Dolno.03.61.1371
UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ W WOJCIESZOWIE
z dnia 24 kwietnia 2003 r.
w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt
(Wrocław, dnia 19 maja 2003 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.), art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111, poz. 724 z 1997 r. z późn. zm.), § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. (Dz. U. Nr 116, poz. 753 z 1998 r.) Rada Miejska w Wojcieszowie uchwala, co następuje:
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o zwierzętach bezdomnych, rozumie się przez to zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką pozostawało dotąd zwierzę.
§ 2. 1. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych odbywać się będzie stale w terminach, o których mieszkańcy będą informowani co najmniej 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia wyłapywania zwierząt poprzez umieszczenie informacji na tablicach i słupach informacyjnych na terenie miasta.
2. Gdy zwierzę będzie stwarzało zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi, dokonywane będzie interwencyjne wyłapywanie bez zachowania procedury określonej w punkcie 1.
§ 3. Zwierzęta bezdomne wyłapywane będą na terenie miasta ze wszystkich miejsc ogólnie dostępnych, miedzy innymi: korytarzy, klatek schodowych, piwnic, strychów.
§ 4. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych zlecane będzie podmiotowi gospodarczemu posiadającemu zezwolenie na prowadzenie działalności ochronnej przed bezdomnymi zwierzętami.
§ 5. Umowa na przeprowadzenie wyłapywania zwierząt bezdomnych zawierać będzie:
- wskazania miejsca przetrzymywania zwierząt przed przewiezieniem do schroniska,
- wskazanie schroniska, z którym uzgodniono umieszczenie zwierząt po wyłapaniu,
- zapewnienie, w razie potrzeby pomocy lekarsko- -wetarynaryjnej,
- określenie sposobu transportu.
§ 6. Bezdomne zwierzęta po wyłapaniu będą niezwłocznie przewożone do wskazanego schroniska i hotelowane tam na koszt gminy przez 14 dni.
§ 7. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych dokonywane będzie w sposób niepowodujący zagrożenia ich życia i zdrowia oraz bez zadawania im cierpienia.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wojcieszów.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.