Dolno.04.148.2564
UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ
z dnia 25 czerwca 2004 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt i dalszego z nimi postępowania
(Wrocław, dnia 10 sierpnia 2004 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1), art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, oraz z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880 i Nr 96, poz. 959) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753), po uzyskaniu pozytywnej opinii upoważnionego przedstawiciela Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w Polsce i uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii, Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka obowiązek wyłapywania bezdomnych zwierząt.
§ 2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt przeprowadzane będzie okresowo i w zależności od potrzeb.
§ 3. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt może wykonywać podmiot prowadzący działalność gospodarczą w tym zakresie i dysponujący odpowiednimi środkami do wykonywania usług, z zapewnieniem warunków określonych w odpowiednich przepisach, posiadający stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności ochronnej nad bezdomnymi zwierzętami, z którym zostanie zawarta umowa.
§ 4. 1. Wyłapane z terenu Gminy Bystrzycy Kłodzkiej zwierzęta będą bezzwłocznie umieszczane w schronisku lub hotelu dla zwierząt, z którym będzie zawarta umowa, z wyjątkiem zwierząt, które pokąsały ludzi lub ich zachowanie wskazuje na zarażenie wścieklizną i wymagają bezzwłocznego umieszczenia w lecznicy zwierząt, dysponującej możliwościami przeprowadzenia obowiązkowej obserwacji.
2. Zwierzęta umieszczone w schronisku lub hotelu dla zwierząt mogą być odbierane przez właścicieli w ciągu 14 dni na zasadach określonych w regulaminie schroniska lub hotelu dla zwierząt.
§ 5. 1. Informacja o terminie, obszarze i podmiocie wykonującym wyłapywanie oraz adresie schroniska lub hotelu dla zwierząt będzie podawana do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie ogłoszeń na terenie miasta i sołectw na 21 dni przed planowanym terminem wyłapywania zwierząt z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadkach pojedynczych lub szczególnych (np. agresywność, zagrożenie bezpieczeństwa ludzi, podejrzenie o chorobę zakaźną), zwierzęta bezdomne, wałęsające się mogą być wyłapywane doraźnie na zlecenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej bez podawania informacji do publicznej wiadomości.
§ 6. Traci moc uchwała nr XXI/156/2000 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 31 marca 2000 roku w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej.
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej.
______
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055.