1081
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH
z dnia 27 marca 2003 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Polkowice w 2003 r. oraz zapewnienia im opieki
Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 1997 r. Nr 111, poz. 724, Nr 88, poz. 554; Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668; z 2000 r. Nr 12, poz. 136; z 2001 r. Nr 3, poz. 21 i Nr 111, poz. 1194; z 2002 r. Nr 135, poz. 1141), § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998 r. Nr 116, poz. 753) oraz art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) uchwala się, co następuje:

§ 1
Ustala się zasady wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Polkowice w 2003 r.:
1) bezdomne zwierzęta będą wyłapywane interwencyjnie w oparciu o zgłoszenia mieszkańców;
2) adres schroniska, do którego zostaną przewiezione wyłapane zwierzęta, wraz z nazwą podmiotu wykonującego zadanie będą podane do publicznej wiadomości po zawarciu umowy z wyspecjalizowanymi służbami.
§ 2
Zwierzęta będą przetrzymywane w schronisku przez okres 14 dni od dnia schwytania na koszt Gminy Polkowice.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polkowic.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
PRZEWODNICZĄCY RADY

IRENEUSZ TRACZYK