Dolno.03.63.1423
UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE
z dnia 25 kwietnia 2003 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt i zapewnienia im opieki
(Wrocław, dnia 21 maja 2003 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 3 i art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111, poz. 724 ze zm.), w związku z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753) po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii oraz po zasięgnięciu opinii upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, Rada Miejska w Żmigrodzie uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się, że bezdomne zwierzęta na terenie gminy Żmigród wyłapywane będą okresowo:
1) W razie stwierdzenia przez Burmistrza gminy większej ilości wałęsających się bezdomnych zwierząt, a mieszkańcy gminy nie dokonają zgłoszeń zostanie przeprowadzona akcja ich wyłapywania.
2) W pojedynczych przypadkach bezdomne zwierzęta będą wyłapywane w oparciu o zgłoszenia mieszkańców.
§ 2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt należy zlecić wyspecjalizowanym w tym zakresie służbom na koszt gminy.
§ 3. Wyłapywane zwierzęta zostaną przewiezione do Schroniska dla zwierząt wskazanego w umowie z podmiotem dokonującym wyłapywania. W przypadku akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt przetrzymywane będą one w Schronisku przez okres 14 dni od zakończenia akcji na koszt gminy.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żmigród.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.