Dolno.03.207.2961
UCHWAŁA
RADY GMINY W JEMIELNIE
z dnia 30 września 2003 r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jemielno, wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rejestracji i znakowania psów
(Wrocław, dnia 6 listopada 2003 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 3 ust. 2 pkt 4 i art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. t.j. z 2003 r. Nr 106,poz. 1002), po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii i po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Górze oraz Zarządu Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, okręg Poznań - Oddział Buszkowice Małe nr 1 Rada Gminy w Jemielnie postanawia: określić następujące szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jemielno
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Władze Gminy tworzą odpowiednie warunki do utrzymania czystości i porządku poprzez:
1) prowadzenie polityki proekologicznej i współdziałanie w tym zakresie z sąsiednimi gminami;
2) propagowanie zachowań proekologicznych ludności;
3) budowanie, modernizowanie i utrzymywanie, z zastosowaniem najnowszych technologii, wysypiska odpadów komunalnych;
4) budowanie i utrzymywanie oczyszczalni ścieków;
5) wydawanie zezwoleń na prowadzenie usług podmiotom gospodarczym i współdziałanie z nimi;
6) bieżącą kontrolę realizacji postanowień niniejszej uchwały;
7) kierowanie, na podstawie kodeksu wykroczeń, na drogę karną spraw w stosunku do osób niestosujących się do wymogów niniejszej uchwały.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) odpadach roślinnych - należy przez to rozumieć odpady powstające na prywatnych lub publicznych terenach zielonych w toku ich pielęgnacji lub uprawiania oraz odpadów pochodzenia roślinnego z targowisk;
2) jednostkach wywozowych - należy przez to rozumieć gminne jednostki organizacyjne lub inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wywozu odpadów komunalnych posiadające wymagane zezwolenie na świadczenie tych usług.
3) ustawie - należy rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późniejszymi zmianami).
§ 3. 1. Stałe odpady komunalne są składowane na składowiskach odpadów komunalnych w gminach ościennych na podstawie odrębnych umów zawartych przez podmioty świadczące usługi.
2. Ciekłe odpady komunalne są unieszkodliwiane w oczyszczalni ścieków w Wińsku oraz w Górze (dla Kietlowa) gdzie znajduje się punkt wlewny ścieków.
II. SZCZEGÓŁOWE ZASADY UTRZYMYWANIA CZYSTOŚCI NA TERENIE GMINY ORAZ OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI I UŻYTKOWNIKÓW NIERUCHOMOŚCI W TYM ZAKRESIE
§ 4. Właściciel nieruchomości powinien dbać o estetyczny wygląd swojego budynku i otoczenia.
§ 5. 1. Za zimowe utrzymanie dróg na trenie gminy odpowiadają ich właściciele i zarządcy.
2. Zachowanie czystości na drogach podczas prac polowych w okresie żniw i jesieni (zwózka słomy, wywóz obornika) należy do osoby, która dane czynności wykonuje.
3. Utrzymanie czystości i porządku na trenach otwartych, tj. placach zabaw, parkach, świetlicach, na cmentarzach stanowiących mienie komunalne należy do obowiązków gminy.
4. Usuwanie odchodów zwierząt domowych i gospodarskich z terenów przeznaczonych do publicznego użytku takich jak: drogi, place zabaw, parkingi, zieleńce i inne, należy do obowiązków właścicieli bądź opiekunów tych zwierząt.
5. Zabrania się niszczenia bądź uszkadzania roślin albo deptania traw w parkach i na zieleńcach do użytków publicznego.
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-15/40/03 z dnia 29 października 2003 r. stwierdzono nieważność § 5 ust. 5).
§ 6. 1. Odpady stałe na terenie nieruchomości muszą być gromadzone w stosownych urządzeniach, a mianowicie:
a) pojemnikach SM-110 do SM-1100,
b) koszach ulicznych,
c) workach na śmieci z tworzywa biodegradalnego.
2. Właściciel każdej nieruchomości obowiązany jest zaopatrzyć się w pojemnik na odpady, o których mowa w ust. 1 o takiej objętości, która pozwala gromadzić odpady komunalne przez wyznaczony dla danego rejonu czasookres oczyszczania.
3. Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest utrzymanie w stanie sanitarnym i porządkowym urządzeń służących do gromadzenia odpadów oraz ich bezpośredniego otoczenia. Zabrania się wrzucania do pojemników na odpady komunalne substancji żrących, wybuchowych, toksycznych, płynnych, gruzu, gorącego popiołu, śniegu, lodu, szlamu, akumulatorów i baterii itp. substancji.
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-15/40/03 z dnia 29 października 2003 r. stwierdzono nieważność § 6 ust. 3 zd. 2 w zakresie dotyczącym postępowania z odpadami niebezpiecznymi).
4. Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest utrzymywanie w należytym stanie sanitarnym i porządkowym urządzeń służbowych do gromadzenia odpadów oraz ich bezpośredniego otoczenia.
5. Nieruchomości niepodlegające obowiązkowi przyłączenia do kanalizacji ściekowej muszą mieć szczelne zbiorniki bezodpływowe do gromadzenia ciekłych odpadów komunalnych. Lokalizację i warunki techniczne budowy zbiorników na odpady ciekłe regulują odrębne przepisy. Niedopuszczalne jest wylewanie ścieków na powierzchni terenu, do gruntu oraz do urządzeń melioracyjnych i sieci kanalizacji burzowej.
6. Właściciele nieruchomości posiadający urządzenia wymienione w ust. 2 i 5 zobowiązani są do systematycznego usuwania nagromadzonych odpadów, poprzez korzystanie z usług świadczonych w tym zakresie przez uprawnioną jednostkę wywozową.
7. Właściciel nieruchomości obowiązany jest do zawarcia umowy o wywóz z uprawnioną jednostką wywozową. Potwierdzenie prawidłowej realizacji umowy stanowią rachunki wystawione przez usługodawcę. Właściciel nieruchomości wywożący nieczystości we własnym zakresie obowiązany jest do posiadania rachunków za korzystanie z wysypiska bądź zlewiska odpadów. Właściciel nieruchomości przyłączonej do kanalizacji ściekowej zobowiązany jest do zawarcia umowy o przyjmowanie ścieków z uprawnionym podmiotem.
8. Obowiązki wymienione w ust. 1-7 w odniesieniu do terenów budów ciążą na kierownikach budów.
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-15/40/03 z dnia 29 października 2003 r. stwierdzono nieważność § 6 ust. 8).
9. Właściciele nieruchomości gromadzący dotychczas odpady ciekłe w zbiornikach bezodpływowych, a przyłączający się do sieci kanalizacyjnej obowiązani są do wykonania przyłącza zgodnie z wymogami prawa budowlanego.
10. Odpady komunalne wielkogabarytowe powinny być gromadzone w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości i usuwane możliwie jak najszybciej w terminach uzgodnionych z jednostką wywozową na podstawie odrębnej umowy według obowiązujących stawek.
11. Właściciel nieruchomości, który do oczyszczania ścieków pochodzących z terenu swojej posesji zastosował lokalne urządzenia oczyszczające o potwierdzonej odpowiednimi atestami skuteczności działania może dla spełnienia wymogu udokumentowania legalnego usuwania odpadów komunalnych, przedstawić pozwolenie wodno-prawne na odprowadzanie oczyszczonych w takim urządzeniu ścieków bądź, jeżeli uzyskanie takiego pozwolenia nie jest wymagane, oficjalne świadectwa jakości eksploatowanych urządzeń lub opinię biegłego stwierdzającą tą jakość.
12. W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie udokumentował korzystania z usług w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wymierza się opłatę w wysokości 200% opłaty, jaką właściciel nieruchomości byłby zobowiązany uiścić w tym okresie.
13. Jeżeli okresu tego nie można ustalić, opłatę wymierza się za pełnych 6 miesięcy wstecz od dnia przeprowadzania kontroli.
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-15/40/03 z dnia 29 października 2003 r. stwierdzono nieważność § 6 ust. 12 i 13).
III. ZASADY ROZMIESZCZNIA URZĄDZEŃ DO GROMADZENIA ODPADÓW I CZĘSTOTLIWOŚĆ USUWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI I TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO
§ 7. 1. Pojemniki na odpady komunalne powinny być ustawione na utwardzonej powierzchni w obrębie nieruchomości, w miejscu umożliwiającym łatwy dojazd i dostęp w celu bezpiecznego opróżnienia.
2. Odbiór odpadów komunalnych dokonywać będzie jednostka wywozowa według przyjętego harmonogramu.
3. Potwierdzenie wykonania usługi, o której mowa w ust. 2, winno nastąpić w formie rachunku.
4. Opróżnienie zbiorników na odpady ciekłe odbywać się będzie po zgłoszeniu przez właściciela nieruchomości potrzeby opróżnienia zbiornika, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Za wykonanie usługi jednostka wywozowa każdorazowo wystawi rachunek.
IV. DERATYZACJA I DEZYNSEKCJA NA TERENIE GMINY I SPOSÓB JEJ PRZEPROWADZANIA
§ 8. 1. Wprowadza się obowiązkowe zabiegi deratyzacji i dezynsekcji w miejscowościach lub w poszczególnych obiektach w razie stwierdzenia:
1) zagrożeń epidemiologicznych,
2) liczniejszego występowania gryzoni lub insektów nie częściej jednak niż dwa razy w roku - w okresie wiosennym i jesiennym.
2. Obowiązkowi deratyzacji podlegają wszystkie nieruchomości na terenie gminy, w tym przede wszystkim budynki mieszkalne, zakłady przemysłowe, obiekty użyteczności publicznej i obiekty handlowe.
3. Obowiązek deratyzacji ciąży na właścicielu nieruchomości, który przeprowadza ją na własny koszt.
V. ZASADY UTRZYMANIA I HODOWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY
§ 9. 1. Pod pojęciem utrzymania i hodowli zwierząt gospodarskich należy rozumieć wszystkie formy posiadania zwierząt na potrzeby własnego gospodarstwa.
2. Hodowla zwierząt winna być usytuowana i prowadzona w taki sposób, aby nie pogarszać warunków zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych otoczenia, nie powodowała zanieczyszczeń powietrza i wody oraz innych uciążliwości dla ludzi przebywających w obiektach przeznaczonych na ich stały pobyt lub w bezpośredniej bliskości tych pomieszczeń, a ponadto powinna odpowiadać warunkom szczegółowym określonym w niniejszych zasadach.
3. Osoby będące właścicielami lub posiadaczami zwierząt domowych, w szczególności psów obowiązane są do:
a) Sprawowania opieki nad nim w sposób wykluczający zagrożenie bezpieczeństwa lub większej uciążliwości dla ludzi,
b) Zachowania środków ostrożności przy ich wyprowadzaniu,
c) Usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta w miejscach publicznych, w szczególności na klatkach schodowych lub innych pomieszczeniach wspólnego użytku, jak również chodnikach, ulicach i placach zabaw, a także na zieleńcach i innych miejscach publicznych.
4. Właściciel lub posiadacz psa zobowiązany jest ponadto do wyprowadzania psa na spacer wyłącznie na smyczy. W pomieszczeniach wspólnego użytku w budynkach wielomieszkaniowych, takich jak korytarze, klatki schodowe, prowadzenie psów może mieć miejsce wyłącznie na smyczy i w kagańcu.
5. Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu oraz w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.
§ 10. 1. Zabrania się :
1) pozostawiania zwierząt domowych bez nadzoru, jeżeli zwierzę nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzenia w sposób umożliwiający wydostanie się zwierzęcia na zewnątrz,
2) doprowadzania zwierzęcia poprzez drażnienie, szczucie lub płoszenie do tego, że staje się ono niebezpieczne,
3) wprowadzania zwierząt domowych do sklepów, zakładów produkcji spożywczej, zakładów usługowych, lokali gastronomicznych, aptek, szpitali, obiektów użyteczności publicznej.
§ 11. 1. Zwierzęta pozostawione bez nadzoru w miejscach publicznych, traktowane będą jako bezdomne, wychwytywane i dostarczane do schroniska dla bezdomnych zwierząt.
2. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych będzie odbywało się w sposób następujący:
a) na indywidualne zgłoszenia w odniesieniu do błąkających się bez opieki zwierząt, w szczególności chorych lub powodujących zagrożenie bezpieczeństwa
b) okresowo, nie rzadziej niż raz w roku w odniesieniu do większych obszarów gminy.
3. Wyłapywanie zwierząt przeprowadzi uprawniony do tego podmiot zgodnie z zawartą umową.
4. Właściciel odłowionego zwierzęcia, które zostało wychwycone w trakcie przeprowadzonego wyłapywania bezdomnych zwierząt ponosi koszty schwytania, pobytu w schronisku oraz opieki weterynaryjnej.
§ 12. 1. Utrzymanie pni pszczelich w tereniach zabudowanych jest możliwe tylko w przypadku posiadania działki przyzagrodowej pod warunkiem, że zachowana jest minimalna odległość 50 metrów od najbliższego budynku mieszkalnego lub drogi, a działka od strony drogi lub budynku mieszkalnego jest ogrodzona szczelnym płotem o wysokości minimalnej 3 metrów.
2. Za naruszenie przepisu porządkowego, o którym mowa w ust. 1, grozi kara grzywny, wymierzona w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-15/40/03 z dnia 29 października 2003 r. stwierdzono nieważność § 12 ust. 2).
§ 13. 1. W celu przeciwdziałania zagrożeniom powodowanym przez bezdomne zwierzęta, z dniem wyjścia w życie niniejszej uchwały wprowadza się obowiązek rejestracji i znakowania psów w sposób umożliwiający ich identyfikację.
2. Rejestrację psów i wydawanie znaków identyfikacyjnych (numerów rejestrowych) nieodpłatnie prowadzi Urząd Gminy Jemielno.
3. Właściciele psów zamieszkujących na terenie Gminy Jemielno zobowiązani są dokonać rejestracji i oznakować posiadane psy.
4. Właściciel psa zobowiązany jest do jego oznakowania w terminie 30 dni od daty nabycia. W przypadku szczeniąt obowiązek oznakowania powstaje po ukończeniu drugiego miesiąca życia.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 14. Wysokość opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych ustala Rada Gminy odrębną uchwałą.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 16. Traci moc obowiązująca uchwała Rady Gminy z dnia 23 kwietnia 2001 r. nr XXXIV/240/2001 w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz dalszego z nimi postępowania.
§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, za wyjątkiem § 13, który wchodzi w życie w z dniem 1 stycznia 2004 roku.