Dolno.01.62.759
UCHWAŁA
RADY GMINY RUDNA
z dnia 27 kwietnia 2001 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Rudna
(Wrocław, dnia 19 czerwca 2001 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 ze zmianami), art. 11 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 88, poz. 554 ze zmianami) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Akcje wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Rudna będą przeprowadzone w zależności od potrzeb nie mniej niż raz w roku.
§ 2. Wyłapywane zwierzęta będą umieszczane w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Legnicy, ul. Ceglana 1.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Rudna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.