaleceń pokontrolnych zobowiązuję Pana do przekazania w formie tabelarycznej według wzoru, który stanowi załącznik nr. 10 do Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWbk.090.1/2010 z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie postępowania kontrolnego, wraz z kserokopią dokumentów poświadczających jej wykonanie, w terminie 20 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia. W piśmie przewodnim proszę przywołać znak niniejszego pisma.

Z poważaniem

GŁÓWNY LEKARZ WETERYNARII
z. up. (-)

Krzysztof Jażdżewski
Z-ca Głównego Lekarza Weterynarii