Fundacja dla Zwierząt | www.argos.org.pl

Akt oskarżenia w sprawie schroniska w Nowej Ligocie

[ODPIS]

Oleśnica, dnia 12 czerwca 2007

Prokuratura Rejonowa w Oleśnicy
ul. Chopina 2. 56-400 Oleśnica
tel. (071) 314 30 52

Ds. 571/07

II K 300/07

Akt oskarżenia
przeciwko
Marzenie Sobańskiej-Schögl
o przestępstwo z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt

Oskarżam:

1. Marzenę Sobańską-Schögl, córkę Stanisława i Wandy z domu Franciszczak, ur. 2 maja 1952 r. we Wrocławiu, zamieszkałą w Czernicy, Wojnowice ul. Jemiołowa 83, obywatelkę polską, o wykształceniu wyższym, rozwiedzioną, matkę 1 syna w wieku 31 lat, z zawodu psychologa, prowadzącą działalność gospodarczą "Pogotowie dla Małych Zwierząt” w Nowej Ligocie 19, właścicielkę działki rolnej o pow. 85 arów, nie karaną (k. 247)

pozostającą na wolności - środków zapobiegawczych nie zastosowano

o to, że:

w okresie od października 2006 r. do stycznia 2007 r. w miejscowości Nowa Ligota, powiatu oleśnickiego w prowadzonym przez siebie "Pogotowiu dla Małych Zwierząt" znęcała się nad przetrzymywanymi tam około 300 psami poprzez utrzymywanie w stanie rażącego niechlujstwa, w nieoczyszczonych z ekskrementów i przepełnionych pomieszczeniach oraz nie leczyła tych zwierząt zainfekowanych chorobą zakaźną - świerzbowcem, która wyniszczała organizmy tych zwierząt prowadząc w konsekwencji do ich powolnej śmierci.

- tj. o czyn z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt

Na zasadzie art. 24 § 1 i 31 § 1 i 469 kpk sprawa niniejsza podlega rozpoznaniu przez Sąd Rejonowy w Oleśnicy, Wydział VI Grodzki, w trybie uproszczonym.

Uzasadnienie

Prokuratura Rejonowa w Oleśnicy nadzorowała śledztwo w sprawie o czyn z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

W sprawie tej wszczęto śledztwo w toku, którego ustalono następujący stan faktyczny.

W 1999 r. Marzena Sobańska-Schögl założyła działalność gospodarczą pod nazwą "Pogotowie dla Małych Zwierząt" w Nowej Ligocie 19. Na podstawie umów zleceń z okolicznymi gminami (m. in. Oleśnica, Bierutów, Dobroszyce, Oława, Jelcz-Laskowice) sprawowała opiekę nad przywożonymi do schroniska bezdomnymi psami. Finansowanie pogotowia zleceniodawcy rozliczali głównie w formie bezgotówkowej, regulując przedkładane rachunki pogotowia za utrzymanie i opiekę nad zwierzętami do wysokości ustalonej w umowach zlecenia. Nadzór weterynaryjny nad przytuliskiem dla psów sprawował Powiatowy Lekarz Weterynarii - dr Stanisław Szachniowski, który również organizował pomoc dla realizacji bieżących potrzeb schroniska. Ponadto doraźną opiekę weterynaryjną nad zwierzętami zajmował się dr Krzysztof Bielicki. Zgodnie z wytycznymi Powiatowego Lekarza Weterynarii w schronisku mogło przebywać do 160 psów. Pomimo tego liczebność zwierząt w pogotowiu stale wzrastała ponieważ Marzena Sobańska-Schögl przyjmowała też psy od osób prywatnych. Wobec powyższego oraz wskutek niedoboru środków finansowych i zaniedbywania obowiązków przez Marzenę Sobańską-Schögl spowodowane m.in. nadużywaniem przez nią alkoholu warunki bytowe psów w przytulisku uległy od października 2006 r. drastycznemu pogorszeniu. W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono, iż pogotowie utrzymane jest w stanie rażącego niechlujstwa poprzez przetrzymywanie psów w nieczyszczonych i przepełnionych pomieszczeniach nie spełniających żadnych wymogów do przetrzymywania zwierząt. Znaczna część psów zarażona była chorobą zakaźną - świerzbowcem, wyniszczającą organizm zwierząt, które wobec braku nakładów pieniężnych nie były odpowiednio leczone. Ponadto wiele psów biegało wolno poza obszarem schroniska, stanowiąc tym samym zagrożenie dla pobliskiej zwierzyny leśnej, o czym poinformowało również Koło Łowieckie "Sokół". Stwierdzono też, że pomimo zaleceń weterynaryjnych Marzena Sobańska-Schögl wielokrotnie nie zgadzała się na dokonanie eutanazji u starych bądź chorych psów. Ujawniono także, iż Marzena Sobańska-Schögl nie miała podpisanej umowy z zakładem zajmującym się utylizacją martwych zwierząt, z których mniejsze sztuki kremowano w pogotowiu w palenisku kotłów do ogrzewania pokarmu, zaś większe zakopywano w rowach na terenie działki właścicielki przytuliska.

Powyższy stan faktyczny ustalono w oparciu o zebrany w sprawie materiał dowodowy, a zwłaszcza zeznania świadków: Stanisława Szachniowskiego, Krzysztofa Bielickiego, Dawida Karasia oraz wyjaśnień podejrzanej Marzeny Sobańskiej-Schögl.

Przesłuchana w charakterze podejrzanej Marzena Sobańska-Schögl nie przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu i wyjaśniła, że od początku funkcjonowania przytuliska starała się zapewnić zwierzętom odpowiednie warunki bytowe, zaś istniejące niedociągnięcia wynikały jedynie z niedostatecznego dofinansowania przez gminy-zleceniodawców i były całkowicie od niej niezależne.

Wyjaśnienia Marzeny Sobańskiej-Schögl nie zasługują w pełni na wiarę i traktować należy jako przyjętą przez nią linię obrony albowiem jak wynika z zebranego materiału dowodowego nie wykazało ona należytej staranności w prowadzeniu "Pogotowia dla Małych Zwierząt", nadużywała alkoholu i dopuszczała się rażących zaniedbań, m.in. nie egzekwując należności wynikających z umowy-zlecenia za przyjęcie psów do schroniska oraz przyjmując wbrew licznym ostrzeżeniom o negatywnych konsekwencjach nadmierną ilość psów wbrew zaleceniom lekarzy weterynarii.

Marzena Sobańska-Schögl nie była uprzednio karana.

Prokurator Prokuratury Rejonowej
Daniel Drapała

I. Lista osób podlegających wezwaniu na rozprawę:
[...]

II. Wykaz innych dowodów do ujawnienia na rozprawie:
[...]