Dolno.01.70.900
2001-07-18 zm. Dolno.01.70.901 §1
UCHWAŁA
RADY GMINY I MIASTA W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
z dnia 28 lutego 2001 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie akcji wyłapania bezdomnych zwierząt z terenu gminy i miasta Środy Śląskiej
(Wrocław, dnia 3 lipca 2001 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 ze zmianami) oraz art. 11 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111, poz. 724 z 1997 r. ze zmianami) i § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753) Rada Gminy i Miasta uchwala, co następuje:
§ 1. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych na terenie gminy i miasta Środa Śląska odbywać się będzie każdego roku nie częściej niż raz na kwartał.
§ 2. Wyłapane zwierzęta umieszczane będą w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w miejscowości Przygórze 181.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej.
§ 4. (1) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.