Fundacja dla Zwierząt ARGOS | www.argos.org.pl

Jak Straż dla Zwierząt szkoli urzędników


VII 2010

Straż dla Zwierząt w Polsce realizuje w 2010 r. projekt pod nazwą "Nadzór i wiedza w słuzbie środowisku", finansowamy z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki kwotą 700.000. zł. Polega on na szkoleniach dla urzędników gmin w zakresie ochrony środowiska i ochrony zwierząt. Powstał też projekt zmiany ustawy o ochronie zwierząt, którym zajął się Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt.

W ramach tego projektu, SdZ publikuje również "Kwartalnik" wspomagający działania jednostek samorządu terytorialnego.

W numerze 2 tego kwartalnika, z czerwca 2010 r., pojawił się tekst p.t. "Podstawy prawne działań gmin wobec bezdomnych zwierząt". Z zaskoczeniem stwierdzamy, że jest to kopia publikacji Fundacji dla Zwierząt "Argos" z sierpnia 2007 r., dostępnej pod adresem www.boz.org.pl/prawo/gminny2.pdf. Straż dla Zwierząt ani nie zwracała się o prawo do włączenia tego tekstu do swojej publikacji, ani nawet nie wskazała, że posiłkuje się nie swoim opracowaniem, a wręcz się pod nim podpisała jak pod swoim.

Można by ewentualnie przemilczeć sprawę plagiatu, gdyby plagiator działał w słusznej sprawie. Wszak nie doznajemy z tego powodu straty, a z punktu widzenia celu naszych publikacji – wręcz korzyść. Jednak redaktorzy ze Straży dla Zwierząt dokonali także ośmiu ingerencji w tekst, usuwając całe fragmenty lub tylko pewne sformułowania, łącznie 30% tekstu. Usunięcia te wydają się na tyle nieprzypadkowe, że można mówić o trochę innej interpretacji przepisów, jaką Straż dla Zwierząt chce wykładać urzędnikom, posługując się naszymi materiałami.

Na przykład:

  • ze zdania o tym, że zobowiązanie gminy do opieki nad bezdomnym zwierzęciem trwa do ustania jego bezdomności lub śmierci, usunięto wzmiankę o tym, że spośród ustawowych powodów uśmiercenia do zwierząt pod taką opieką, ma zastosowanie tylko jeden powód – humanitarny.
  • ze zdania o tym, że wyłapywanie bezdomnych zwierząt nie może być prowadzone w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie usunięto rozwinięcie mówiące o tym, że zlecanie osobnego wyłapywania przedsiębiorcom nie jest konieczne do zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom, bo czynność chwytania zwierzęcia jest czynnością opieki, o ile podejmowana jest w celu opieki.
  • z omówienia dwóch równoległych zadań gminy (zapewniania opieki oraz ochrony przed bezdomnymi zwierzętami) usunięto argumentację, że zasadniczo każda opieka nad zwierzętami skutkuje ochroną przed nimi, ale nie jest na odwrót.
  • usunięto dwa akapity poświęcone kwestii na czym polegać ma opieka gminy (skoro nie jest unormowana przepisami), z zawartą tam konkluzją, że wiedza gminy o losach wyłapanych zwierząt jest niezbędnym warunkiem kwalifikowania jej postępowania jako opieki.
  • usunięto fragment stwierdzający, że z wraz z udzielaniem przez szefów gmin zezwoleń na działalność "ochrony przed bezdomnymi zwierzętami" powinni oni wskazać odpowiednie zasady prowadzenia takiej działalności, o których ustawa mówi, że znajdują się w "odrębnych przepisach".

W październiku 2010 otrzymaliśmy od Straży dla Zwierząt list z formalnymi przeprosinami za plagiat. Nie ogłoszono przeprosin na stronie, na której opublikowano plagiat, a samego plagiatu nie usunięto. Trudno więc nam przyjąć te przeprosiny jako szczere.

  Pismo SdZ